Biddag (I)


Volgende week is het biddag. Of eigenlijk: biduur. Soms wordt daar nog aan toegevoegd “voor gewas en arbeid”. We vragen hiermee een zegen over de oogst, zodat wij ons dagelijks brood krijgen. Maar we vragen ook een zegen over al het andere werk. In sommige gemeenten is het wegens omstandigheden niet altijd mogelijk om de regelmaat van bid- en dankdag vol te houden. Het belangrijkste blijft: we moeten onze afhankelijkheid van de HERE beseffen en belijden.
Op biddag en ook op zondag bidden we met elkaar. Maar daar houdt het niet mee op. Bidden is namelijk een zaak van elke dag! In twee korte artikelen wil ik het gebed bespreken. Eerst kijken we naar waarom we bidden. Daarna naar wat we mogen bidden. In het tweede artikel bespreek ik een paar praktische dingen, zoals de gebedshouding en het tijdstip van bidden.

Waarom


Waaróm bid jij eigenlijk? Omdat het je aangeleerd is? Of omdat het “nu eenmaal zo moet”? Bid je voor jezelf? Deze vraag wil ik eerst bespreken.
We vinden de “waarom-vraag” terug in de Heidelbergse Catechismus. Je weet wel, de HC is opgedeeld in drie stukken. Dit zijn onze ellende, verlossing en dankbaarheid. Het volkomen gebed, het “Onze Vader”, wordt bij de dankbaarheid behandeld. Hiermee wordt heel praktisch ingevuld hoe je laat zien dat je dankbaar bent voor de verlossing van de zonden door Jezus Christus: door te bidden! Zo laat je de HERE zien dat je Hem kent. Dat je dankbaar bent voor de Verlosser. Dat je de HERE als Verbondsgod vereert en aanbidt. Dat je weet dat je in heel je leven afhankelijk bent van Hem!
Maar de schrijvers van de HC hebben dit natuurlijk niet zomaar opgeschreven. Want het is de HERE zelf die in zijn Woord gebiedt dat wij bidden. Ook al doorzoekt Hij ons hart (Ps.139), en kent Hij ons beter dan wij onszelf kennen, toch wil Hij dat we bidden. Kijk maar eens in 1 Thess. 5 : 17 en 18 “bidt zonder ophouden, dankt onder alles, want dat is de wil Gods in Christus Jezus ten opzichte van u”. Of ook in Ps. 50 : 14 en 15: “Offer God lof en betaal de Allerhoogste uw geloften; roep mij aan ten dage der benauwdheid, Ik zal u redden en gij zult Mij eren”.

Onderdeel van de wapenrusting


Een andere belangrijke bijbeltekst staat in Efeziërs 6. In dit hoofdstuk schrijft Paulus over de geestelijke wapenrusting. Dit is het pantser tegen de satan en zijn boze geesten. Hierbij hoort het schild van het geloof, de helm van het heil en ook het zwaard van de Geest is onderdeel. Vervolgens zegt Paulus in vers 18: “en bidt daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de Geest”. Zie je wel? We hebben elke dag tegen de duivel te strijden, omdat hij ons telkens van de HERE af wil trekken. We laten door het gebed niet alleen onze dankbaarheid zien. Maar het is ook onderdeel van onze wapenrusting. Om stand te houden tegen satans verleidingen móeten we bidden! Vraag je nu nog af waarom bidden belangrijk is? Het is belangrijk om serieus te bidden uit dankbaarheid en om te strijden tegen satan.

Wat mag je bidden?


U hebt niets, omdat u niet bidt, zo zegt Jakobus, of u bidt wel, maar alleen om er zelf beter van te worden (Jak. 4 : 2). Mogen we maar gewoon om alles bidden? Ook om mooie kleren? Een betere computer? Een nieuwe I-pod of MP3-speler? Een nieuwe telefoon met allerlei functies? Extra zakgeld? Een beter uurloon?
Zoals je merkt zijn dit allemaal luxe materiële zaken. En dat moet beslist niet het eerste zijn in ons gebed. We moeten allereerst bidden om alles wat wij voor lichaam en ziel nodig hebben om de HERE te dienen. Je mag dus bidden om zaken die jij daarvoor nodig hebt. En zeg nou eerlijk: dan zijn deze luxeartikelen daarvoor eigenlijk niet belangrijk! Als we het wel hebben mogen we ervan genieten. Maar als de HERE het ons niet geeft is dat geen reden om er voortdurend om te bidden.
Op de vraag wat we wél nodig hebben is het “Onze Vader” een heel duidelijk voorbeeld. Dit betekent niet dat je alleen het Onze Vader mag bidden. Maar de onderwerpen die behandeld worden in de zes beden, zijn wel een belangrijke basis. Het is niet voor niets het “volmaakte gebed”! Als je dus niet weet wat je moet bidden, pak dan eens het Onze Vader met de uitleg van de HC erbij. Hierin staat heel mooi uitgelegd waar je om kunt bidden.
Dit gebed kun je natuurlijk uitbreiden met persoonlijke zaken. Je hoeft heus niet altijd hetzelfde gebed te bidden, maar het is goed om het “Onze Vader” als basis te hanteren. En als je bidden moeilijk vindt – en bidden moet je ook leren – dan kan dit je vast helpen!
Verder is ook bijbelstudie erg belangrijk. Alleen door kennis van Gods Woord weet je waar je om mag bidden. Alleen uit de Bijbel leer je hoe en wat je aan Vader moet vragen.

Biddag


Het is biddag volgende week. Bidden blijft niet beperkt tot “alleen in de kerk”. In het verbond tussen de HERE God en zijn kinderen is het gebed noodzakelijk. Ook van jou persoonlijk vraagt de HERE om dit voornaamste stuk van de dankbaarheid. Hierbij heeft de HERE beloofd dat Hij zijn zegen geeft aan hen die Hem daarom voortdurend bidden en danken!

Eerbiedig


Het eerste kernwoord is eerbied. Wanneer je bidt, weet tot Wie je bidt. Zeker, de HERE vraagt van ons in zijn Woord dat we moeten bidden. Ook mogen we in Jezus Christus zonder angst voor de troon van onze Vader komen (art.26 NGB). We mogen alles aan Hem voorleggen, omdat Hij onze Vader wil zijn. Maar daarmee mogen we de HERE niet als “een vriendje” behandelen! Hij is en blijft Schepper van hemel en aarde! Hij is en blijft God Drieënig. Hij is de bestuurder, onderhouder en regeerder van de hemel en aarde. Hij is nog steeds die God, waarbij wij al doodvallen als wij hem zien (vgl. Richt. 13:23). Zo groot en machtig is Hij. Weet dus tot Wie je bidt!

Als je zacht bidt, is het gevaar dat je gedachten sneller afdwalen. Dat je misschien al wat in slaap sukkelt. Of dat je je zinnen van het gebed niet afmaakt of het snel afraffelt. Niet iedereen kan hardop bidden, omdat andere mensen dat dan horen. Maar een zacht gebed vraagt meer concentratie om niet af te dwalen. Als jij met iemand praat, vind je het prettig en fatsoenlijk dat die andere met zijn aandacht bij het gesprek is. Je wilt niet dat de ander als hij praat maar wat mompelt of z´n zinnen niet afmaakt. Tussen mensen onderling komt dat al niet goed over. Denk hier dan ook aan als je tot je Hemelse Vader komt, en tot Hem praat. Uit de manier waarop je dit doet, blijkt de eerbied voor zijn majesteit.

Ootmoed


Ootmoedig sluit aan bij eerbiedig. Ootmoed betekent nederigheid, kleinheid. En hoe ben je nederig? Niet zoals de huichelaar in de tijd van de Here Jezus, die op de hoek van de straten aan de mensen liet zien hoe geweldig hij was. Juist door je handen te vouwen, je ogen te sluiten en te knielen voor Hem maak je je klein. Paulus wist zich klein (Ef. 4:13) en boog zijn knieën tijdens zijn gebed. Want we zijn kinderen van onze Vader, maar wel zondige kinderen. Door onze eigen werken verdienen we het niet om te mógen bidden. Alleen door het werk van Jezus Christus mogen we bidden. Dat besef maakt ons nederig en klein: ootmoedig.
Daarom, “ga in de binnenkamer, sluit uw deur en uw Vader die in het verborgene ziet, zal het u vergelden” (Matt. 5:6). Weet tot wie je bidt en ken je eigen kleinheid!

Oprecht


Een eerbiedig en ootmoedig gebed moet ook oprecht zijn. Oprecht betekent eerlijk, niet-liegend, gemeend. Je bidt niet met de gedachte: “ik bid even snel en daar moet de HERE dan maar tevreden mee zijn”. En je dankt niet voor dingen waarvoor je eigenlijk niet dankbaar bent. Zo is het ook met het gebed. Let goed op wát je zegt. Meen je je uitgesproken woorden? Ben je serieus in je gedachten? Denk ook eens aan Marc. 7:6, waar Jesaja geciteerd wordt: “dit volk eert Mij met de lippen, maar hun hart is verre van mij”. De godsdienst van het volk Israël leek heel wat van de buitenkant, maar het was niet gemeend. Daarom moet wat je bidt ook gemeend zijn. Het onze Vader gedachteloos uitspreken is niet wat de HERE wil. Of zal de HERE in jouw geval wél genoegen nemen met lippendienst?
Oprechte gebeden hoeven niet per se lange gebeden te zijn. Zeg maar gewoon wat je op je hart hebt. Een oprecht en kort gebed is altijd beter dan een lang gebed wat niet gemeend is. In kringen hoor je wel eens dat 24-uurs gebeden beter zijn dan kortere gebeden. Dit is niet goed. De HERE wil dat wij oprecht bidden en geen omhaal van woorden gebruiken (Matt. 6:7).

Vertrouwend


Wat en hoe je ook bidt: je hoeft niet onzeker te zijn over de verhoring. Dit is dan het laatste kernwoord: vertrouwend. Misschien vind je het bidden wel heel lastig. Ook krijg je niet alles wat je graag zou willen hebben. Maar één ding – en dat is tegelijk het belangrijkste – weet je wel uit Gods Woord: Hij vervult zijn verbondsbeloften. Die komt Hij zeker weten na. Daar hoef je geen moment over te twijfelen. Vergeving van de zonden, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Dat is wat je door geloof in Jezus Christus krijgt van je Hemelse Vader. Op jouw gebed, uit genade.

We bidden eerbiedig, ootmoedig en oprecht. Maar ook vertrouwend. De HERE hoort ons. De HERE verhoort ons, hoe stuntelig we ons gebed misschien zelf ook vinden. Hij zorgt voor ons. Hij weet wat goed voor ons is. En Hij zal ons nog veel minder onthouden waar wij met waar geloof om vragen, dan onze aardse vaders ons dingen weigeren!

Wanneer


Tot slot over de vraag wanneer je moet bidden. ’s Morgens vroeg? Of alleen ’s avonds? We hebben gezien dat bidden betekent dat we ons afhankelijk weten van de HERE. Daarom is het goed om de dag met de HERE te beginnen en een zegen te vragen over de dag. Misschien ontbijt je met familie. Dan kun je samen de dag beginnen. Misschien ontbijt je alleen of helemaal niet. Ook dan is het goed om een moment rustig te zitten, uit de Bijbel te lezen en te bidden. Misschien moet je daarvoor eerder uit je bed. Of sneller opschieten in de badkamer. Maar dat mogen toch geen dingen zijn die je tegenhouden?
Ook ’s avonds is het een goed moment. Juist voor een ieder persoonlijk. Een prima mogelijkheid om in ieder geval een stuk uit de Bijbel te lezen en te bidden. Zo komt bij het opstaan en het naar bed gaan steeds het besef: ik weet mij afhankelijk van mijn Hemelse Vader.

Stel je voor, je bent in een restaurant of ergens in een kantine. Bid je dan? Of schaam je je dan? Wanneer je ook maar enigszins de mogelijkheid hebt om voor jezelf te bidden, moet je van die mogelijkheid gebruik maken. Want zoals je thuis een zegen over het eten vraagt, zo doe je dat evengoed in het restaurant of op die andere plaats. En juist daarin laat je aan andere mensen zien dat je christen bent. Of schamen wij ons voor ons geloof? Want hier geldt de waarschuwing: “wie Mij verloochent voor de mensen, die zal Ik verloochenen bij de Vader” (Matt.10:33). Wie zich voor Mij schaamt, voor die zal Ik mij schamen! Daarom, laat maar rustig zien dat je een kind van Vader bent.

Biddag. We bidden met elkaar in de kerk als gemeente tot onze HERE. Het is echter ook een eis aan ieder persoonlijk om de HERE te bidden. Dit vraagt inspanning en concentratie, maar wij hebben hierbij de belofte: “bidt en u zal gegeven worden: zoekt en gij zult vinden; klopt en u zal opengedaan worden”!