De Heer is mijn Herder


Psalm 23, een psalm die veel gelezen wordt. Het is een bemoedigende psalm. Hij geeft kracht aan mensen die het even niet meer zien zitten. Hij geeft troost aan mensen die verdriet hebben. Het is een psalm die een plaats heeft in vele harten. Misschien hoort ook jouw hart daarbij. David bezingt in deze psalm Gods goedheid voor ons mensen. Hij gebruikt daarvoor het beeld van een herder en zijn schapen. In Israël was dit een beeld dat iedereen kende. Herders en hun kudde zag je overal. Jezus gebruikte vaak het beeld van een herder. Hij noemde zichzelf de Goede Herder. Vertrouw ook jij je toe aan zijn leiding?

Als een herder


De Here wil mijn trouwe herder wezen. Zo staat het er in de berijmde psalm. Hij wil ook jouw herder wezen. Hij wil er voor je zijn. Je mag rekenen op zijn bescherming en verzorging. We lezen dat onder andere in Jesaja 40:11
  Hij zal als een herder zijn kudde weiden, in zijn arm de lammeren vergaderen en ze in zijn schoot dragen; de zogenden zal Hij zachtkens leiden.
Wat zouden we zonder Herder zijn? Ja, we noemen de Here onze herder. Omdat Hij het is die we willen dienen en volgen.

Mij ontbreekt niets


Tevredenheid. Een woord dat veel mensen niet meer in hun woordenboek hebben staan. Er is altijd drang naar meer. Een luxer huis, een snellere auto, een beter salaris en zo is er nog veel meer op te noemen. Zeg eens eerlijk, kan jij deze zin met David meespreken? Ben jij tevreden met wat je hebt? Je hebt kleding, geld, een leuke baan. Zo is er voor ieder persoonlijk nog heel wat op te noemen. David kijkt naar zijn leven en ziet dat het hem werkelijk aan niets ontbreekt. De Goede Herder verricht trouw zijn werk. Wij hebben vaak andere ideeën over wat goed voor ons is. Maar kijk, de Herder neemt de leiding. Hij weet precies wat goed is voor zijn schapen. Wat goed is voor jou en voor mij. Het is daarbij goed om te beseffen dat alles hier op aarde niet van jou is. Het is een geschenk van God. Hij vraagt van je om dit alles goed te beheren. Gelukkig hangt je leven niet af van je bezittingen. Uiteindelijk kan je niets meenemen van deze aarde. God kijkt naar je hart. Kijk daarom eens kritisch naar je hart. Waar is het vol van? Van de drang naar meer en beter? Luister dan naar Jezus woorden:
  maar zoekt eerst Zijn koninkrijk en Zijn gerechtigheid en dit alles zal u bovendien geschonken worden.(Matth.6:33)


Rust


  Hij doet mij nederliggen in grazige weiden.
Let er hier op, wie actief is. De herder heeft de leiding. Hij kiest de weide uit. Hij kiest het beste uit voor zijn schapen. Als het nodig is, verwijdert hij stenen. Of hij trekt stronken uit. De schapen rusten uit in de weide waar hij zijn werk heeft gedaan. Zo heeft Jezus dat, als het ware, ook voor ons gedaan. Hij maakte een weide voor onze ziel. Hij trok de doornige struiken van veroordeling eruit. Hij heeft de rotsblokken van zonde losgewrikt. We mogen rusten in zijn volbrachte middelaarswerk.

Vredig water


  Hij voert mij aan rustige wateren.
De werkwoorden die in deze psalm gebruikt worden zijn al rustgevend, vind je niet? Hij voert, Hij leidt, Hij verkwikt. Het laat zien wie de leiding heeft. God zelf gaat voorop. Hij baant de weg. Hij zegt ons precies op tijd wat we moeten weten. Ja, precies op het juiste moment! God laat je niet ver in de toekomst kijken. We hoeven niet te weten wat er morgen gebeurt. God belooft een lamp voor onze voeten, geen kristallen bol voor in de toekomst. Het mooiste uur van de dag is voor een herder, als hij zijn schapen naar een plaats heeft geleid om ze daar te drenken. Hij doet dat op zijn tijd. Hij weet wanneer ze water nodig hebben. Daarom, vertrouw op Gods leiding in je leven. Hij zal je op zijn tijd geven wat je nodig hebt.

Verkwikking


  Hij verkwikt mijn ziel
Wat betekent dat nu eigenlijk? Laten we eens kijken naar de Statenvertaling. Hier staat het iets duidelijker. We lezen daar:
  Mijn levenskracht doet Hij terugkeren
God vernieuwt. Hij geeft weer kracht en hoop. Eenzaamheid verdwijnt, want er is Iemand bij je. Iemand die je bij zal staan als je moe bent van de strijd. Dat betekent niet dat alle moeiten voortaan voorbij zijn. Dat je heel je leven gelukkig zult zijn. Nee, er zullen ook moeilijke momenten zijn of komen. De wereld verandert niet. De brullende leeuw is nog steeds op zoek naar wie hij kan verslinden. Maar als gelovige krijg je weer hoop. Hoop voor de toekomst. Onze Herder houdt ook de toekomst in zijn hand. Hij weet dat je niet op deze aarde thuishoort. Daarom is hij gekomen om je te leiden. Om je uit het doolhof van de zonden te halen. Hij is gekomen om je nieuwe kracht te geven. Hij deed dat door zelf naar de aarde te komen. Laten we daarom zijn woord voor ogen houden, ook als het eens moeilijk is.
  En zie, ik ben met u al de dagen, tot aan de voleinding der wereld.(Matth.28:20)


Rechte sporen


  Hij leidt mij in rechte sporen
Met rechte sporen worden wegen bedoeld die begaanbaar zijn en naar het doel voeren. Er is gevaar dat de schapen verdwalen. Ook is er het gevaar dat de schapen op een glibberige bergweg naar beneden vallen. Met de rechte weg wordt dan ook niet de makkelijke weg bedoeld. Ook voor ons bestaat er een gevaar dat we afdwalen van de weg. We geven nog zo vaak toe aan de zonden. Maar let erop dat we een machtige herder hebben(Hebr.13:20).We worden door Hem zelf geleid op de weg naar het eeuwige leven. Laat je daarom niet leiden door je eigen inzicht, maar vertrouw op je herder, de Here, met heel je hart. Ken Hem in al je wegen, dan zal Hij je paden rechtmaken. (vgl. Spr. 3:5-6).

Om zijns naams wil


Ja, tot eer van zijn naam. God leidt ons, Hij beschermt ons, zodat zijn naam geprezen wordt. Dan kan de vijand zeggen: waar is uw God, heeft Hij u nu verlaten? Zelf weet je het vertroostende antwoord al. Nee, God verlaat mij nooit. Hij leidt mij, zoals een herder zijn schapen leidt. Ook wij moeten zijn naam loven en prijzen. Niet alleen met onze woorden, maar met ons hele leven. Stel bij alles wat je doet, jezelf de vraag: doe ik dit tot Gods eer? Geef ik Hem de plaats in mijn leven die Hij toekomt? Uit onszelf schuiven we God al snel naar de achtergrond. We gaan onze eigen weg. Psalm 23 leert ons iets anders. Door de Heilige Geest krijgen we de kracht om God weer in het middelpunt van ons leven te plaatsen. Om ons leven in te richten naar zijn wil.

Door een donker dal


  Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis, ik vrees geen kwaad.
Iedere gelovige heeft dalen in zijn leven. Het kan je bang maken. Je ziet geen uitweg meer. Toch zegt David hier dat hij geen kwaad vreest. Geen paniek! Er is een uitkomst. Ook nu is de Herder aanwezig. Hij leidt je door het donkere dal heen. Nu kom jij met de vraag: waarom leidt Hij ons door het dal heen? Waarom leidt Hij ons niet via een andere weg? We komen dan weer uit bij het beeld van de herder. Hij leidt zijn schapen op de rechte weg. De moeilijkheden die we ook dan zullen tegenkomen, zullen we met zijn hulp doorstaan. Want de Herder blijft ons voorgaan. Zo kunnen we ook in een donker dal blijven vertrouwen op Gods zorgzame vaderhand.

Hij is bij ons


  Want Gij zijt bij mij.
Wat een wonder. God, die aarde en hemel schiep. Die het heelal in zijn hand houdt. Die troont boven de sterren en woont in de hemel. Hij is geen God van ver, maar van dichtbij. Lees maar eens mee in Deuteronomium 4:7
  Immers, welk groot volk is er, waaraan de goden zó nabij zijn als de Here, onze God, telkens als wij tot Hem roepen?
God is ook bij jou. Mensen kunnen je teleurstellen, je in de steek laten. God nooit. Hij is bij je. Onze Here Jezus Christus heeft het zelf gezegd:
  Indien iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren en mijn Vader zal hem liefhebben en wij zullen tot hem komen en bij hem wonen.


Vertroosting


  Uw stok en uw staf, die vertroosten mij.
Een staf wordt door een herder gebruikt om zijn schapen bij de kudde te houden. Zo houdt hij zijn schapen op de rechte weg. Hij deelt een corrigerende tik uit aan wie dreigt af te dwalen. De stok is bedoeld om de kudde te beschermen tegen wilde dieren. De stok en staf mogen ook voor jou een vertroosting zijn. Je Herder beschermt je tegen de aanvallen van de brullende leeuw.

Feestmaal


  Gij richt voor mij een dis aan, voor de ogen van wie mij benauwen.
Een herder zoekt voor zijn kudde de beste plek op. Hij zorgt dat ze daar kunnen grazen en kunnen drinken. We hebben dit al eerder gezien in voorgaande verzen van deze psalm. De Herder zorgt dat zijn schapen niet tekort wordt gedaan. De vijand kan dan alleen nog maar toekijken.

Gezalfd


  Gij zalft mijn hoofd met olie
Wij hebben deel aan de zalving van Christus. Ook ons hoofd is gezalfd. We zijn gezalfd om als profeet zijn naam te belijden. Zijn naam groot te maken op aarde. We zijn gezalfd als priester om ons leven in zijn dienst te stellen. Om te leven naar zijn wil. En we zijn gezalfd als koning om in dit leven tegen de zonde en de duivel te strijden. Na dit leven zullen we dan met hem voor eeuwig over alle schepselen regeren.

Mijn beker vloeit over


Een beker die overstroomt. Een beker die meer dan vol is. Zoveel zegeningen geeft God ons. Zoveel dat ons hart het niet kan bevatten. Het loopt over. We krijgen zoveel zegeningen dat we ze vaak niet meer zien. We gaan het normaal vinden. Zie jij Gods zegeningen nog? Elke dag weer eten op tafel, een bed om in te slapen en een dak boven je hoofd. Het is goed om daar weer eens bij stil te staan. Zoveel zegeningen. Het doet denken aan het gebed wat een puritein bad, voordat hij begon aan een maaltijd van brood en water. Hij bad:
  dit allemaal en Jezus ook nog?
Als je weer beseft wat je allemaal krijgt, vloeit dan ook jouw hart niet over van dankbaarheid?

Heil en goedertierenheid


  Ja, heil en goedertierenheid zullen mij volgen al de dagen van mijn leven.
Er wordt hier geen onzekerheid uitgesproken. Nee, Gods beloften staan vast. Gods trouw is groot. We hebben genade gekregen door het offer van onze Here Jezus Christus. God belooft vergeving en door Christus krijgen we dat ook als we er eerbiedig om vragen. Elke dag wordt je als kind van God achtervolgd door geluk en genade. Geluk en zegen in het geloof. Genade door de verlossing van Christus.

Eeuwig leven


  Ik zal in het huis des Heren verblijven tot in lengte van dagen.
Eeuwig verblijven in het huis van de Heer. Wat zegt dat over ons huis hier op aarde? Inderdaad! Het is maar tijdelijk. Wij zijn hier niet thuis.
  Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen.(Fil. 3:20)
Heb je ook heimwee naar huis? Houd dan je blik gericht op de Herder. Hij leidt je op de weg naar het vaderhuis.