Hij heeft de hele wereld in Zijn handen*


Openb. 5:1-5:

1 En ik zag in de rechterhand van Hem Die op de troon zat, een boekrol, vanbinnen en vanbuiten beschreven, verzegeld met zeven zegels. 2 En ik zag een sterke engel, die met luide stem uitriep: Wie is het waard de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken? 3 Maar er was niemand in de hemel en ook niet op de aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen of hem inzien. 4 En ik huilde erg, omdat er niemand werd gevonden die het waard was die boekrol te openen, te lezen of in te zien. 5 En een van de ouderlingen zei tegen mij: Huil niet. Zie, de Leeuw Die uit de stam van Juda is, de Wortel van David, heeft overwonnen om de boekrol te openen en zijn zeven zegels te verbreken..

 

 

Opnieuw mogen wij horen hoe veilig wij zijn in deze wereld. Want wij zijn nooit alleen. De Here Jezus Christus is altijd bij ons. En Hij is verheerlijkt. Johannes mocht Hem zien in al Zijn heerlijkheid als Koning en Profeet en Hogepriester. Hij is het Lam van God Dat de zonde van de wereld wegdraagt. Hij heeft de hele wereld in Zijn handen.

 

In zijn visioen ziet Johannes dat Hij, Die gezeten is op Zijn troon, een boekrol in Zijn handen houdt. Het is het boek waarin de namen van Gods kinderen staan opgeschreven. Niet alleen hun namen staan in dit boek geschreven, maar ook alles wat er met hen zal gaan gebeuren gedurende hun leven en daarna - de tijd van uw geboorte en de tijd van uw dood, uw gezondheid en ziekte, uw gezinsleven, uw geluk of verdriet en eenzaamheid, vooral uw plaats in de kerk en uw roeping in Zijn koninkrijk. Dat alles staat in dit boek geschreven.

Ook Gods voorzienigheid, zoals deze beschreven staat in Zondag 10 van de Catechismus: loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en onvruchtbare jaren, voedsel en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede - ja alle dingen komen niet bij toeval over ons leven. Zij staan geschreven in Gods boek.

Ook het leven van de wereld: oorlog en vrede, hoe het zal gaan met Gods koninkrijk en hoe door alle strijd en vervolging heen de kerk van Christus bewaard zal blijven totdat de nieuwe aarde gekomen is.

Dat alles staat geschreven in dat boek van God.

 

Vervolgens hoort Johannes een sterke engel uitroepen: wie is waardig het boek te openen en zijn zegels te verbreken? Wie is in staat om dit boek te openen en het te lezen? Wie heeft het recht Gods eeuwige raad uit te voeren? Wie kan de hele wereld regeren, oorlog en vrede, regen en droogte, gezondheid en ziekte voor al de miljarden en miljarden mensen die in deze wereld leven en in alle tijden die nog zullen komen? De hele ontwikkeling van de samenleving?

Natuurlijk kan niemand dat doen, laat staan waardig zijn om het te doen.

Johannes zegt: ik weende zeer, omdat niemand waardig was gebleken de boekrol te openen of die in te zien.

 

Waarom weende Johannes?

Wel, als er niemand is die de raad van God kan uitvoeren betekent dat dat alles eindigt in één onbeschrijfelijke chaos, ondanks alle goede bedoelingen en mooie plannen van de mensen. Dan zal de duivel zijn rode boekje lezen, het boek van de revolutie, chaos, vijandschap en haat, oorlog, hongersnood, dood en ellende. Dan blijft de hele schepping onderworpen aan de ijdelheid.

 

Maar dan vraagt een van de ouderlingen Johannes' aandacht. Deze ouderling wijst Johannes op het Lam, staande als geslacht. Ween niet, Johannes! Hoe is het mogelijk dat u Hem vergeten hebt, Die u in Zijn heerlijkheid gezien hebt?

Ja, wij kennen dat gevoel. Wij hebben de prediking van de Here Jezus Christus gehoord; hoe Hij verheerlijkt is en hoe Hij beloofd heeft om met ons te blijven. Wij weten heel zeker dat Hij zich nooit vergist, dat Hij ons leven zal brengen tot zijn bestemming - het leven met God.

 

En toch...! Wij kunnen wel wenen als wij de ruïnes zien van het christendom in de wereld. Wij wenen als we zien hoeveel mensen God en Zijn Woord verlaten hebben. Wij wenen vanwege onze eigen zonden. Wij wenen als wij zien hoe ook ons eigen leven bezocht wordt door zorgen en lijden en hoe het tenslotte wordt afgebroken.

Ween niet! Houdt u er geen rekening mee dat de Here Jezus Christus een naam heeft ontvangen, die boven alle andere namen is, die Hij verdiend heeft vanwege Zijn gehoorzaam lijden? Hij is het Lam geslacht op het kruis, maar nu leeft Hij. Hij staat als geslacht. Hij is opgestaan uit de doden. Hij heeft Zijn loon ontvangen: mannen en vrouwen, ouden en jongen, in hun leven van elke dag. En Hij bewaart hen. Niet één van hen zal omkomen.

 

Hij is dan ook de Enige, Die de bevoegdheid heeft om het boek van God openen. En Hij zorgt er voor dat alles zal uitlopen op dit ene grote doel: het koninkrijk van God zal tot zijn vervulling komen en er zal een nieuwe wereld zijn, waar geen inwoner ooit hoeft te zeggen: ik ben ziek.

 

Johannes heeft dat alles mogen zien voor ons, en hij heeft het opgeschreven zodat wij geloven dat onze eigen Here Jezus Christus de hele wereld in Zijn handen heeft.

 

(* Eerder gepubliceerd in nr. 43, 2007)