Blijf er bij!


”Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt,
en u van kindsbeen af de Heilige Schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus.
Heel de Schrift is door God ingegeven en is nuttig om te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort, volmaakt moge zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust.
Ik dring er dan op aan, voor God en de Heere Jezus Christus, Die levenden en doden zal oordelen bij Zijn verschijning en in Zijn Koninkrijk: predik het Woord. Volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan, en dat met alle geduld en onderwijs.” (II Tim. 3:14-4:2, Herziene Statenvertaling)

Toerusting


Toen in 2005 door de Generale Synode te Mariënberg besloten werd tot uitgave van een landelijk kerkblad onder de naam “DE BAZUIN”, werd daarbij ook het doel van het blad besproken. Het voornaamste doel van DE BAZUIN is, zo werd vastgesteld, een bijdrage te leveren aan de toerusting van alle kerkleden. Toerusting. Dat is geestelijke toerusting. Dat is de leden van De Gereformeerde Kerken helpen om hun geestelijke wapenrusting op orde te krijgen en te houden. In het rapport van de Commissie Landelijk Kerkblad werd dat als volgt omschreven: “om als levend lid van Christus’ kerk te leven tot Gods eer op alle levensterreinen.” Vooraf werd gesteld dat die toerusting dient te berusten op Gods Woord.
Bewust werd ook besloten om daarbij als uitgangspunt te nemen II Timoteüs 3: 16 en 17. De tekst die u voorop ieder nummer van DE BAZUIN vindt. In de tekst van de Statenvertaling omdat die tekst beter verwoordt wat er eigenlijk staat. Kijkt u nog maar eens op de voorpagina. Hier, in dit artikel, gebruiken we de meest recente tekst van de Herziene Statenvertaling, die het nog iets duidelijker verwoordt (“de mens die God toebehoort”).
Toerusten. Dat is, met de woorden van Paulus, onderwijzen, weerleggen, verbeteren en opvoeden in de rechtvaardigheid. Dat is de opdracht, of zo u wilt, het programma van DE BAZUIN.

Blijf er bij


In de inleiding hebben we die tekst uit Timoteüs iets breder weergegeven. Ook de tekstverzen die er direct aan vooraf gaan en die er op volgen. Daar wordt een prachtige, heldere lijn in zichtbaar.
Timoteüs, blijf bij wat u geleerd hebt. Blijf bij het evangelie van Christus dat u door de apostel van Christus is overgeleverd. Blijf bij de kennis van de Schrift. Ja, blijf er bij. Laat niet los wat u geleerd hebt. Nóóit! Want het is het Woord van God. Door God zelf ingegeven. En omdat het Gods eigen Woord is, is het nuttig om met dat Woord de gemeente, de mensen die aan God toebehoren, toe te rusten. Dóe dat, Timoteüs! Predik dat Woord. Zonder ophouden. Gelegen of ongelegen. Of men het nu graag horen wil of liever niet. Weerleg alles wat van dat Woord afwijkt. Bestraf de zonde. Vermaan de zondaren. Met geduld. Onderwíjzend uit de Schriften. Doe dat met volharding. Laat u niet tegenhouden en geef de moed niet op.
Nuttig, dat is niet, zoals wij dat woord wel eens gebruiken: ja, daar kan ik wel eens gebruik van maken. Nee, hier is dat veel sterker: alles wat nuttig is voor Gods gemeente, dat móet ook gedaan worden.

Opdracht


Paulus geeft hier geen advies aan Timoteüs, geen goede raad, die hij kan opvolgen of aan de kant leggen. Nee, Paulus formuleert hier Timoteüs´ opdracht. En daarmee de opdracht voor ons allemaal. De opdracht voor al Gods kinderen om te blijven bij wat hen in de Bijbel wordt geleerd. De opdracht om met dat geleerde, met de kennis van Gods ontwijfelbaar Woord, profetisch te werken. De opdracht ook aan iedere ambtsdrager, aan iedere kerkbladschrijver, aan iedere opvoeder, aan ieder die in een positie is om te leiden en te onderwijzen, om uit te leggen, te bestrijden wat niet in overeenstemming met het Woord is en om te vermanen. Vanuit dat Woord. Gebonden aan dat Woord. Násprekend dat Woord. Niets meer. Niets minder. Om zo een rechte lijn te trekken, naar Gods eis.

Bazuin


Ook de naam van ons kerkblad, DE BAZUIN, verwijst naar die opdracht. In de Bijbel is de bazuin, de ramshoorn, het instrument waarmee Gods volk wordt opgeroepen. Volk van God, kom! Kom, om de feesten van uw HERE te vieren. Kom, om de daden van uw God te gedenken. Kom, om de strijd van uw HERE te voeren. Sta op, verzamel u, om te doen naar de eis van het verbond.
Die bazuin geeft een helder en doordringend geluid. Het klinkt ver en het dringt diep door. Als er op de bazuin geblazen wordt kunnen maar weinigen zeggen dat zij het niet gehoord hebben.
En dan klinkt er in de roep van de bazuin maar één boodschap: het is voor de HERE! De HÉRE roept u. Daarom moet u luisteren. Daarom moet u komen. Het is de boodschap die ook Timoteüs krijgt: predik het Woord, want het is het Woord van de HERE.

Eenduidig


Het geluid van de bazuin is eenduidig. Sta op, ga daar waar de HERE u roept. Een andere weg is er niet. Heel de Bijbel maakt duidelijk dat er maar één weg is. De bazuin zegt niet: denk er nog eens even over. De bazuin zegt niet: u zou daar naar toe kunnen gaan maar sommigen menen dat er ook iets anders kan. De bazuin zegt niet: u wordt geroepen tot de strijd van de HERE maar misschien is het ook wel mogelijk met de vijand een compromis te sluiten. De bazuin zegt niet: vier het feest van de HERE maar dat kan ook wel samen met hen die niet van mijn volk zijn. Nee, integendeel, één opdracht, één geluid, één richting, één plaats waar de HERE roept. Eén profetische oproep.

Profetisch


Ja, profetisch. Zo spraken en handelden de profeten in het Oude Testament ook. Ze spraken wat de HERE hen te spreken gaf. Heel direct. Voor hen die wilden leven in het verbond aangenaam, bemoedigend, vertroostend. Voor hen die van de HERE afweken hard, onaangenaam, confronterend. Altijd radicaal. En de profeten hebben geweten wat het betekent rechtuit het Woord van God te spreken. Elia ging niet mee met de manipulaties van Izebel en hij raakte ten dode toe ontmoedigd toen Gods Woord zo weinig zichtbare ingang vond en hij zelf werd vervolgd. Jeremia sprak de koning niet naar de mond en hij werd in de put geworpen om daar te sterven als een misdadiger.
Maar zij bleven bij het Woord dat zij geleerd hadden. Zij profeteerden. Gelegen en ongelegen.

Roeping


Profetisch spreken, profeteren, dat is een roeping voor ons allemaal. Voor ieder op de plaats die de HERE hem of haar heeft gegeven. In eigen situatie. Met eigen mogelijkheden, gaven en beperkingen. Soms heel eenvoudig, door misschien alleen maar voor te leven en te bidden. Soms veel meer, als ambtsdrager of schrijver. Maar altijd profeteren. Blijvend bij het geleerde evangelie.
Nee, we willen onszelf, leden van de kerk in de eenentwintigste eeuw, zeker niet zomaar vergelijken met de profeten uit het Oude Testament. Of met de apostelen uit het Nieuwe Testament. Wij zijn geen Mozes of Elia of Jesaja. Wij zijn geen Paulus of Petrus. Maar onze roeping is wel dezelfde. Onze Heidelbergse Catechismus zegt dat heel kort en krachtig in Zondag 12, vraag en antwoord 32:
  Maar waarom wordt u een christen genoemd?
  Antwoord:
  Omdat ik door het geloof een lid van Christus ben en zo deel heb aan zijn zalving, om:
  als profeet zijn naam te belijden,......

Daarbij wordt o.a. verwezen naar Matteüs 10: 32 en 33:
  Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
  Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.


Geen verwarring


Zo, vanuit die roeping, wil en moet ook het Gereformeerd Kerkblad DE BAZUIN de kerkleden informeren en toerusten. Eénduidig, helder, zonder verwarring te scheppen. Zonder de mensen aan zichzelf over te laten.
Dat is tegenwoordig niet een populair uitgangspunt. Vandaag de dag spreekt het blijkbaar veel meer aan om de mensen mogelijkheden voor te leggen waaruit ze zelf, mondige mensen, mondige christenen als ze zijn, een keuze kunnen maken. Om niet profetisch sprekend een eenduidige boodschap te laten horen maar om de mensen over te laten aan hun eigen verantwoordelijkheid. Plat gezegd: wij denken dat het zo is, maar sommigen beweren iets anders, en dat zou ook wel kunnen, en zoekt u het nu als mondige christen zelf maar uit.
Maar waar dat toe leidt hebben we helaas maar al te zeer ervaren. Het Nederlands Dagblad ging die weg en nu krijgen de leden van de kerk geen gereformeerde krant meer in huis. Het weekblad De Reformatie verlegde de koers op die manier en het is verworden tot een spreekbuis voor allerlei ongeestelijke vernieuwing. Ja, zelfs een blad als Nader Bekeken, met vaak goede en leerzame artikelen, heeft het Schriftuurlijk profetisch spreken losgelaten, door niet volledig te blijven bij wat ons geleerd is. Door niet het volledige Woord van de HERE te spreken: de oproep tot bekering en reformatie van de kerk blijft uit.
Ook van de kerkgeschiedenis moeten we leren. Van de geschiedenis van de kerkelijke pers. Wie in het kader van toerusting van de gemeente een discussieblad presenteert, een blad met meerdere mogelijke boodschappen naast elkaar, waaruit de lezers dan zelf maar een conclusie moeten trekken, die laat de opdracht aan Timoteüs los. Die laat de bazuin een wisselend en onhelder geluid geven. Die verzwakt het onderwijzen en weerleggen. Die spreekt misschien nog wel gelegen maar niet meer ongelegen. Die geeft aanleiding voor verwarring. In opvoedingstermen noemen we dat geestelijke verwaarlozing. Met een onjuist beroep op christelijke mondigheid wordt de profetische roeping verloochend.
Het mag duidelijk zijn dat DE BAZUIN daarentegen profetisch, eenduidig, wil en moet (want dat is de opdracht van de kerken) spreken. Blijvend bij wat ons geleerd is. Niets van Gods Woord ter discussie stellend.

Niet democratisch


Waarom nu nog eens zo uitvoerig ingaan op de opdracht van DE BAZUIN? Omdat we af en toe vragen krijgen waaruit we menen op te maken dat dit niet voor iedereen duidelijk is. Af en toe wordt gevraagd om een reactie op te nemen op een artikel. Een reactie waarin dan een andere mening naar voren wordt gebracht. Soms van binnen de kerk. Soms ook van buiten. In feite wordt dan gevraagd om in het blad te mogen discussiëren.
Soms ook wordt, door kerkleden, gemopperd dat niet iedereen in DE BAZUIN mag schrijven. Dat het blad in handen is van een klein, select groepje die alleen zijn eigen geluid toelaat. Men is soms van mening dat een blad van de kerken alle meningen hoort te laten zien die in de kerk leven.
Het is jammer, en wat ons betreft ook ernstig, dat men dat zo ziet. Dat soms zelfs ruimte ge-éist wordt. Alsof een kerkblad een democratische uitgave zou zijn waarin alle kerkleden, of waarin verschillende meningen binnen de kerk hun stem moeten kunnen laten horen of terugzien.
Op grond van de opdracht aan Timoteüs en ons allen, op grond van onze roeping om profeten te zijn, moeten we dat afwijzen. Het is een misvatting. Een kerkblad moet de bouw van de kerken dienen. Die bouw is alleen gediend met een zuiver, onverdeeld Bijbels geluid. Niet met een democratisch geluid, niet met een presentatie van ieders eigen mening. De norm is niet: allen moeten aan bod komen. Nee, de norm is: vasthouden aan Gods Woord, en zo dienstbaar zijn aan de bouw van de kerk en aan de eer van onze HERE. Die bouw van de kerk is alleen gediend met een rechte koers. Zonder keuzemogelijkheden. Zonder de mensen over te laten aan hun eigen mondigheid. Ja, als we allemaal volmaakt waren, dan ...... Maar voorlopig zijn we dat niet. Niet in deze bedeling.

Afgewezen


Daarom kan er geen sprake zijn van een discussieblad. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld een verzoek van een predikant uit de GKv en een verzoek van `De Vijfhoek`, om te mogen reageren in DE BAZUIN, door de redactie zijn afgewezen. Dat is ook de reden waarom onder de kerkdiensten bij Bergentheim/Bruchterveld wel de diensten in ´De Ark` worden vermeld maar niet die in `De Matrix`. De redactie is verantwoordelijk voor de totale inhoud van het blad. En dan kan zij niet toestaan dat via de kolommen van DE BAZUIN de leden van de kerk opgeroepen worden om op zondag in twee verschillende gebouwen, onder twee verschillende kerkenraden, bijeen te komen in dezelfde gemeente. Dan zal ook in die zakelijke aankondigingen de principiële, Bijbelse roeping van DE BAZUIN zichtbaar moeten worden. Wanneer dan dat deel van de kerkenraad dat oproept om te vergaderen in ´De Matrix´, bekend maakt dat hij zich voorlopig niet vertegenwoordigd wil weten in de meerdere vergaderingen, en ook de besluiten van meerdere vergaderingen op voorhand niet voor vast en bondig wil houden, en daarmee daadwerkelijk breekt met het kerkverband, dan kan dat niet anders dan gevolgen hebben voor de publicatie van de diensten. Kinderen van de HERE roepen naar een plaats waar de HERE zelf niet roept, dat zou in strijd zijn met onze roeping en opdracht.

Kritiek?


Betekent dit dan dat er geen kritiek mogelijk is op DE BAZUIN? Zoals sommigen denken? Nee, natuurlijk niet. De mensen die in DE BAZUIN schrijven en die de redactie voeren zijn gewone mensen. Behept met zonde en alle mogelijke menselijke zwakheden en gebreken. Daar willen ze zich ook van bewust zijn. Er worden fouten gemaakt. En er is kritiek mogelijk. Maar, en dat is het punt, die kritiek wordt dan niet besproken ín het blad. Nee, die kritiek wordt besproken binnen de redactie. En soms worden daar ook deputaten-curatoren bij betrokken. Binnen die kring wordt dan de kritiek gewogen bij het licht van Gods Woord. En als die kritiek terecht is wordt de zaak rechtgezet. In een brief of een mondeling antwoord aan de broeder of zuster die de kritiek uitte. En, als de zaak daarom vraagt, in DE BAZUIN. Ja, dat kan dan soms wel even duren. Er moet door de schrijvers en de leden van de redactie veel gestudeerd worden. En de mogelijkheden van kracht en tijd zijn beperkt. Maar uiteindelijk zal dat er toe leiden dat, na studie en onderling overleg, in DE BAZUIN toch weer met één mond gesproken wordt. Eén klank. Eén richting.


Gebed


Profetisch schrijven, het uitvoeren van de opdracht aan Timoteüs door middel van een landelijk kerkblad, dat is een zware en verantwoordelijke taak. Dat gaat gepaard met zonden en gebreken. Dat kunnen de medewerkers niet uit zichzelf. De wijsheid, de kennis van het geloof, het inzicht in de Schrift, dat zijn zaken die gegeven moeten worden. De Bijbel en de kerkgeschiedenis leren ons, dat we het nooit in eigen kracht en eigen wetenschap moeten zoeken. We zijn ten diepste volkomen afhankelijk van de genade van de HERE. We hebben nodig dat de HERE ons door zijn Geest kennis, inzicht en wijsheid schenkt. We hebben nodig dat de HERE ons door zijn Geest de trouw en vastheid geeft om te blijven bij wat ons geleerd is.
En om die Geest wil Hij gebeden worden.
Daarmee sluiten we dan ook dit artikel af. Met de oproep om DE BAZUIN te blijven gedenken in uw gebeden. Om een middel te mogen blijven voor de toerusting van de kerkleden en de bouw van de kerk.
Om te mogen blijven werken tot eer van onze HERE.