De voetstappen van de komende Christus!


Rampen laten ons hardhandig merken: er komt een einde aan deze wereld. Christus is bezig terug te keren naar de aarde. Gerichten zijn Zijn voetstappen. Je merkt dat Hij in aantocht is. Sta jij hier wel bij stil? Dat Christus bezig is terug te keren naar de aarde. Oorlogen, rampen en tegenspoed zijn tekenen van de eindtijd. Hoe ga jij hiermee om? Hij heeft Zijn komst naar de wereld aangekondigd; Hij zal komen als een dief in de nacht. Ben jij hier op voorbereid?

Het begin


    In den beginne schiep God de hemel en de aarde.
(Genesis 1:1).
God heeft de wereld met alles daarop niet geschapen om ons te verlaten. Integendeel, Hij heeft ons geschapen om altijd bij ons te zijn. Hij wil Zijn liefde aan ons geven en eist van ons ook onze liefde voor Hem. Adam en Eva mochten in het paradijs wonen en konden elke dag ‘ongestoord’ met God praten. Ze mochten van elke boom eten, behalve van de boom der kennis van goed en kwaad. Eva werd verleid door de slang; Adam werd overgehaald door zijn vrouw. Maar toen, toen deze allereerste ramp/tegenspoed in de wereld kwam, heeft God Zijn kinderen niet in de steek gelaten. Hoe erg het ook was: niet meer in het paradijs wonen; Eva zou met smart kinderen baren; de aardbodem vervloekt, doornen en distelen zal het voortbrengen.
Deze zonde moest gestraft worden; de dood kwam in het leven. Iemand zou deze prijs gaan betalen!

De straf betaald


Gods gerechtigheid eist dat de zonde, die tegen de allerhoogste majesteit van God begaan is, ook met de zwaarste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft wordt.” (Zondag 4 van de HC). Wij kunnen deze straf zelf niet betalen, wij maken juist de schuld elke dag groter. Maar er is Iemand gekomen die deze straf heeft gedragen, die de prijs betaald heeft. Christus heeft voor ons aan het kruis geleden en zo de dood voor ons overwonnen. Want na de zondeval kwam God met de moederbelofte.
    En Ik zal vijandschap zetten tussen u en de vrouw, en tussen uw zaad en haar zaad; dit zal u de kop vermorzelen en gij zult het de hiel vermorzelen.
(Genesis 3:15). Hier kondigde God al aan dat satan, de oude slang zoals hij in Openbaring 12 genoemd wordt, overwonnen zou worden. Er zou een Verlosser naar de aarde komen. Deze Verlosser heeft voor ons aan het kruis geleden en voor ons de dood overwonnen; Hij heeft onze schuld en zonde op zich genomen. Zo heeft Hij voor ons de weg naar de hemel vrijgemaakt. Hij heeft ons met lichaam en ziel, niet met goud of zilver, maar met zijn kostbaar bloed van al onze zonden vrijgekocht en uit alle macht van de duivel verlost. Zo heeft Hij ons tot zijn eigendom gemaakt. Door het geloof zijn wij aan Christus verbonden. (Zondag 13 van de HC).
Door de doop wordt de afwassing van onze zonden door Jezus Christus in ons bezegeld en bevestigd.
Dit belijden we ook aan het Heilig Avondmaal. Wij komen niet tot het avondmaal om daarmee te kennen te geven dat wij in ons zelf volmaakt en rechtvaardig zijn. Nee, zegt het formulier voor de viering van het Heilig Avondmaal, wij erkennen dat wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken. Van onszelf liggen wij midden in de dood. De dood is overwonnen in en door Christus. Toch merken wij elke dag weer de gevolgen van de zonde.

De liefde van God


God heeft van tevoren verkondigd, in de Bijbel, dat er rampen, oorlogen en tegenspoed zullen zijn. Christus kondigt Zijn komst naar de wereld aan. In het boek Openbaring lezen we profetieën: allerlei verschrikkelijke dingen voltrekken zich op aarde. Toch laat God ons niet in de steek. Nee, de rampen laten ons hardhandig merken: er komt een einde aan deze wereld. Rampen zijn de voetstappen van Christus. Je merkt dat Hij in aantocht is.
Verder is het zo dat God alle gebeurtenissen gebruikt, dus ook het kwade, voor het voltooien van Zijn raadsbesluit, om uit te komen bij het nieuwe paradijs. Door tijden van tegenspoed hoef je niet alleen te gaan. God kan, wil en zal je helpen. Hij zal je dragen in moeilijke tijden. De catechismus spreekt daar zo over:
“Om in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar te zijn en voor de toekomst dit vaste vertrouwen te hebben in onze trouwe God en Vader, dat geen schepsel ons van zijn liefde scheiden zal.” (Zondag 10 van de HC).
God wil je door gebeurtenissen aan het denken zetten, je tot bekering brengen, zodat je op de knieën gaat voor Koning Christus.

Beproeving


Maar als God liefde is, zou Hij al deze kwade gebeurtenissen niet toelaten, wordt er vaak gedacht. God ís ook liefde, maar Hij kan het kwade gebruiken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de geschiedenis van Job, dan zie je dat heel duidelijk.
    En de HERE zeide tot de satan: vanwaar komt gij? En de satan antwoordde de HERE: Van een zwerftocht over de aarde, die ik doorkruist heb. Toen zeide de HERE tot de satan: Hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand op aarde is als hij, zó vroom en oprecht, godvrezend en wijkende van het kwaad. En de satan antwoordde de HERE: Is het om niet, dat Job God vreest? Hebt Gij zelf niet hem en zijn huis en al wat hij bezit aan alle kanten beschut? Het werk zijner handen hebt Gij gezegend, en zijn bezit is zeer toegenomen in het land. Strek daarentegen uw hand uit en tast alles aan wat hij bezit – of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! En de HERE zeide tot de satan: Zie, al wat hij bezit, zij in uw macht; alleen tegen hemzelf zult gij uw hand niet uitstrekken. (...) Maar de satan antwoordde de HERE: Huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Strek daarentegen uw hand uit en tast zijn gebeente en zijn vlees aan – of hij U dan niet openlijk zal vaarwel zeggen! En de HERE zeide tot de satan: Zie, hij zij in uw macht; alleen, spaar zijn leven.
(Job 1:7-12a, 2:4-6). Job werd beproeft, maar hij heeft vastgehouden aan zijn geloof in God.
Ondanks dat Job zijn geboortedag vervloekt, laat God hem niet los. Dát is nou het evangelie van de genade: ondanks al onze zonden, tegenstand en weglopen van God, blijft God ons nabij en doet ons door zijn Geest wedergeboren worden!
Merk jij dat je beproefd wordt? Ga niet bij de pakken neer zitten als het tegenzit of als je het moeilijk hebt, maar geloof in God en vertrouw op Hem. Want álleen Híj kan uitkomst geven! Als je Hem er om bidt, zal Hij je ook helpen. In de moeilijkste tijden draagt Hij ons!

Bemoediging


Veel mensen redeneren dat God niet bestaat, want Hij is immers niet te zien. Hoe zou Hij zich dan met ons kunnen bemoeien? Als je God niet kunt zien dan bestaat Hij niet, zo denken zij. Maar als je goed luistert, merk je wel degelijk dat Hij bestaat. In moeilijke tijden gééft God je kracht om door te gaan, zelfs bij het naderen van de dood, zal hij volkomen uitkomst geven.(Psalm 68:8, berijmd) Door Gods Woord en Geest worden we bemoedigd. Het is de Heilige Geest die geloof, in de dingen die we niet zien, in onze harten werkt door middel van het Woord. God Drie-enig bemoedigt ons door zijn Openbaring, dat is: het Woord!


Gods werk


Al met al kun je zeggen dat de gebeurtenissen losse puzzelstukjes zijn. Wij zien één los stukje en weten niet wat er ermee moeten doen, maar God heeft alle stukjes in Zijn Hand en legt er een prachtige puzzel mee! Het is één groot werk van draden, wij zien van de onderkant alleen maar een wirwar van draden; een puinhoop. Maar God ziet vanaf de bovenkant; Hij ziet een prachtig werk! Wat er ook gebeurt, alles valt uit zijn Vaderhand ons ten deel! Dat is onze troost.
God laat Zijn kinderen niet in de steek. Hij heeft de wereld niet zomaar geschapen, de rampen zijn voetstappen van de komende Christus en bovendien gebruikt God ook het kwade om Zijn plan te voltooien. Hij komt een nieuwe wereld stichten op recht en gerechtigheid. (Psalm 98:4, berijmd). God heeft alles in Zijn Hand en is met ons bij alles wat er gebeurt. God laat niemand uit Zijn hand verloren gaan!
Bij rampen kun je twee dingen doen. Je kunt gaan knielen of gaan vloeken. Waar ga jij voor?
Ben je je bewust dat Christus elk moment naar de aarde terug kan keren? Laat Christus’ wederkomst een belangrijke plaats in je leven in nemen. Wees voorbereid! Houd je lamp brandende!

Houd je lamp brandende


Jullie kennen allemaal de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden wel. In deze gelijkenis gaat het over tien maagden die op de bruidegom wachtten. Vijf van hen hadden alleen hun lamp meegenomen en de andere vijf hadden hun lamp en extra olie meegenomen. Terwijl de bruidegom uitbleef, werden zij moe en vielen in slaap. Midden in de nacht klonk een geroep: De bruidegom, zie, gaat uit hem tegemoet! De maagden stonden op en maakten hun lampen gereed. De dwaze hadden niet genoeg olie en vroegen aan de wijze om olie. Deze waren bang dat ze niet genoeg zouden hebben voor hen samen en zeiden dat ze maar naar verkopers moesten gaan om daar olie te kopen. Terwijl zij gingen kwam de bruidegom. De maagden die gereedstonden gingen mee naar de bruiloftszaal en de deur werd gesloten. Later kwamen de dwaze en zeiden: Heer, heer, doe ons open! Maar hij antwoordde en zeide: Voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Waakt dan, want gij weet de dag noch het uur. (Matteüs 25:1-13)
Christus kondigt hier Zijn komst naar de wereld aan. Het is een oproep naar ons toe. Een oproep dat we net zo moeten handelen als de wijze maagden. Dat we genoeg olie bij ons hebben om onze lamp brandende te laten houden, zodat als Christus terugkomt onze lamp brandt. We moeten er dus voor zorgen dat je altijd gereed staat om God te ontmoeten. Je moet dus voorbereid zijn op Christus’ wederkomst!
    Maar van die dag of van die ure weet niemand, ook de engelen in de hemel niet, ook de Zoon niet, alleen de Vader. (Marcus 13:32)
Alleen de Vader weet wanneer de wederkomst zal zijn, weest dus waakzaam!
    Ziet toe, blijft waakzaam. Want gij weet niet, wanneer het de tijd is. Gelijk een mens, die buitenslands ging, zijn huis overliet en aan zijn slaven volmacht gaf, aan ieder zijn werk, en de deurwachter opdroeg te waken. Waakt dan, want gij weet niet, wanneer de heer des huizes komen zal, laat inde avond of te middernacht, bij het hanegekraai of des morgens vroeg, opdat hij niet, als hij plotseling komt, u slapende vinde. Wat Ik u zeg, zeg Ik allen: Waakt! (Marcus 13:33-37)