Psalm 117:1


Psalm 117 is een oproep aan alle volken om de HERE te loven en te prijzen. Er worden twee duidelijke redenen bij genoemd. Want, zo staat er in vers 2 (onberijmd): Zijn goedertierenheid (= verbondstrouw) is machtig over ons. Die 'ons' is Isräel, het verbondsvolk. De tweede reden is: de eeuwige trouw van de HERE.

 

Het verbondsvolk roept alle volken op de Verbondsgod te loven. Zo zegt Israël eigenlijk: als je de HERE niet looft, dan loopt het slecht met je af. De HERE belooft aan zijn verbondskinderen vergeving van zonden en eeuwig leven. Maar de mensen die niet in Hem geloven, niet bij het verbond willen horen, zullen Gods straf over zich halen. Dus verkondigt in deze psalm Gods volk het evangelie aan de heidenen. Het zijn maar vier regels in het boek Psalmen. Maar in die regels ligt een ernstige waarschuwing!

 

En hoe zingen wij nu deze psalm? Wij loven God door zijn Woord te geloven; door ons te laten leiden door de Heilige Geest en te leven naar Gods wil en zijn geboden. Uit de Bijbel weten we wie God is: de almachtige Schepper van hemel en aarde (NGB art. 2 en 3). Om die prachtige schepping loven we Hem. Uit de Bijbel weten we ook wie wij zijn: zondaren die uit zichzelf God haten i.p.v. loven (NGB art. 14). Maar uit de Bijbel weten we ook wie onze Verlosser is; en daarom loven we God die zijn Zoon gaf voor ons. Zo prijzen we God voor onze redding.

 

Wij loven daarom niet zomaar een god, zoals zoveel mensen wel doen (HC vraag en antwoord 94 en 95). Nee, wij loven de HERE!

Maar dat is niet gemakkelijk. De wereld waarin wij leven heeft niets met God. En de Bijbel..., geloof jij dat allemaal nog?? De mensen die God niet kennen, vinden ons maar vreemd.

Toch, als we ons door de Heilige Geest laten leiden en zo trouw blijven aan de HERE en zijn Woord, dan zullen we Hem ook loven. (Waar het hart vol van is, daar stroomt de mond immers van over!). Dan zien en horen de mensen aan ons dat we anders zijn (niet beter). God heeft ons veranderd; wij waren haters van God, nu hebben wij Hem lief (vraag en antwoord 5 en 8 H.C.). En dat willen we de wereld laten weten, zodat zij gewaarschuwd is. Als wij Gods lof niet meer uitdragen, dan komt God nog meer tekort op deze wereld.

Daarom zingen wij Psalm 117 uit volle borst!