Doet de wapenrusting van God aan (3)


Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. (...) Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om, uw taak geheel vervuld hebbende, stand te houden (Ef.6:11,13)

In de sterkte Zijner macht


Wanneer de HERE de leiders van zijn bondsvolk Israël zijn instructies geeft, Jozua bij het binnentrekken van het beloofde land en de andere Jozua en Zerubbabel bij het terugkeren naar het beloofde land uit de ballingschap, krijgen ze met het volk de uitdrukkelijke verzekering van de bijstand van de HERE. Heb Ik u niet geboden: wees sterk en moedig? Sidder niet en word niet verschrikt, want de HERE, uw God, is met u, overal waar gij gaat (Jozua 1:9, zie ook 1:6,7). Maar nu, wees sterk, Zerubbabel, luidt het woord des HEREN, en wees sterk, Jozua, zoon van Josadak, hogepriester, en wees sterk, al gij volk des lands luidt het woord des HEREN, en gaat aan het werk, want Ik ben met u, luidt het woord van de HERE der heerscharen (Haggai 2:4).

De leiders èn het volk mochten de kracht van de HERE kennen uit Zijn daden. En dat waren Zijn daden van verlossing. De verlossing uit het land Egypte door Gods sterke Hand en de opbouw van de kerk na de ballingschap. Het waren de daden van bescherming en verlossing door de legers van Gods engelen (de HERE der heerscharen).
Maar in het Nieuwe Testament is dit alles nog rijker en machtiger aan ons geopenbaard. De sterkte waarmee de HERE òns bemoedigt is niets minder dan die Goddelijke macht en kracht waarmee Christus is opgestaan, ten hemel is gevaren, en waarmee Hij nu de wereld regeert! Dàt is de sterkte van Zijn macht: Ef.1:19 e.v.!
Zo, in die sterkte, mogen wij als kerk de strijd aangaan. Want ook de heersers van deze wereld zijn en blijven aan Christus onderworpen.
Wat een bemoediging! Ja, het moet ons elk gevoel van machteloosheid ontnemen. Want –en dat moeten we vooral goed blijven zien - we strijden niet ònze strijd maar het is de strijd van de Hére, die Hij met zijn onmetelijke macht zal voleindigen. En waarvan de uitkomst al zeker is. Alles hangt af van Zijn sterkte, en niet van onze kracht.
Wíj hoeven alleen maar trouw en gehoorzaam te blijven. Hem na te volgen. Zijn hele wapenrusting van Zijn Geest en Woord aan te trekken en zó – daarop vertrouwend – weerstand te bieden.
“En om onze taak geheel vervuld hebbende, stand te houden.” (Ef. 6:13)

Onze taak vervullen


Het is uit wat we al besproken hebben duidelijk geworden hoe nodig het is dat onze staat van paraatheid blijft. De boze geesten blijven actief tot het bittere einde, met grote vindingrijkheid. Dat vraagt onze voortdurende waakzaamheid en strijdbaarheid. Ook nu van groot belang tijdens de opbouw van vernieuwd kerkelijk leven. Dit moet ons wel voor alle zelfingenomenheid bewaren. Geen hoogmoed maar ootmoed. Want uit onszelf zijn we er niet toe in staat. Het is alleen te danken aan Gods goedertierenheid over ons in het offer van Christus. Gods trouw aan zichzelf. En daarom kunnen wij ook alleen in afhankelijkheid aan de Here standhouden. Want de kracht komt van Hem, en die kracht is overweldigend groot. Het is de kracht van Gods Woord, dat in waar geloof aanvaard wordt.
Het bijzondere is nu dat de Here van ons vraagt dat wij in die kracht strijden. Wij moeten onze taak vervullen. Dat is belangrijk om stand te houden, zegt vers 13. We houden nu stand, als we onze taak inderdaad vervuld hebben. Dat betekent als wij tot het einde toe op onze post blijven. Als wij, tòt de Here ons roept, trouw onze dienst blijven vervullen. De dienst in Zijn Koninkrijk. De dienst met Zijn wapenrusting aan. Of we nu jong zijn of oud, of zelfs hoogbejaard. De HERE vraagt van ons allen om paraat te blijven staan. Niet uitglijden door de verleidingen (vers 14,15). Niet afwijken naar rechts of naar links, maar nauwgezet handelen naar heel Gods Woord en wet (Joz.1:7). Maar ons laten sterken door zijn Woord en door de leiding van zijn Geest. Totdat de HERE ons roept en onze aardse taak is beëindigd. Of totdat Hij weerkomt op de wolken, en wij Hem tegemoet mogen gaan.
De Here Jezus heeft de satan al overwonnen. Die satan voert nu alleen nog achterhoedegevechten om zoveel mogelijk te verleiden en uit te schakelen. Maar de Here Jezus, onze Aanvoerder, onze Generaal, wil dat wij blijven standhouden. En daar geeft Hij alles voor. Hij geeft ons al wat nodig is aan moed en vertrouwen.
De doorgaande strijd die gevraagd wordt zal onze kracht nooit te boven gaan. Het zal namelijk Gods sterkte nooit te boven gaan. Dat zullen wij in ons leven mogen ervaren. Omdat we zien dat ons standhouden in geloofsgehoorzaamheid het krachtige werk van God Zelf is. Daarom krijgen wij een levensopdracht die pas eindigt als onze taak voleindigd is. Een levensopdracht die wij blijmoedig mogen aanvaarden en onze kinderen voorhouden: gehoorzaam blijven, dat is: gereformeerd blijven. Het niet van onszelf verwachten, maar alles alleen van de Here. Hij geeft ons de volledige wapenuitrusting. Hij geeft ons Zijn goddelijke kracht.
Laten we daar heel concreet aan werken. Want waar Paulus op wijst heeft betrekking op de concrete zaken van elke dag. Die wapenrusting, Gods Woord, zullen we ons eigen moeten maken: dat is het aantrekken van de wapenrusting. Wij en onze kinderen zullen het Woord moeten kennen en moeten vertrouwen. We zullen eruit moeten leven. We zullen met dat Woord ook de verleiding moeten onderkennen. We zullen met Gods Woord ook onderscheiden wat goed is en wat zondig is. Wat bij God hoort en wat bij de satan hoort. En alles wat zondig is, daar zullen we afstand van nemen, want dat hoort bij onze vijand. We zullen zo dat Woord in ons hart meedragen zodat de satan geen vat op ons krijgt.
Zijn we zo bezig in de gezinnen? In ons privé leven? Want vergis u niet: de satan is ook daar actief. Juist daar, waar u hem niet verwacht. Ook in de kerk dus. Dat kan in allerlei vermommingen en met allerlei misleidingen. Maar u kunt hem ontmaskeren, met het gelovig gebruik van Gods Woord. Met de gezindheid van Gods Geest, Die werkt met dat Woord. Daarom: besteedt uw tijd en krachten om die wapenrusting aan te doen. Niet voor een deel, maar helemaal.
Ouders, werk zo aan uw opdracht. Jongens en meisjes, neem dat geloofsonderwijs van je ouders aan. En van de catecheten, de ouderlingen en de dominee. Trek zo ook als je nog jong bent heel die wapenrusting aan.
Als wij en onze jeugd zó volhouden in de kracht van de Geest en in de kracht van Gods Woord dan kan er straks gezegd worden, en het moet gezegd blijven (1 Joh. 2:14-17):
    Ik heb u geschreven, jongelingen, want gij zijt sterk en het woord Gods blijft in u en gij hebt de boze overwonnen. Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is: de begeerte des vlezes, de begeerte der ogen en een hovaardig leven, is niet uit de Vader, maar uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeren, maar wie de wil van God doet, blijft tot in eeuwigheid.