Een bemoedigend wachtwoord


(bij het begin van het nieuwe jaar)

 

In het hoofdartikel van het eerste nummer in het nieuwe jaar wagen we ons niet aan een toekomstvoorspelling.  
Wat de toekomst brengt in het jaar 2019, dat weten wij niet.
Er liggen wat dat betreft veel vragen die wachten op een antwoord.
Hoe zal de wereld er uit zien in dit nieuwe jaar?
Hoe zal het gaan op politiek gebied? Het wordt  weer een jaar met verkiezingen.
Verkiezingen voor de Provinciale Staten. Verkiezingen voor het Europees Parlement.   
Hoe zal het gaan met internationale politieke verhoudingen? Zullen de spanningen tussen Rusland en de NAVO-landen toenemen?
De rol van IS lijkt uitgespeeld in Syrië en Irak. Maar zal het geweld zich nu verspreiden naar andere werelddelen?
Hoe zal het gaan met de vluchtelingenstromen?
Zal het nog donkerder worden voor de christenen in Pakistan, in Noord-Korea en in andere landen?
Voor ons persoonlijke leven is de nabije toekomst al even onbekend.
Zal je gezond zijn? Wat kan er veel gebeuren in gezin en familiekring.  
En hoe zal het kerkelijke leven zich ontwikkelen? Zal de weg naar eenheid met het kerkverband van GKN gebaand worden?  Zal er nog een keer ten goede komen in de GKV?
Waar zal de satan zijn listige plannen tegen het Woord van God verder ontplooien?
Zal het gezág van Gods Woord nog verder ondermijnd worden?
Er zijn zoveel onzekerheden, zoveel gevaren, voor onszélf, voor de wereld waarin wij leven,  voor de kerk.  Wij zouden zomaar kunnen blijven steken in sombere gedachten over de toekomst.
Vooral de krachten van een antichristelijke geest kunnen je somber maken.
Als je meeleest en meeleeft, dan proef je het wel, hoe opdringerig de geest van dwaling is.
Hoe sluipenderwijs er afbreuk wordt gedaan aan de betrouwbaarheid en het gezag van de Heilige Schrift, het Woord van God.
Dan ervaar je dat staande blijven in het geloof, ook echt strijd met zich mee zal brengen.  
Maar in die strijd wil de HEERE Zijn kinderen bemoedigen!Het Woord is betrouwbaar
De HEERE wil verder gaan met Zijn kerk, door en met Zijn Woord.
En hij geeft aan allen die Hem dienen een ‘wachtwoord’ mee. Een ‘parool’. Een bemoedigend herkenningswoord.
De apostel Paulus schrijft het in zijn brieven aan Timotheüs, een ambtsdrager in de gemeente van Efeze.
We lezen in die brieven aanwijzingen en instructies voor ambtsdragers in de gemeente..
Maar dat niet alleen. Ook állen in de gemeente ontvangen krachtige bemoediging waardoor je vooruit kan.
Timotheüs wordt aangespoord om te blijven staan op de vaste fundering die er gelegd is, namelijk de Openbaring van God.
‘Blijf bij wat u geleerd en toevertrouwd is, de gezonde leer, in overeenstemming met het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God’.
Waarom die aansporing? Omdat de dwaalleer zich sterk maakt.
Dáárom heeft die oproep zo’n sterk accent!
De apostel Paulus zegt in 1 Timotheüs 1:15, in de lezing van de HSV: ‘Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard’.
Alleen, er is met die woorden iets bijzonders aan de hand.
Er staat hier een groepje woorden dat in dezelfde volgorde nog een aantal keren méér voorkomt in de Brieven aan Timotheüs. En ook nog één keer in de Brief aan Titus.
Het staat ook nog 1 Tim. 3: 1; 4: 9; 2 Tim. 2: 11 en Titus 3: 8.
In de vertalingen is het woordgroepje wel steeds iets verschillend weergegeven.
Maar in werkelijkheid staat er steeds dezelfde formule: pistos ho logos.
Vaak zijn deze woorden vertaald als: ‘Dit is een betrouwbaar woord’. En dan komt er een aanhaling van wat door iemand gezegd is. Dus de aankondiging van een citaat.
Maar er is terecht op gewezen, dat er veel voor te zeggen om die formule ‘pistos ho logos’ anders te lezen. Ik volg hier de uitleg van Prof. J. van Bruggen (vgl. o.a. J. van Bruggen,
Paulus. Pionier voor de Messias van Israël, blz. 163-164).
We mogen de Griekse woorden die hier oorspronkelijk staan vertalen als: ‘Betrouwbaar is hét Woord’!
Bedoeld is dan Gods Woord, met een hoofdletter, de boodschap van het Evangelie.
Het Woord van de Schriften. Volgens de HSV staat er nu in 1 Timotheüs 1: 15 ‘Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard.’  
Maar de volgende vertaling is beter: ‘Betrouwbaar is het Woord en alle aanneming waard!’ Het Woord van de waarheid. Daarover gaat het hier. Dat Woord is betrouwbaar!
In 2 Timotheüs 4 wordt tegen Timotheüs gezegd: ‘Verkondig het Woord, dring er op aan, gelegen of ongelegen’. Dát Woord is betrouwbaar!
Zo blijken deze woorden een uitroep te zijn. Een versterkende wapenkreet. Een parool, dat Paulus er een aantal keren tussen plaatst in zijn brief.
Wél steeds op plaatsen - heel bijzonder - waar het werk van Gods-genade-voor-zondaren ter sprake komt.
Het vreugdevolle Evangelie wordt ondersteund en bevestigd door een herhaalde uitroep:
‘Betrouwbaar is het Woord’!
Het is als een wachtwoord, zoals een verzetsgroep in de oorlog wachtwoorden hanteert.
Zo’n wachtwoord wordt dan gebruikt als een soort geheime code, waarvan alleen de ploegleden de betekenis weten.
Maar híer in de brieven aan Timotheüs, is het een publiek parool. Een bemoedigende leus. ’Betrouwbaar is het Woord’! Een herkenningswoord, ter ondersteuning van de dienst van het Evangelie. Roep het elkaar maar toe, aan het begin van het nieuwe jaar!


Geen overbodige bemoediging
Is er aanleiding voor zó’n bemoedigend parool? Ja, want de dienst van het Woord staat onder zware druk.
‘Betrouwbaar is het Woord’, dat staat tegenover het ‘ijdele woord’, waarover Paulus schrijft vanaf 1 Timotheüs 1: 3.
De dwaling begon met kracht op te komen en bedreigde de kerk.
Er zijn, zegt vers 3, sommigen die een andere leer brengen. Mensen die het spoor verlaten hebben en (vs. 4) vervallen zijn tot ‘zinloos gepraat’.
Ze houden zich bezig met mythen, en met filosofieën over de afkomst van de mens.
Het gevolg van die verhalen en die menselijke filosofie was dat er tegenstellingen ontstonden binnen de gemeente. Controverse binnen de kerkmuren ontstaat daar waar dwalingen binnensluipen. Daar, waar wordt afgedaan van het Woord van God.
Of daar waar er aan wordt toegevoegd. Dáár ontstaat de verwarring en de verdeeldheid in de gemeente.
Maar ook de onzekerheid: Wat is nog betrouwbaar? Wat is nog geldig voor vandaag?
Dat zullen jongeren zich afvragen. En niet alléén de jongeren.
Het hoeft niemand te verbazen dat het Woord van God aangevallen wordt en het moet ontgelden.
Het is ook niet zo dat de aanvallen op de Schriften als het vaste Woord van God stráks nog een keer voluit op gang moet komen. Alsof de eindtijd nog moet beginnen..
De eindtijd is al 20 eeuwen lang in volle gang.
Die was er al toen Paulus preekte en toen Timotheüs ambtsdrager was.
De ‘eindtijd’, is immers ingezet met Pinksteren.
Als de Heilige Geest krachtig gaat werken met het Woord, met tekenen en krachten, dan gaat ook de satan met al zijn sluwheid tot volle actie over. Om zijn slag te slaan op aarde.
De leugen gaat zich sterk maken tégen de waarheid…
En de mensen zullen de waarheid niet meer verdragen. De kracht ervan zal verloochend worden. Als de mensen gewaarschuwd worden, dan zullen velen het niet geloven.
Ik denk aan dat gezegde dat je vandaag vaak hoort: ‘Het valt bij ons nog wel mee’.
Dwaling heeft altijd in zich de verleiding om er in mee te gaan.
Dwaling heeft altijd voor veel mensen iets aantrekkelijks.
Het sluit meestal aan bij dat wat modieus is, wat aansluit bij de algemene opinie.
Ik mag hier wel verwijzen naar de humanistische theorieën voor de wetenschapsbeoefening.
Te denken is ook aan de evolutietheorieën. Hoeveel christenen zijn op grond van deze theorieën er in mee gegaan om een streep te zetten door de historisch betrouwbaarheid van het Woord van God. Hoeveel Bijbelgedeelten zijn van haar kracht beroofd, als gevolg van de seksuele en homoseksuele revolutie.
Nog ingrijpender is het, als de godheid van Christus en Zijn Middelaarswerk het moeten ontgelden in de kritiek van de moderne theologie.
En dat is voor gelovige kinderen van God om moedeloos van te worden.


Tegen de moedeloosheid
Als je weet dat die ontwikkeling alleen maar verder zal gaan, ook in 2019…
Als je je machteloos weet tegenover de verwoestende werking van die ontwikkeling ook bij mensen, aan wie je je nauw verwant voelt. Maar vooral ook, hoe vatbaar zijn we zélf voor die ontwikkeling.
Mag ik de lezers van ons blad dan wijzen op dat bemoedigende parool: ‘Betrouwbaar is het Woord’!
Je mag het elkaar toeroepen bij het begin van het nieuwe jaar: ‘Betrouwbaar is het Woord en alle aanneming waard’!
We hoeven ons niet laten wijs maken dat het Woord van God niet geloofwaardig is.
Gods betrouwbare Woord wil aangenomen en overgenomen worden.
Dát is het kenmerk van het huis van God, dat is de gemeente van de levende God.
Zij is een pijler en een fundament van de waarheid. Daar zeggen ze ‘amen’ op Gods Woord.
Een instemmend ‘amen’ op het werk van God, in Jezus Christus.

Er zullen dit jaar weer talloos veel woorden gesproken en geschreven worden, op radio en tv, in de sociale media.  Psalm 12 zegt: er zijn zoveel menselijke woorden, waar je niet op kunt bouwen.  Maar in de kerk mogen we leven met het betrouwbare Woord van God. Dat Woord dat spreekt van de verzoening van de schuld van de zonden, door Jezus Christus.
Het is Wóórd en antwoord in elke kerkdienst. Ja, elke dag van ons leven mogen we in geloof het Woord van God beamen. Geve de HEERE dat het beslag legt op de dingen die komen in dit nieuwe jaar. In de kerk, in de politiek en in het maatschappelijke leven.
Geve de HEERE dat heel ons doen en laten in dit nieuwe jaar staat in het teken van: ‘Betrouwbaar is het Woord’!