Geen euthanasie


Openb.9:5-6
5 En hun werd gegeven, dat zij hen niet zouden doden, maar dat de mensen zouden gepijnigd worden, vijf maanden lang; en hun pijniging was als de pijniging door een schorpioen, wanneer hij een mens steekt.
6 En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken, maar hem geenszins vinden, en zij zullen begeren te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.

Wij horen dikwijls in onze tijd spreken over euthanasie. Mensen denken dat ze het recht hebben om een eind aan hun leven te maken, wanneer zij zelf tot de conclusie zijn gekomen dat het ondraaglijk is of zonder zin, vanwege het lijden of vanwege een handicap of zware pijn.
Onze tekst laat zien dat datgene wat niemand ooit voor mogelijk zou hebben gehouden toch eens zal gaan gebeuren: mensen zullen verlangen om te sterven, maar de dood vlucht van hen weg.
Dat is ongehoord. Mensen denken niet eens aan deze mogelijkheid. Als je wilt sterven zul je altijd wel manieren vinden om dat te doen. Toch zal dat eens de werkelijkheid zijn: verlangen om te sterven maar niet kunnen. Dat betekent dat het ellendige, zelfs ondraaglijke leven moet worden voortgesleept.
Wij zagen sprinkhanen, die tegelijkertijd schorpioenen zijn, die de mensen steken. Het bijzondere ervan is dat een schorpioen niet maar één keer toeslaat, zoals een slang, maar doorgaat met zijn vergiftigde staart te steken zolang hij de gelegenheid daartoe heeft. Men sterft dan niet direct van de steek van een schorpioen, want die veroorzaakt alleen veel pijn en ziekte.
Dat is dus wat boze geesten doen. De hele samenleving zal ten onder gaan in immoraliteit, zelfzucht en haat tegen elkaar. En een mens kan dan niet een ander de schuld geven van deze vervuiling of zelfs de boze geesten – hij is er zelf schuld van dat dit in de wereld gebeurt.
Deze tijd zal zo verschrikkelijk zijn dat de mensen ervan willen wegvluchten, maar vluchten kan niet meer. Nergens kan men deze kwelling ontvluchten. Want achter deze boze geesten is de Here Jezus Christus aan het werk. En niemand kan Hem ontvluchten. "Zij wachten op de dood, en hij komt niet, zij graven ernaar, meer dan naar verborgen schatten; zij zouden blij zijn, wanneer zij het graf gevonden hadden (Job 3:21).
Men heeft liever de dood dan het leven en waarom? In de dagen van de ballingschap heeft de HEERE de stem van de bruidegom en de bruid doen ophouden (Jer.8:3; 7:34).
Dat zal weer gaan gebeuren in de laatste dagen wanneer in de afvallige wereld de stem van blijdschap en vreugde, de stem van de bruidegom en de bruid niet meer gehoord zal worden (Openb.18:23).
Hoewel dus de mensen zullen proberen het leven te ontvluchten, vluchten kan niet meer, want Christus heeft de sleutels van de dood. Wij weten niet op welke wijze de HEERE dit alles zal gaan doen. Wij denken dat men altijd wel het leven kan eindigen als men dat wil. Maar wij moeten geloven wat de HEERE zegt.
Maar Gods kinderen zijn vrij van deze kwelling. En tot de sprinkhanen, dat is aan de boze geesten, wordt gezegd: de handen af van Gods kinderen, van de dienaren van de Here Jezus Christus die verzegeld zijn aan hun voorhoofden. In alle ellende van de wereld heeft Gods kind blijdschap.
Soms kunnen wij klagen zoals Asaf dat deed in Psalm 73, dat er geen verschil is tussen gelovigen en goddelozen. Zij hebben hetzelfde leven, dezelfde tegenspoeden, dezelfde ziektes, dezelfde handicaps en pijnen. Zo lijkt het. Maar dat is niet meer dan de uiterlijke schijn. In werkelijkheid zijn wij vrij van de boze geesten. U hebt zelfs macht over hen, want de Here Jezus Christus heeft ons beloofd: "Ik heb u macht gegeven om op slangen en schorpioenen te treden en tegen de gehele legermacht van de vijand; en niets zal u enig kwaad doen" (Luk.10:19).
Wij hebben dus blijdschap en vreugde, zelfs in een wereld vol haat tegen God en Zijn kinderen, een wereld die geheel verdorven is en vergiftigd door de zonden van de mens.
De HEERE geeft u overvloed van vreugde, blijdschap voor eeuwig (Ps.16:11).
U kunt zeggen dat de HEERE meer vreugde in uw hart heeft gegeven dan in de tijd dat koren en most overvloedig waren, in een tijd van welvaart en voorspoed. U kunt rustig gaan liggen en aanstonds inslapen, want de HEERE doet u veilig wonen (Ps.4:7-8).
Want de HEERE zegt: "in deze plaats, waarvan gij zegt: zij is verwoest, en er is alleen droefheid en verdriet, zal weer gehoord worden de stem van de vreugde en de stem van vrolijkheid, de stem van de bruidegom en de stem van de bruid (Jer.33:10-11).
Waar vinden wij dat? Dat is werkelijkheid daar waar het volk van God vergaderd is. Die stem van blijdschap kan gehoord worden in onze kerkdiensten en in onze gezinnen, wanneer wij zingen van de verlossing door de Here Jezus Christus. Dat is de stem van de Bruidegom en de bruid.
Onze jonge mensen hebben toekomst.