Met heel mijn hart!


Spreuken maken de man (18)

We starten nu met het tweede deel van de serie over Spreuken. Dit tweede deel begint bij hoofdstuk 10. Kijk eens in de Bijbel, valt je ook iets op aan deze hoofdstukken? Salomo spreekt hier steeds in heel korte Spreuken van twee regels. Korte levenslessen, die aan ons worden meegegeven.Kort maar krachtig! Er is al veel aan de orde gekomen in de voorgaande artikelen. We hebben de vaderlijke vermaningen besproken, we hebben kennisgemaakt met de Wijsheid en haar oproep om haar te volgen! Wat staat er eigenlijk veel in Spreuken, hè? Veel om te leren!We willen vanaf nu gaan kijken naar de 10 geboden van God in Spreuken. Want ook in het boek Spreuken wil de HEERE ons zijn geboden voorhouden. Wil je wijs en verstandig zijn? Luister en leef dan naar Gods geboden!

Elke zondag weer...

De wet, de 10 geboden... Elke zondag weer horen wij de wet van God in de kerk. Hoe luister jij naar de wet?

Is het inmiddels een automatisme geworden? Je hoort het aan en leeft weer verder, gewoon zoals altijd? Zie je het als regels waaraan je je moet houden in het leven of zelfs als beperkingen die je eigenlijk een beetje benauwen? Ik moet, ik moet, ik moet... Wanneer houdt het op?

Óf luister je aandachtig naar de wet en denk je erover na? Waarom horen we dit eigenlijk elke week? Waarom is dat nodig? Wat is er de bedoeling van? Wat is er zo bijzonder aan de wet?

De wet, de 10 geboden... al jaren is er discussie over of de wet nog wel voorgelezen moet worden in de kerk. In sommige kerkgenootschappen wordt dit al niet meer gedaan. Waarom niet? Christus heeft de wet vervuld, zegt men dan. Er moet geen nadruk op de wet worden gelegd, want wij leven uit genade door de Geest. Dat is een veelgenoemde reden. En dat is zeker waar. Wij worden niet zalig door ons aan de wet te houden, lees maar Galaten 3. Toch klopt deze redenering niet. Graag wil ik je kort uitleggen waarom het niet klopt.

Waarom elke week weer het voorlezen van de wet? Ook in deze tijd nog?

God spreekt tot jou!

In Exodus 20:1 staat: Toen sprak God al deze woorden. De HEERE sprak zelf deze woorden en dat maakt het zo bijzonder! Als God het woord neemt dan gebeurt er altijd iets. Denk maar aan de schepping. En God zei: Laat er licht zijn! En er was licht. Het Woord van God heeft effect. De HEERE vergelijkt zijn Woord in Jesaja 55 met de regen en de sneeuw (vers 10). Regen en sneeuw die de grond nat maken waardoor de grond vruchtbaar wordt en zaadjes kunnen groeien. Het Woord van God geeft leven: het is krachtig en levenwekkend! Levenwekkend als je naar Hem luistert, maar dodelijk als je niet naar Hem luistert.

De God die deze woorden spreekt is de enige, almachtige God die ons weer levend maakt, die ons verlost heeft van de zonde en de dood. Ik ben de HEERE, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. Uit het slavenhuis: uit de macht van de satan die ook ons gevangen had.

En dát moeten we bij het horen en lezen van de wet nooit vergeten! Bedenk als je in de kerk zit en de wet hoort, dat je wordt aangesproken door de God van verlossing en dat jij verlost mag zijn. Hij spreekt tot jou!

Is het nodig om elke week de wet te horen? Ja, het is nodig...

Want God houdt ons met zijn wet een spiegel voor. Een spiegel waarin wij zien hoe zondig en slecht wij eigenlijk van onszelf zijn. Dan beseffen we dat we er zelf niets van kunnen maken in dit leven. Want wie houdt zich 100% aan alle geboden? En dat maakt juist dat we meer en meer verlangen naar de verlossing door Christus, dàt besef moet ons bij Christus brengen.

En dat moet ons ertoe brengen dat wij ons elke dag inspannen om te leven zoals God dat van ons vraagt. Hiervoor wil Hij ons Zijn Geest geven die ons daarbij helpt. Ons helpt te leven uit dankbaarheid.

De Wet, de 10 geboden... God brengt door Zijn Woord verlossing en wil ons tot nieuwe mensen maken!

Spreuken en Gods geboden

Oké, dat was weer even een opfrisser over de 10 geboden. En nu weer verder met Spreuken. Spreuken en de 10 geboden, wat hebben ze met elkaar te maken? Het Bijbelboek Spreuken is een bijzonder boek. Een boek dat ons wil helpen te groeien in kennis en wijsheid. Christelijk inzicht en praktische levenswijsheid. Het wil ons helpen verstandig te leven in een zondige en chaotische wereld. Als je wijs wilt zijn, moet je naar Gods geboden luisteren. Zij geven richting in jouw leven, zij laten je zien wat goed en kwaad is. Gods geboden moeten de norm zijn in jouw leven want het zijn de woorden van God.

Mijn zoon, vergeet mijn onderricht niet, en laat je hart mijn geboden in acht nemen... Zo staat het in Spreuken 3:1. Als je dàt doet word je wijs en verstandig. En: wie wijs van hart is, neemt de geboden aan, maar wie dwaas van lippen is, komt ten val. (Spreuken 10:8).

Het boek Spreuken laat ons door praktische levenslessen zien hoe God wil dat wij als christenen leven. En daarin klinken ook de 10 geboden, Zijn woorden van leven.

Wie het gebod in acht neemt, bewaart zijn leven... (Spreuken 19:16).

Gebruik je verstand

Laten we eens kijken naar het 1e gebod dat God ons geeft: U zult geen andere goden voor Mijn aangezicht hebben. De HEERE wil niet dat wij iets of iemand anders naast Hem aanbidden. En daarbij hoeven wij niet alleen aan 'goden' te denken in de zin van beelden, zoals een boeddha-beeldje of het gouden kalf in de tijd van het volk Israël.

Even terug in dit artikel werd al genoemd dat Spreuken ons christelijk inzicht en praktische levenswijsheid wil geven. Het is God die ons hersens en verstand heeft gegeven en Hij wil dat wij dan ook ons verstand gebruiken, tot Zijn eer. Wij mogen en moeten onze talenten en intelligentie gebruiken bij alles wat we doen, op school, in onze studie, op ons werk en thuis. Ja, gebruiken en tegelijkertijd wil God dat wij ook leven in totale afhankelijkheid van Hem, dus: alles alleen van Hem verwachten.

Je mag God bidden om de Heilige Geest die jou helpt jouw verstand goed te gebruiken. Doe jij dat ook?

100%

En wat heeft dit nou met het 1e gebod te maken?

Spreuken 3:5 zegt: Vertrouw op de HEERE met heel je hart, en steun op je eigen inzicht niet. Steun op je eigen inzicht niet, staat er. En verderop in Spreuken staat: Wie op zijn hart vertrouwt, die is een dwaas... (Spreuken 28:26). Wel je verstand en inzicht gebruiken maar er niet op steunen, want dan gaat het mis! Dan word je eigenzinnig en eigenwijs, dan wordt je verstand een afgod! En dat is nou net waar Spreuken voor waarschuwt.

Kijk eens naar de wereld om je heen. Wat zie je daar? Veel mensen die hun verstand gebruiken én er ook op bouwen en steunen. Zij vertrouwen erop dat het goed komt als zij doen wat hen goed lijkt en waar zij zich goed bij voelen. Kijk maar naar de politiek, naar wat er allemaal voorbij komt op tv, naar de wetenschap. Een wereld vol eigenzinnigheid: het eigen intellectuele vermogen staat voorop, want dan bereik je pas wat! Er wordt vaak opgekeken tegen slimme en zeer intelligente mensen, en zeker, je mag waardering hebben voor iemands slimheid. Maar hoe vaak wordt er niet gezegd of gedacht: hij is zo slim, hij zal het wel weten... dus doen wij het ook maar...

Er is geen wijsheid, er is geen inzicht, en er is geen raad tegen de HEERE (Spreuken 21:30). Niemands verstand is te vergelijken met dat van de HEERE.

Zie je wat er gebeurt als je steunt op je eigen verstand? Als je vertrouwt op de wetenschap? Als je denkt dat het dan wel goed komt? God komt op de 2e plaats, je verwacht het dan niet meer helemaal van Hem alleen. Je hart is dan niet voor de volle 100% voor God...

Vertrouwen op...

Geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, zegt de Heere. Alles wat mij van God aftrekt, moet ik ontvluchten en vermijden. Alles wat mij van God aftrekt... En wat kan dat snel gebeuren! In de drukke en gejaagde samenleving waarin we vandaag leven, kan het er zomaar bij insluipen. De satan ligt op de loer om je, wanneer het maar kan, van God af te trekken. Van alle kanten wordt er aan je getrokken door eigentijdse afgoden. Kijk bijvoorbeeld naar de macht van geld. Geld is handig om te hebben en we hebben het nodig om in ons levensonderhoud te kunnen voorzien. En als je veel geld hebt, kun je denken dat je goed zit, alles loopt lekker, je kunt kopen wat je wilt en je hoeft niet bang te zijn dat je ineens arm wordt. Geld kan een afgod worden, de kans bestaat dat je dan meer en meer wilt hebben.

Wie op zijn rijkdom vertrouwt, die zal ten val komen... staat er in Spreuken 11:28. Voor even lijkt het mooi, ja voor even... Want als je hierin niet in afhankelijkheid van God leeft en Hem als de Gever van alle dingen ziet (ook van het geld!), dan gaat het een keer fout (zie ook Spr. 28:11).

Dit is even een voorbeeld. Er zijn veel andere dingen te noemen die een afgod kunnen worden: seks, sport, werk en carrière maken, maar denk ook aan de horoscoop. We zijn nu eenmaal nieuwsgierige mensen, dus waarom zal ik toch niet snel even die horoscoop lezen in de METRO als ik in de trein zit? En wat als aan het eind van de dag blijkt dat het uitgekomen is? Toch morgen nog maar een keer kijken...

Sluipend kunnen afgoden je van God aftrekken, ze beïnvloeden jouw hart en leven. Wanneer je er zo in opgaat, trekken ze je van God af, Hij staat dan niet meer op de 1e plaats.

God heeft jou lief, Hij geeft verlossing door Zijn Zoon. Hij geeft bevrijding en wil ons ook bevrijden van de slavernij van de zonde, van de afgoden die ons in hun greep kunnen houden. Hij vraagt van ons ongedeelde liefde, Hij vraagt ons hart helemaal, voor 100%!

Neig uw oor en luister naar de woorden van wijzen, richt uw hart op mijn kennis. Want het is goed dat u ze in uw binnenste bewaart, ze zullen alle bestendig op uw lippen zijn. Opdat uw vertrouwen op de HEERE zal zijn, maak ik het heden aan u bekend, ja, aan u!

(Spreuken 22:17-19).

Bij dit artikel is gebruik gemaakt van:

'Maar één keer jong - De tien geboden door Spreuken belicht' door M.J.C. Blok.

'De rijkdom van de wet' door ds. A.J. van Zuijlekom

* Bedenk voor jezelf iets dat jou van God zou kunnen aftrekken. Welke plaats neemt dit in jouw leven in? Hoe kan je ervoor zorgen dat dit geen afgod wordt?

* Lees eens Zondag 34, vraag en antwoord 94. Wat betekent dit concreet voor jouw leven? Kan je hierbij ook teksten uit Spreuken vinden?

* Lees 1 Kronieken 28:9 eens. Welk verband heeft deze tekst met het Bijbelboek Spreuken?