Gods laatste geschenk aan de wereld


3 En Ik zal mijn twee getuigen lastgeven om, met een zak bekleed, te profeteren, twaalfhonderd zestig dagen lang.
4 Dit zijn de twee olijfbomen en de twee kandelaren, die voor het aangezicht van de Here der aarde staan (Openbaring 11:3-4).

De twee getuigen vertegenwoordigen de kerk van het Nieuwe Testament. Want de naam christen betekent dat wij delen in de zalving van Christus met de Heilige Geest. En dat houdt ook in dat wij profeten zijn om Zijn naam te belijden. De Here Jezus Christus had ook wel al de mensen in de wereld kunnen aanspreken door te spreken van de hemel. Maar Hij roept de mensen tot bekering en tot gehoorzaamheid aan Zijn Woord door de stem van eenvoudige mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Hij wil Zijn stem niet verheffen of wonderen verrichten met de bedoeling om de aandacht van de mensen te trekken. Het is nog dezelfde wijze waarop de knecht van de HEERE werkte zoals de profeet Jesaja het zag: Hij zal niet schreeuwen noch zijn stem verheffen, noch die op de straat doen horen (Jes.42:2). De mensen moeten gelóven, ook al is er niets bijzonders te zien.
Tegelijkertijd betekent zulk spreken van Hem door middel van Zijn getuigen dat Zijn overwinning een totale overwinning is. Hij maakt immers degenen die Hij kocht met Zijn bloed door Zijn Geest van harte gewillig en bereid voor Hem te leven en Zijn naam in de wereld te belijden.
Op welke wijze profeteren wij als getuigen van de Here Jezus Christus in deze wereld? Herinnert u zich dat diegenen verzegeld werden die zuchten en kermen vanwege alle goddeloosheid in de wereld? Het zuchten, dat is het bidden, en de invloed daarvan op de loop van de geschiedenis werd aan Johannes getoond in hoofdstuk 8.
Nu horen we dus meer over dat kermen, het profeteren tegen de afval van God. Dat is de taak van de kerk in de wereld, die hier getekend wordt onder het beeld van de twee getuigen. Zo nietig en klein zal de kerk worden!
Van de twee getuigen wordt dan gezegd dat zij in zakken zijn gekleed, evenals de profeten gekleed waren. Dat betekent een rouwgewaad. Daarmee tonen zij dat zij de mensen terugroepen tot bekering.
Dat betekent voor ons vandaag dus dat wij rouw bedrijven vanwege de komende gerichten van God. In onze uiterlijke verschijning en in onze hele levensstijl zijn wij een levend protest tegen de zondige cultuur van onze tijd. Iedereen moet kunnen zien aan de manier waarop wij leven dat wij een levensstijl hebben die totaal verschillend is van die van de wereld, omdat wij de Here Jezus Christus hebben leren kennen.
Het is dus de HEERE Zelf Die door middel van Zijn getuigen en door hun profeteren de mensen nog blijft roepen tot bekering.
Het is juist omdat de kerk zwak is, vooral omdat Zijn twee getuigen vervolgd en geïsoleerd worden in deze wereld, dat de mensen gedwongen worden te kiezen. De Here Jezus Christus zei tegen Zijn discipelen dat Hij hen zond als schapen midden tussen de wolven (Matt.10:16). Want wolven doen zich voor ons lammeren en verschuilen zich achter de kleren van de lammeren die zij dragen. Maar hun vermomming valt weg zodra zij de echte lammeren zien komen. Dan wordt hun ware natuur openbaar en dan werpen zij hun camouflage af.
De HEERE wil dat duidelijk wordt wie zij zijn: echte vijanden van de HEERE. Misschien dat zij op die wijze zullen schrikken en tot bekering komen. Maar ook dat hun vijandschap, die misschien sluimerde en niet openbaar werd, duidelijk aan het licht treedt. Om zo te zeggen: de antithese wordt openbaar.
Dat is de reden waarom de HEERE Zijn eigen schapen midden tussen de wolven stuurt. U moet het als een eer en een voorrecht zien dat u geroepen wordt om de Here Jezus Christus in deze wereld te vertegenwoordigen. Hij zei tot Zijn discipelen dat zij deze vijandschap moesten verwachten omdat, zo zei Hij, zij dit aan Mij hebben gedaan als de eerste van u allen (Joh.15:18). Wanneer u bespot wordt of zelfs vervolgd, komt dat omdat u aan de Here Jezus Christus toebehoort, omdat u Hem bekendmaakt in de wereld.
De twee getuigen kunnen Gods laatste geschenk aan deze wereld genoemd worden. Het betekent immers dat het zelfs nu nog steeds de tijd is van Gods genade, dat er nog altijd de mogelijkheid is om verzoend te worden met God. Hij kent onze ellende of eenzaamheid, hoe moeilijk het altijd is om alleen te staan tegenover je collega’s. Maar wees er zeker van: Hij zal u geen last opleggen die te zwaar is voor u. Hij zal u niet verzocht laten worden meer dan u kunt verdragen (1 Kor.10:13). Het is niet alleen dat Hij weet wat u kunt dragen, Hij geeft u er ook de kracht voor om te verdragen. Uw tranen worden in zijn fles vergaderd, opgeschreven in Zijn boek (Ps.56:8).
Er is een boek voor Gods aangezicht. Als de Here Jezus Christus komt om te oordelen, zal dat boek geopend worden en zullen allen, die nu Gods kinderen lasteren, toch gedwongen moeten erkennen het werk van de HEERE te zien, het werk dat Hij Zelf werkte in de trouw en de eerlijke wandel van de Zijnen midden tussen een krom en verdraaid geslacht.