Psalm 60:5


Lezen we vers 1 en 2 van deze berijmde Psalm dan blijkt dat het David niet voor de wind gaat. Boven deze Psalm staat dat hij dit schreef tijdens een oorlogssituatie. En in plaats van gezegend te zijn door de Here, spreekt David over door God in toorn verstoten te zijn. In “toorn”, dat wil zeggen: God is niet allen maar boos, nee, Hij is woedend! God heeft het volk verstoten, Hij wil met hen zelfs geen contact meer. De Here heeft zijn woede ook laten voelen. Hij liet het land beven en scheuren (dat lijkt op een aardbeving). In vers 2 spreekt David tot de Here en bidt hij om Gods hulp. Dit gebed sluit hij af met “wil ons verhoren”. En op dat gebed antwoordt de Here, we lezen dat in vers 3 en 4. En tot slot volgt dan ons vers, met de erkenning (belijdenis) dat alleen door de kracht van de Here kloeke (dappere) daden gedaan kunnen worden. Waarom de Here zo toornig was wordt niet genoemd. Maar wel heel duidelijk wordt gezegd dat een mens niet op de kracht van andere mensen moet vertrouwen (mensenhulp is ijdelheid!). Ook wij moeten  – net als David toen - altijd op God vertrouwen. Voordat we ook maar iets doen  – met lege handen - naar de Here toe! Hem vragen om geloof en kracht. Dus elke dag met de Here beginnen. Van Hem mogen we alles vragen wat we die dag nodig hebben. De Here zegt het zelf: we mogen pleiten op het verbond ( Ps. 81 :8 ). Lees je Bijbel, bid elke dag. Dan zal de Here je door zijn Heilige Geest leren hoe Hij wil dat je moet leven tot eer van Hem. En dan zal Hij je ook zegenen. Hij zal je dan die dingen geven waarvan Hij weet dat je ze nodig hebt om als kind van Hem te kunnen leven. Begin dus elke dag op de goede manier, begin met Hem.