Kerst


Deze keer een iets ander artikel dan jullie gewend zijn, want het is bijna kerst. Jullie zijn dan vrij van school. En we gaan op een doordeweekse dag naar de kerk. Waarom? Omdat we met elkaar de geboorte van de Heere Jezus gedenken. Hij kwam naar deze wereld om het weer goed te maken tussen God en ons.
We kennen Hem als onze Heere Jezus. Hij wordt ook Immanuël genoemd. Hij is onze Zaligmaker, onze Messias, de Christus. Allemaal verschillende namen en titels waaronder wij de Heere Jezus kennen. Die namen en titels heeft Hij niet voor niets gekregen. In dit artikel willen we uitleggen wat de Jezus, Immanuel en Christus betekenen. Lees maar mee!Jezus
‘En toen  acht dagen vervuld waren, en men het Kind besnijden moest, werd Hem de  naam Jezus gegeven, die genoemd was door de engel voordat Hij in de moederschoot ontvangen was.’ Lukas 2:21

Jozef en Maria kregen een zoon en lieten Hem besnijden. Hij kreeg toen ook Zijn naam: Jezus. Jezus was een gewone naam voor kinderen in die tijd. Net als Daniël, Liam of Simon dat in onze tijd zijn.
Jezus is de Griekse vertaling van de Hebreeuwse naam Jozua. Ook Jozua is een gewone naam voor kinderen van het volk Israël. In het Oude Testament komen we de naam Jozua een aantal keren tegen. Jullie kennen vast Jozua, de opvolger van Mozes, wel. Hij mocht het volk Israël in het Beloofde Land brengen.

De betekenis van Jezus en Jozua is: ’Jahweh verlost’ of  ’Jahweh is heil’ De HEERE gebruikte Jozua om het volk in het beloofde land te brengen. Hij mocht dus de betekenis van zijn naam laten zien. Jozua kon dat niet uit zichzelf. Hij was een zondig mens. Maar hij mocht aan het volk Israël laten zien dat het de HEERE is die Zijn volk redt. De HEERE had hen gered uit Egypte. De HEERE had het volk een eigen land gegeven, het beloofde land, waar ze Hem in vrijheid konden dienen.

De HEERE had ook beloofd dat Hij hen zou redden van hun zonden. Hij zou daarvoor Zijn Zoon naar deze aarde sturen. In het tekstvers wat we gelezen hebben, gaat het over de geboorte van Jezus. Hij is Gods Zoon en kwam als mens naar deze aarde om de straf voor onze zonden te dragen. Bij Zijn komst op deze aarde krijgt Hij de naam ‘Jezus’.

De naam ‘Jezus’ zegt wat Hij doet, namelijk: ‘God redt’ De  Here Jezus krijgt deze naam dus niet voor niets. Hij is Degene die door God naar de aarde is gezonden om ons te redden van onze zonden.

In Mattheus lezen we nog over een andere naam. Lees maar mee in Mattheus 1.


Immanuël
’De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, Zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit de Heilige Geest.
Jozef, haar man, wilde haar onopgemerkt verlaten, omdat hij rechtvaardig was en haar niet in het openbaar te schande wilde maken.
Terwijl hij deze dingen overwoog, zie, een engel van de Heere verscheen hem in een droom en zei: Jozef, zoon van David, wees niet bevreesd Maria, uw vrouw, bij u te nemen, want wat in haar ontvangen  is, is uit de Heilige Geest; en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.
Dit alles is geschied opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet, toen hij zei: Zie, de maagd zal zwanger worden en een Zoon baren, en u zult Hem de Naam Immanuel geven; vertaald betekent dat: God met ons.
Toen Jozef uit de slaap ontwaakt was, deed hij zoals de engel van de Heere hem bevolen had, en hij nam zijn vrouw bij zich; en hij had geen gemeenschap met haar  totdat zij haar eerstgeboren Zoon gebaard had;  en hij gaf Hem de Naam Jezus.’ Mattheus 1:18-25

We hebben net opnieuw gelezen over de geboorte van de Heere Jezus. Er wordt in vers 23 een vers uit Jesaja aangehaald:

’Daarom zal de Heere Zelf u een teken geven: Zie, de maagd zal zwanger worden. Zij zal een Zoon baren en Hem de naam Immanuël geven.’ Jesaja 7:14

Mattheus haalt deze profetie uit Jesaja niet voor niets aan bij de geboorte van de Heere Jezus. Hij legt uit dat Immanuël betekent: ‘God met ons’.

Immanuël zegt iets over wie Hij is. Hij is God en Hij belooft dat Hij altijd met ons zal zijn. Waarom is het zo belangrijk dat we weten dat Hij God is? In vraag en antwoord 15 van de Heidelbergse Catechismus lezen we dat we alleen verlost kunnen worden van onze zonden door een Middelaar. Deze Middelaar moet een echt en rechtvaardig mens zijn en toch sterker dan alle schepselen, dat wil zeggen: die tegelijk echt God is.

De Heere Jezus is als onze Middelaar naar de wereld gekomen. Hij moest God èn mens zijn om onze zonden te dragen.
De naam Immanuël geeft aan dat Hij God is. God is naar de wereld gekomen, Hij is mens geworden.

Johannes zegt over Hem:
’En het Woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond  (en wij hebben Zijn heerlijkheid gezien, een heerlijkheid als van de Eniggeborene van de Vader), vol van genade en waarheid.’ Johannes 1:14

De Heere Jezus herhaalt de boodschap van Zijn Naam aan het einde van Mattheus:
’ En zie, Ik ben met u al de dagen, tot de voleinding van de wereld. Amen.’ Mattheus 28:20

Hij is er ook voor ons! Dat laat Hij zien door Zijn naam.


Christus
’En er waren herders in diezelfde streek, die zich ophielden in het open veld en 's nachts de wacht hielden over hun kudde.
En zie, een engel van de Heere stond bij hen en de heerlijkheid van de Heere omscheen hen en zij werden zeer bevreesd.
En de engel zei tegen hen: Wees niet bevreesd, want zie, ik verkondig u grote blijdschap, die voor heel het volk wezen zal, namelijk dat heden voor u geboren is de Zaligmaker, in de stad van David; Hij is Christus, de Heere.
En dit zal voor u het teken zijn: u zult het Kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribbe.’ Lukas 2:8-12

Aan de herders werd de geboorte van de Heere Jezus bekend gemaakt. Een engel vertelde hen dat Hij is geboren. En deze engel gaf ook aan wie Hij was: ’Hij is Christus, de Heere.’
Over Christus hebben we al eens eerder gesproken. Weet je het nog? Christus betekent letterlijk: ‘Gezalfde’ en is de Griekse vertaling van het Hebreeuwse woord ‘Messias’. In het Oude Testament werden koningen, profeten en priesters gezalfd wanneer zij aan hun ambt, hun werk, begonnen. De Heere Jezus kwam niet zo maar naar de aarde. Hij had een opdracht. Hij ging aan het werk als Profeet, Priester en Koning.

Christus en Messias zeggen dus iets over het werk van de Heere Jezus. De engel legt aan de herders uit dat dit Kindje in de kribbe de beloofde Messias is. De gelovigen in Israël hebben gebeden om de komst van de beloofde Messias en nu is die belofte in vervulling gegaan! Christus is dus niet Zijn naam, maar Zijn titel. Christus is onze Hoogste Profeet, onze Enige Hogepriester en onze Eeuwige Koning.

Ook de woorden Heiland en Zaligmaker geven aan wat de Heere Jezus voor ons doet. Hij brengt ons heil, Hij maakt ons zalig. We lezen dat in Mattheus 1:21:
’en zij zal een Zoon baren, en  u zult Hem de naam Jezus geven, want  Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.'

Met kerst mogen we stilstaan bij de geboorte van onze Heere Jezus Christus. Luister maar goed wat de dominee in zijn preken over Hem zegt. En misschien mag je wel een tekst opzeggen of een liedje zingen tijden de kerstfeestviering. We [i]vieren[/i] kerst, omdat we Hem dankbaar zijn voor Zijn werk voor ons. We denken terug aan het grote wonder dat God Zijn Zoon voor ons naar de wereld heeft gestuurd. Hij heeft de straf voor onze zonden gedragen. Het is weer goed tussen God en ons. Ben jij Hem daar elke dag dankbaar voor?

Maria heeft voor de geboorte van haar Zoon al gezongen over Zijn Naam en Zijn werk. Dat lezen we in Lukas 1. En ook wij mogen deze woorden zingen:

Mijn ziel verheft Gods eer;
mijn geest mag blij den Heer
mijn Zaligmaker noemen,
die, in haar lage staat,
zijn dienstmaagd niet versmaadt,
maar van zijn gunst doet roemen.

Hoe heilig is zijn Naam!
Laat volk bij volk te zaam
barmhartigheid verwachten,
nu Hij de zaligheid
voor wie Hem vreest, bereidt
door al de nageslachten.

Gezang 7:1 en 3