Dat zij opbreken


    “Toen Farao naderbij gekomen was, sloegen de Israëlieten hun ogen op, en zie, de Egyptenaren rukten achter hen aan. Toen werden de Israëlieten zeer bevreesd en schreeuwden tot de HERE, en zij zeiden tot Mozes: Waren er soms geen graven in Egypte, dat gij ons hebt meegenomen om te sterven in de woestijn? Wat hebt gij ons aangedaan door ons uit Egypte te leiden? Hebben wij u dit al niet gezegd in Egypte: laat ons met rust, en laten wij de Egyptenaren dienen. Want wij kunnen beter de Egyptenaren dienen dan in de woestijn sterven.
    Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet, houdt stand, dan zult gij de verlossing des HEREN zien, die Hij u heden bereiden zal; want de Egyptenaren, die gij heden gezien hebt, zult gij nimmermeer zien.
    De HERE zal voor u strijden, en gij zult stil zijn.
    Toen zeide de HERE tot Mozes: Wat roept gij zo luid tot Mij? Zeg tot de Israëlieten, dat zij opbreken. (Exodus 14: 10-15).Gelovig


Op 12 janauri 2007 kwam een aantal ouders bijeen uit de kerkelijke gemeenten van Bergentheim/Bruchterveld, Mariënberg en Emmen e.o. Het werd een bijzondere vergadering want op die avond werd besloten tot het oprichten van een gereformeerde schoolvereniging. De eerste nieuwe schoolvereniging na de nieuwe vrijmaking in de afgelopen jaren. Graag willen we de broeders en zusters in de genoemde gemeenten van harte feliciteren en hen Gods zegen toewensen! Besluiten om in de huidige kerkelijke omstandigheden zo’n vereniging op te richten, dat is een daad van doorgaande reformatie en gelovig luisteren naar Gods roeping.

Doopbelofte


Uit een vraaggesprek met een van de initiatiefnemers, br. J. Bouwhuis te Bergentheim, werd duidelijk dat veel ouders de moeite van het verval van het gereformeerd onderwijs ervaren. En dat kan ook eigenlijk niet anders. De afval in de kerk werkt door in de scholen. De triangelgedachte, de hechte eenheid tussen gezin, kerk en school, is losgelaten. Evangelische invloeden doen zich steeds meer gelden in het onderwijs aan de kinderen. En dan wordt het moeilijk voor ouders om zich te houden aan hun doopbelofte. Nee, ouders worden nog niet erg onder druk gezet. Zij kunnen hun kinderen aan sommige dingen nog onttrekken (bijv. aan het leren van verkeerde liederen). De ene school is ook de andere niet. Maar de kinderen zitten wel in dat verkeerde klimaat. De afval gaat door. Alternatieven, bijv. een andere school waar goed onderwijs wordt gegeven, op grond van Schrift en belijdenis, zijn er in de buurt niet. Dan moeten ouders hun verantwoordelijkheid nemen en aan de slag gaan met de mogelijkheden die de Here nog geeft.

School


Inmiddels zijn er in de drie kerken zo’n 60 leerlingen. In principe is dat genoeg voor het oprichten van een school. Dat zal niet vanzelf gaan. Er zal hard voor gewerkt moeten worden. En er zullen offers gevraagd worden. Niet alleen van de ouders maar van alle kerkleden. De broeders en zusters zijn zich daar ook van bewust. We hoorden dat zich al zo’n honderd leden hebben aangemeld voor de op te richten vereniging.
Een school oprichten vraagt veel werk en een behoorlijke voorbereidingstijd. Zo’n school is er dus niet onmiddellijk. Het stichten van een school wordt wel het doel van de vereniging. Maar tot er een school is zou de vereniging wellicht andere activiteiten kunnen organiseren. Zoals bijv. bijscholing voor de kinderen, op het gebied van Bijbelkennis en geloofsleer.

Evangelisch


Op de vergadering van 12 januari hield broeder Bouwhuis een toespraak. Daar willen we graag iets van weergeven.
Hij begon met te constateren dat nu, 2 à 3 jaar na onze vrijmaking, de kerkelijke verschillen echt zichtbaar worden in het gereformeerd onderwijs,zowel op de basisscholen als in het voortgezet onderwijs. Hij noemde o.a. de invoering van de Nieuwe Bijbelvertaling, de vertellingen die daarop gebaseerd zijn en ook de manier van vertellen vandaag de dag, het zingen van veel niet aanvaardbare liedboekliederen, moderne praktijken bij het vieren van de heilsfeiten (muisjes eten bij de kerstviering, zondebriefjes aan een kruis hangen met Pasen), het naspelen van Bijbelverhalen waarbij soms een leerkracht Jezus speelt, dag- en weekopeningen en –sluitingen met kringgebeden en in het voortgezet onderwijs het gebruik van een dagboek dat beslist oneerbiedig is, de vervanging van “Naam en Feit” door het heel anders bedoelde “Levend Water”.....
De spreker gaf aan dat de kinderen nog niet verplicht worden om bijv. teksten te leren uit de NBV, verkeerde liederen te leren of een rol te spelen bij onchristelijke vieringen maar zij maken het wel allemaal mee. Terwijl echt gereformeerde onderwijzers zijn ontslagen.
De spreker vertelde ook dat al eerder, op 23 november 2006, ouders bij elkaar waren geweest. Toen is gesproken over de toenemende evangelische invloed op de scholen. Waarbij eenzijdig Gods genade en barmhartigheid op de voorgrond wordt gesteld en Gods rechtvaardigheid steeds meer wordt achtergehouden. In strijd met Gods Woord.

Deze leer


Wanneer het met de leer op school die kant op gaat zijn wij verplicht onze kinderen van die scholen weg te houden, aldus de spreker. Hij wees daarbij op de tweede en derde doopvraag en op art. 57 KO:
    “De kerkenraden zullen erop toezien dat de ouders, zoveel zij kunnen, hun kinderen onderwijs laten volgen dat in overeenstemming is met de leer van de kerk, zoals zij dit bij de doop beloofd hebben.”(citaat ingevoegd TLB).

Maar waar dan naar toe? We kunnen geen kant op, denken we. Maar, bracht de spreker naar voren, lees dan eens Psalm 121. Het is de Here die helpt. Hij zal ons bewaren en beschermen, altijd.

Eigen school


We kunnen onze kinderen niet zomaar van de scholen afhalen, betoogde broeder Bouwhuis. Zelf een schoolvereniging oprichten ligt dan voor de hand. De belijdende leden van de kerken zijn daar samen voor verantwoordelijk. Het doel van zo’n vereniging moet dan zijn het oprichten van een eigen gereformeerde school. Dat zal niet meevallen in deze tijd en met het huidige regeringsbeleid. Maar we moeten vertrouwen op de Here.
Er is veel te doen. En er moeten offers gebracht worden. Maar we moeten het doen omdat de Here het vraagt. We lijken machteloos. Voor ons de zee, opzij van ons de bergen, achter ons farao. Maar de Here zegt dat we moeten opbreken! (Exodus 14: 14 en 15). Hij gaat ons voor.

Tot zover de toespraak van br. Bouwhuis.

Dat zij opbreken


Hij haalde een prachtig Bijbelwoord aan. We plaatsten het, met de voorafgaande verzen, als inleiding op dit artikel. De Israëlieten zijn door de Here uitgeleid. Maar nu kunnen ze geen kant meer op. Nee, toch? Jawel, zegt de Here. Ik ga voor u uit. Ik zal voor uw verlossing zorgen. Weet u niet waar het heen moet? Ziet u de weg niet? Maar waarom roept u zo luid? U hebt mijn wonderen toch gezien? Nu niet angstig zijn, nu geen bezwaren maken, maar geloven. Breek op! En ga de weg die Ik u wijs.

Op 23 februari hopen de broeders en zusters de nieuwe schoolvereniging daadwerkelijk op te richten. Geve de Here zijn zegen aan dit noodzakelijke werk voor de kinderen van het Verbond.