Het leven van de Here Jezus op aarde (6, slot)


De vorige keren hebben we het gehad over het leven van de Here Jezus op aarde. Hij heeft veel wonderen gedaan en veel mensen genezen van hun ziekte. Toch was dit niet waarvoor Hij hier op aarde kwam. De wonderen en tekenen wijzen ergens naar. Ze wijzen niet alleen naar de verlossing van ziekte en pijn, maar ook naar de verlossing van de zonden. Daarvoor kwam de Here Jezus op aarde.

Het avondmaal


Het is Pascha. Dit is het feest dat de Israëlieten vieren om de verlossing uit Egypte te gedenken. Ze denken dan aan de grote daden van God. Hij heeft het volk verlost uit het diensthuis Egypte. Ook de Here Jezus gaat met Zijn discipelen het paasfeest vieren. Ze houden met elkaar een paasmaaltijd. De Here Jezus zegt dat Hij graag met hun deze maaltijd wil gebruiken en dat Hij niet eerder weer zal eten dan dat het Koninkrijk van God gekomen is. De discipelen begrijpen dit nog niet. Maar Jezus weet wat er deze dag en de komende dagen zal gaan gebeuren. De Here Jezus neemt een beker wijn en spreekt de dankzegging uit. Hij dankt God de Vader ervoor en geeft de beker aan de discipelen. Zij laten de beker rondgaan. En daarna neemt Hij een brood en breekt het in stukjes en geeft het weer aan zijn discipelen. ‘Dit is mijn lichaam, dat voor U gebroken wordt’ zegt de Here. ‘En de beker is het bloed dat voor u vergoten wordt’. De Here Jezus wijst hierbij naar het lijden en sterven dat nu snel zal komen. Hij zegt erbij dat de discipelen deze maaltijd moeten houden tot Zijn gedachtenis. Dit betekent om het in gedachten te houden, en niet te vergeten. Ook wij vieren het avondmaal en denken dan aan het lijden en sterven van de Here Jezus. Het avondmaal is dus door de Here Zelf ingesteld, zodat wij het niet vergeten.

Vragen over het avondmaalsformulier. (Blz. 527 van je kerkboek.) De vragen gaan over de twee stukjes die de dominee uitspreekt bij het breken van het brood en bij het inschenken van de wijn.
Vraag
Zoveel letters heeft het woord


1. Het kostbaar bloed is .......
8
4e let. op 1, 10. 6e letter op 7, 16

2. Iets kapot maken.
6
3e let. op 2, 4, 8, 11

3. Wat kun je van tarwe maken?
5
5e let op 3. 3e let. op 13, 14

4. Waar stierf Jezus voor?
6
3e letter op 5, 9

5. Waar drink je uit?
5
3e letter op 6

6. Je lijf.
7
1e letter op 12


1
2

3

4

5
6

7

XX
8

9

XX
10

11

12

13

14

15
F
16

!


De gevangenneming


Na de maaltijd gaat Jezus met Zijn discipelen naar de tuin van Getsémane. Eén discipel is er niet bij, Judas. Even later komt hij er wel aan. Maar hij heeft geen goede bedoelingen. Het lijkt eerst wel zo want hij kust de Here Jezus. Hij begroet Hem. Maar niet omdat Judas zo vriendelijk is, hij doet dit voor de mensen die met hem mee zijn gekomen. Op deze manier kunnen de soldaten Jezus gevangen nemen. Ze weten nu dat deze man Jezus is, en die moeten ze hebben. Eén van de discipelen pakt een zwaard en probeert te vechten voor de Here. Hij raakt een oor van de knecht van de hogepriester. Het oor is er af. Maar de Here Jezus zegt dat hij moet stoppen met vechten. De Here Jezus pakt het oor op van de grond en maakt hem weer beter. De discipelen hoeven niet te vechten, de Here Jezus zal moeten lijden en sterven.

De kruisiging


De Here Jezus wordt meegenomen en voor de raad gebracht. Dit zijn overpriesters en schriftgeleerden. Zij maken de Here belachelijk en spotten met Hem. Daarna nemen ze Hem mee naar Pilatus, de stadhouder. Deze Pilatus is een Romein en hij moet beslissen of iemand gestraft moet worden. De Joden zijn zelf niet de baas, dus zij kunnen zelf niet besluiten Jezus te doden. Pilatus kan eerst niets verkeerds vinden, maar als de mensen blijven aandringen en schreeuwen besluit Pilatus dat de Here Jezus gedood moet worden. Hij moet worden gekruisigd.
Samen met twee misdadigers wordt Hij aan het kruis gespijkerd. De twee boeven hangen daar omdat ze straf hebben verdiend. De Here hangt daar terwijl Hij onschuldig is. Hij hangt daar voor niets. Nou, voor niets, Hij hangt daar voor ons. Hij krijgt de straf die wij hebben verdiend. Alle boosheid van God die wij verdiend hebben voor onze zonden, komt op de Here Jezus terecht. Alle zonden die wij hebben gedaan en nog doen moeten worden bestraft en deze straf krijgt Jezus. Wat een wonder toch, dat Hij dat voor ons wilde doen!

De opstanding


Als de Here aan het kruis hangt wordt het opeens drie uur lang donker. Zo maar midden op de dag! En ook scheurt het voorhangsel van de tempel van boven naar beneden. Daarna roept de Here Jezus: ‘Het is volbracht!’. Dit betekent dat het moeilijke werk gedaan is. Hij heeft voor onze zonden geleden. Hij heeft betaald voor ons! We hoeven niet meer naar de tempel om een dier te offeren, want hét Offer is gebracht. Het offer van Gods Zoon.
Het lichaam wordt van het kruis gehaald en begraven in een opening in een rots in de tuin van Jozef van Arimatea. De mensen denken dat het nu voorbij is. Hij is dood, Hij komt nooit meer terug. Toch is Gods plan anders. Na drie dagen staat Christus op. Hij heeft de dood overwonnen!
Hier mogen we ook het komende paasfeest aan denken. We mogen weten dat Jezus Christus voor onze zonden is gestorven. De Here God heeft gedaan wat Hij in Zijn verbond met ons heeft beloofd. Wij mogen nu Gods kinderen zijn.

Catechismus


In je kerkboek staat de catechismus. Hierin staan allemaal vragen over de Bijbel. Er staan ook antwoorden bij. Vraag en antwoord 37 gaat over het lijden van de Here Jezus. Zoek het er maar eens bij. In dit antwoord wordt kort samengevat wat wij geloven over het lijden en sterven van de Here. Er staan wel moeilijke woorden in maar als je het verhaal hier boven goed hebt gelezen, zul je het zeker begrijpen.
Vul deze woorden in: zoenoffer, verlossen, leven, eeuwige, einde, zonde, genade, lichaam.

Christus heeft heel de tijd van zijn ............. op aarde, maar vooral aan het ............ daarvan, de toorn van God tegen de ............... van het hele menselijke geslacht aan .............. en ziel gedragen. Hij deed dit om door Zijn lijden, als het enige .............. ons lichaam en onze ziel van het eeuwige oordeel te .................... en Gods ................, gerechtigheid en het ................. leven voor ons te verwerven.