Door Christus bewaard in de tijd van Gods gerichten


Openb. 7:1-3: Daarna zag ik vier engelen staan aan de vier hoeken der aarde, die de vier winden der aarde vasthielden, opdat er geen wind zou waaien over de aarde, of over de zee, of over enige boom.
2 En ik zag een andere engel opkomen van de opgang der zon, hebbende het zegel van de levende God; en hij riep met luider stem tot de vier engelen, aan wie gegeven was aan de aarde en de zee schade toe te brengen,
3 en hij zeide: Brengt geen schade toe aan de aarde, noch aan de zee, noch aan de bomen, voordat wij de knechten van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben.
In deze tekst horen wij opnieuw dezelfde boodschap: God wacht en tegelijkertijd haast Hij zich naar de dag van de Here Jezus Christus.
Wat is het geheim van de continuïteit in de loop van de natuur: de bewegingen van de zon, de maan en de sterren; het komen en gaan van de seizoenen; kortom, de mogelijkheid van leven en werk, de ontwikkeling van de wetenschap en de technologie, onze economie en gezondheidszorg? Want wij moeten nooit dit alles als vanzelfsprekend aanvaarden. Er is een geheim achter.
Dat geheim heeft de HEERE aan Johannes getoond toen de Here Jezus Christus op het punt stond het zevende, het laatste, zegel van het boek van God te openen. Want vóór Hij dat ging doen gebeurden er andere dingen.
Johannes zag vier engelen staan aan de vier hoeken van de aarde. Dat zijn de engelen die Gods oordelen moeten uitvoeren. Die oordelen worden gesymboliseerd door vier winden. Deze winden zullen overal gaan blazen en bijna alle mogelijkheid van leven vernietigen.
Maar de engelen houden deze vier winden tegen. Er is een kalmte vóór de storm. Want de winden worden onder controle gehouden zodat zij niet gaan woeden op de aarde, de zee of tegen enig geboomte, waardoor aan de aarde, de zee en de bomen schade zou worden toegebracht. Want dan zijn er immers geen vervoersmogelijkheden meer en voedsel wordt schaars.

Maar de HEERE belooft ons de continuïteit van de seizoenen zoals Hij eens aan Noach beloofde. Toch zal eens de verwoesting zeker komen. Wanneer de engelen en de heiligen in de hemel zien dat die verwoesting komt, houden zij hun adem in - zó schrikwekkend is het oordeel van God voor degenen die niet veilig zijn in de zorg van de Here Jezus Christus.
Johannes zag toen een andere engel opkomen van de opgang van de zon, dat is uit het Oosten. Dat is een symbool van het licht en de vreugde van het leven onder de zon van Gods genade. Hij is een boodschapper van redding. Want hij zegt tegen de vier engelen dat zij moeten wachten totdat de dienstknechten van Gods verzegeld zullen zijn aan hun voorhoofden.
De Here Jezus Christus wacht met Zijn laatste oordeel.
Hoewel Hij haast naar Zijn dag wil Hij toch niet dat er ook maar één verloren gaat van al degenen die aan Hem gegeven zijn. Hij wil hen in hun leven bewaren en maakt hen door Zijn Geest van harte gewillig en bereid om voor Hem te leven.
Dat is de betekenis van de naam dienstknechten. In de tijden van de Bijbel was een dienstknecht een slaaf. Hij behoorde aan zijn meester toe. Op dezelfde wijze noemt Paulus zich telkens weer een slaaf van de Here Jezus Christus.
Wij zijn ook slaven. Wij behoren toe aan Hem Die voor onze zonden betaalde met Zijn kostbaar bloed. Hij heeft ons bevrijd van de macht van de duivel. Wij leven nu onder Zijn regering.
Slaven, maar tegelijkertijd worden wij Zijn vrienden genoemd. Want een slaaf weet niet wat zijn meester doet, maar wij hebben het voorrecht om Gods raad te kennen (Joh.15:15).
Gods dienstknechten worden dus verzegeld. Zij zullen veilig zijn als de storm van Gods gerichten beginnen te woeden.
Op welke wijze zijn wij vrij van Gods oordelen? Immers, wanneer de oordelen van God beginnen te komen zullen wij zeker de uitwerking van die gerichten ondervinden. Maar wij zullen veilig zijn van Gods toorn. En in alle bezoekingen die het resultaat zullen zijn van Gods komst ten gerichte kunnen wij zeker zijn van Zijn liefde. Wanneer mensen die enige troost niet kennen en verdrietig en bezorgd zijn en niet langer zien wat het leven nog betekent voor hen, zijn Gods kinderen gelukkig en vrolijk. Zij weten dat de HEERE nabij is, want zij zijn verzegeld. Zij weten dat de Here Jezus Christus hen bewaart. Zij blijven veilig in zijn liefde en zorg.
Ziet u welke grote liefde de Here Jezus Christus voor ons heeft? Hij wacht terwijl Hij Zich haast. Hij wacht op de vruchten van uw leven. Hij wacht op u dat u al uw dagen zult wijden aan Zijn dienst. Daarom bidden wij dat wij onze dagen mogen tellen opdat wij een wijs hart bekomen (Psalm 90:12).