De uitwerking van het getuigenis


5 En indien iemand hun schade wil toebrengen, komt er vuur uit hun mond en het verslindt hun vijanden; en indien iemand hun schade wil toebrengen, moet hij zo de dood vinden.
6 Dezen hebben de macht de hemel te sluiten, zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren; en zij hebben macht over de wateren, om die in bloed te veranderen en om de aarde te slaan met allerlei plagen, zo dikwijls zij willen (Openbaring 11:5-6).

De vorige keer zagen wij dat het de Heilige Geest is Die door de twee getuigen spreekt. Hun woord wordt niet tevergeefs gesproken. We horen nu over de geweldige kracht van de twee getuigen.
Eerst wordt er gezegd dat er vuur uit hun mond stroomt en dat dat hun vijanden verslindt. Als iemand hun schade wil toebrengen moet hij op die manier de dood vinden.
Die uitdrukking ‘vuur uit hun mond’ wijst erop dat zij het Woord van God spreken. En dat Woord is niet zonder kracht. Zelfs als mensen weigeren om te luisteren, zelfs als ze proberen de getuigen de mond te snoeren, zal de straf van God op hen neerdalen. Want de HEERE zal hen zenden een energie van dwaling, zodat de mensen gaan geloven wat verkeerd is, zodat ze zelfs niet langer meer kunnen zien wat de waarheid is. Zij geloven allerlei soorten leugens en zijn er tegelijkertijd apetrots op dat zij de waarheid hebben!
Dat is het werk van God, Die hun harten verhardt, zodat allen veroordeeld zullen worden die de waarheid niet hebben aangenomen, maar wel behagen hebben gehad in de ongerechtigheid (2 Tess. 2:12). De Here Jezus Christus komt met Zijn oordeel en gebruikt Zijn twee getuigen daartoe. Het vuur komt uit hun mond. Zij zijn de instrumenten van Gods straf. De Here Jezus Christus heeft namelijk eens tegen Zijn discipelen gezegd dat de mensen een verontschuldiging voor hun zonden zouden kunnen hebben zolang zij nog niet de oproep tot bekering gehoord hebben. Zij weten niet wat ze doen.
Maar wanneer zij eenmaal het evangelie hebben gehoord, hebben zij geen verontschuldiging voor hun zonden (Joh.15:22-24).
Vervolgens worden de twee getuigen vergeleken met Mozes en Elia, deze twee groten uit het Oude Testament. Want we lezen dat de getuigen twee wonderen verrichten. Eerst wordt gezegd dat zij de macht hebben om de hemel te sluiten zodat er geen regen valt gedurende de dagen van hun profeteren. Dat was wat Elia deed gedurende het koningschap van Achab, die Gods kinderen vervolgde. Ook wordt gezegd dat zij de macht hebben over de wateren om deze in bloed te veranderen en de aarde te slaan met allerlei plagen, zo vaak zij dat willen. Dat betekent dat de wonderen van Mozes worden herhaald, die hij in Egypte verrichtte.
Wat betekent dat voor ons vandaag? Wat betekent het dat wij, als de getuigen van de Here Jezus Christus, dezelfde wonderen kunnen verrichten als Mozes en Elia?
Mozes moest strijden tegen Farao om de kerk (Israël) uit de wereld (Egypte) uit te leiden. En Elia had vervolgens te strijden tegen Achab. Zijn taak was om de wereld uit de kerk te halen, namelijk om de afgodendienst van Baäl uit te roeien.
U moet nooit wanhopen aan de invloed van het Woord van God. Zelfs wanneer u ziet dat mensen hun hart verharden, dat zij nadat ze naar u geluisterd hebben nog veel minder geneigd zijn om zich te bekeren tot de Here Jezus Christus en Hem te gehoorzamen, zelfs dan moet u geloven dat er vuur komt uit de mond van Gods profeten. We hebben niet tevergeefs gesproken!
Want God is almachtig, Hij is zeer ontzagwekkend in de raad van Zijn heiligen, geducht boven allen die rondom Hem zijn (Ps.89:8).
Met de heiligen worden Zijn engelen bedoeld, die letten op het Woord van God om het te gehoorzamen, evenals de gelovigen die reeds in de hemel zijn en die met Hem mogen regeren (Openb.20:4). Maar dat geldt ook van Gods kinderen die nog in deze wereld zijn.
Als de HEERE spreekt over Zijn raad houdt dat in dat Hij met Zijn heiligen bespreekt wat Hij gaat doen. Hij heeft zo gedaan met Abraham voordat Hij neerdaalde om Sodom en Gomorra te straffen. Hij doet geen ding zonder het geheim ervan eerst aan Zijn knechten de profeten te openbaren (Amos 3:4).
U mag dus weten dat u nu al regeert samen met de Here Jezus Christus, machtig en gevreesd in de raad van Zijn heiligen.
Wij gaan de wereld niet tegemoet met onze eigen wijsheid. We brengen alleen maar de boodschap van de Here Jezus Christus, Die komt om te oordelen. We moeten de mensen oproepen om Hem te gehoorzamen. Uit onszelf zijn wij zwak. Maar in onze zwakheid wordt Gods kracht volbracht (2 Kor.12:9).
De maatstaf waarmee Johannes moest meten was hem door God gegeven. Het is de maatstaf van Boven. Gemeten naar de wereld zijn we niets. Maar door onze gebeden en getuigenissen is de Here Jezus Christus aan het werk.