De beloofde Zoon geboren


Abraham is 100 jaar als zijn zoon wordt geboren. De Here belooft dat Abraham, door deze zoon, de vader zal worden van een groot volk. Dat is het verbondsvolk van de Here. Uit dit volk zal eens Iemand geboren worden die de mensen zal verlossen van de zonden. De Here heeft het beloofd en wat Hij belooft doet Hij ook.

Geslachtsregister


“Geslachtsregister van Jezus Christus, de zoon van David, de zoon van Abraham” Zo begint het eerste Bijbelboek in het Nieuwe Testament. Je ziet dat de Here Jezus de zoon van David wordt genoemd. Maar nu denk je; hoe kan dat nou? Salomo was toch een zoon van David en niet de Here Jezus? Toch klopt het wel. Tussen David en de Here Jezus zitten wel een aantal andere vaders, maar uiteindelijk is Hij de Zoon van David. Zo is David de zoon van Abraham. Ook daar zitten een aantal vaders en zonen tussen. Je kunt dus zeggen dat de Here Jezus de zoon van Abraham is. Hij is geboren in de familie van Abraham. Jozef en Maria komen beide uit de familie van David en van Abraham. Het is dus gegaan zoals God beloofd heeft. Uit Abraham is een groot volk gekomen én ook de beloofde Verlosser!

Opdracht


Zet de volgende namen op de goede plaats:
Jakob, David, Isaï, Isaäk, Salomo, Hizkia, Abraham, Boaz, Rehabeam

Jakob ->
Jozef ->
Jezus

Aankondiging van Jezus geboorte


De Here God heeft de geboorte van Zijn Zoon aangekondigd na de zondeval. Adam en Eva luisterden niet naar de Here en werden gestraft. Maar tegelijk vertelde God over de Verlosser. Ook Abraham hoorde van deze belofte, net als David. De Israëlieten hebben van deze beloften gehoord en wachten op de komst van deze Zoon. En nu is het zover. De Verlosser wordt nu bijna geboren, en de engel Gabriël wordt naar Nazaret gestuurd. Naar een jonge vrouw die Maria heet. Maria is ondertrouwd met Jozef. Dit betekent dat ze van plan zijn om te gaan trouwen. Gabriël zegt tegen Maria dat ze niet bang hoeft te zijn, want de Here God is bij haar. Gabriël verteld dat ze binnenkort een zoon zal krijgen, en dat die zoon de Zoon van God is. Hij zal de troon krijgen van zijn vader David en Koning worden tot in eeuwigheid. Maria snapt niet hoe het kan, ze is nog niet getrouwd met Jozef! Gabriël zegt dat Jozef niet de vader is maar dat God de Vader is. Wel zal Jozef hier op aarde de vader zijn en zal dus mogen zorgen voor het kindje. Maria zegt gelovig dat ze op God vertrouwd en dat ze zal doen wat de Here God van haar vraagt.

Jozef


Jozef is van plan om met Maria te trouwen. Als hij ziet dat Maria in verwachting is, wil hij dit plan niet door laten gaan. Hij wil Maria met rust laten, en stilletjes vertrekken. Hij denkt dat Maria een andere man heeft. Hij wil haar met rust laten, zodat ze haar eigen weg kan gaan. Maar de Here heeft een ander plan. ’s Nachts in een droom zegt de Here tegen Jozef dat hij bij Maria moet blijven. Dat Maria een zoon krijgt en dat dit de Zoon van God is. Jozef moet bij hen blijven om voor Maria en Jezus te zorgen. Jozef doet wat God van hem vraagt.

De geboorte van Jezus


Keizer Augustus wil graag weten hoeveel onderdanen hij heeft, en roept iedereen op om naar de stad te gaan waar hij vandaan komt. Daar moeten de mensen zich inschrijven. Ook Jozef en Maria moeten zich inschrijven. Ze moeten naar Betlehem omdat daar hun familie vandaan komt. In Betlehem zoeken ze een plaatsje om ‘s nachts te slapen. Maar omdat veel mensen op reis zijn is er geen plek in de herberg. Ook bij de mensen thuis is geen ruimte. Vandaar dat Jozef en Maria in een stal slapen. In die nacht wordt de Here Jezus geboren. De belangrijkste Koning van de hele wereld wordt geboren in een stal!
In de buurt van Betlehem zijn herders die nacht bij hun schapen op het veld. Zij houden de wacht over hun kudde. Opeens staat er een engel van de Here bij hen. De engel zegt: ‘Wees maar niet bang, want ik heb een hele mooie boodschap voor jullie. De Heiland is geboren in Betlehem de stad van David. Ga op zoek. Jullie kunnen hem vinden in doeken gewikkeld’.
En als de engel uitgesproken is komen er opeens heel veel engelen. Zij loven de Here God en zeggen: “Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde bij mensen des welbehagens”
Nadat deze hemelse legermacht weg is gaan de herders op pad. Zij gaan op zoek naar dit Koningskind. Ze vinden Hem bij Jozef en Maria. Ze vertellen ook dat ze de engelen hebben gezien en wat de engelen hebben gezegd. Op de terugweg vertellen de herders aan iedereen die ze tegenkomen wat ze hebben meegemaakt. Het is echt een wonder dat de Heiland is geboren!

Kerstfeest


Waarschijnlijk heb je dit verhaal vaak gehoord, ook in de afgelopen week. Op school heeft je meester of juf het verteld, thuis vertellen je vader en je moeder het en ook in de kerk zul je dit verhaal horen. Denk nou niet: ‘Ik luister niet meer of lees De Bazuin niet want ik heb het kerstverhaal al zo vaak gehoord!’ Nee, je moet het juist wel lezen en er wel naar luisteren, omdat je het uit je hoofd moet leren. Wat er vroeger gebeurd is in Bethlehem, is erg belangrijk om te weten. Gods Zoon werd geboren in een stal. Gods Zoon, die ook voor ons erg belangrijk is. Bij de zondeval heeft de Here al beloofd om een Verlosser te sturen. Met Abraham heeft God een verbond gesloten en ook aan David heeft Hij het beloofd. De Here God heeft zich aan zijn verbondsbelofte gehouden. Zijn Zoon zal de zonden van de mensen wegnemen.
Wij mogen weten dat de Here Jezus dit heeft gedaan en dat Hij ook voor onze zonden is gestorven. Ook wij zijn verbondskinderen en ook aan ons wil God verlossing geven!

De psalm van de week gaat over de wonderen die God heeft gedaan. Ook de verlossing van de zonden is een groot wonder. Door deze verlossing mogen we Gods kinderen zijn.
Psalm 84:5. Vul de goede woorden in.
Gij zijt groot en zeer ..............,
alleen

Gij doet ..........aan ons leven.
goedertieren

Gij zijt God , ja Gij ........,
diepten

.........................om ons heen.
wondren

Heer, Gij hebt...........aangenomen,
licht

mij weer tot het ................doen komen
goedheid

uit de .............. van de dood.
verheven

Ja, uw ............ is zeer groot.
mij

We wensen je mooie kerstdagen toe!