De overwinning in Christus


1 Joh. 4:4-6:

Lieve kinderen, u bent uit God en u hebt hen overwonnen, want Hij Die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.Zij zijn uit de wereld; daarom spreken zij uit de wereld, en de wereld luistert naar hen.Wij zijn uit God. Wie God kent, luistert naar ons; wie niet uit God is, luistert niet naar ons. Hieraan herkennen wij de geest van de waarheid en de geest van de dwaling.

Groter dan de boze

Ook nu volgt een betrokken en tere aanspraak: 'lieve kinderen'. De apostel onderwijst de gemeenteleden als een vader zijn kinderen. Ú, lieve kinderen, bent uit God. De tegenstelling is duidelijk. Heel anders dan de antichristen en hun volgelingen horen zij bij God, ja zijn ze uit God geboren. Niet alleen is er met de anderen een tegenstelling, ze hebben hen zelfs overwonnen!

Hoe hebben ze dat gedaan? Nu, door deze antichristen niet te volgen, maar Christus. Ze zijn aan Gods Woord gehoorzaam gebleven en hebben zo de dwaalleraars met lege handen laten staan.

Hun overwinning staat op rekening van Christus, die dit in hen heeft uitgewerkt door Zijn Geest. Door in Hem te blijven geloven en daarin te volharden hebben ze de aanval afgeslagen van de boze, die in de wereld is.

Hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is.

De Heilige Geest staat hier tegenover de geest van de antichrist. Christus tegenover de satan. In de strijd met de geesten, de overheden van de lucht, heeft de Heilige Geest de gemeenteleden doen staan.

Ze hebben de wapenrusting van God aangetrokken en konden strijden met het Woord als wapen van de Geest. Zo hebben ze in Christus de overwinning behaald.

Deze tekst geeft aan hoe ook wij moeten letten op de geesten die achter dwaalleraars actief zijn.

Zo ook Ef. 6:12:

Want wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten.

Antithese

De wereld staat hier voor de zondige wereld, die samen met de duivel en eigen vlees de drie grote vijanden zijn voor de gelovigen. De valse profeten zijn niet uit God maar 'uit de wereld': ze laten zich regeren door de satan en diens handlangers. Ze zijn uit de wereld, en dus slangenzaad. Ze spreken uit de wereld: niet alleen kloppen hun uitgangspunten en intenties niet, ook hun leringen gaan in tegen de gezonde leer. Misschien wel heel geraffineerd met een schijn van waarheid, maar hun dwaalleer is in tegenspraak met Gods Woord. Die leer is daarom met Gods Woord te ontmaskeren.

Degenen die hen volgen en hun leer aannemen kiezen dan ook tegen God en Christus.

Ook zij horen zo tot de wereld en keren zich af van God.

De Geest van de waarheid en de geest van de dwaling

De gelovigen zijn echter 'uit God', en dus vrouwenzaad. Johannes gaat nu weer over van u en zij naar 'wij'. Hij heeft de lezers doordrongen van de ernst van de dwaalleer: een keuze tegen God. Een in dienst staan van de satan. Een heulen met de vijand.

Maar nu wil hij de lezers ook bemoedigen en verder aansporen.

Met de hulp van Christus' Geest hebben ze stand weten te houden en zo mogen overwinnen. Maar daarin moeten ze nu niet verslappen. Laten ze nu toch vooral ook de stem van God blijven herkennen in het onderwijs van Johannes en de andere apostelen. En ook zelf de boodschap ervan uitdragen.

Niet alleen de dwaalleer werkt schiftend en louterend: je bent voor of tegen. Ook de gezonde leer werkt schiftend en louterend: voor of tegen.

Ook met betrekking tot het aanvaarden van de gezonde leer is er de tegenstelling tussen de Heilige Geest van God en de geest van satan.

De gelovigen zullen geleid door Gods Geest de gezonde prediking aanvaarden als het Woord van God. Zij zullen de oproep tot geloof en bekering aannemen en beant-woorden in hun leven. Maar zij die God niet kennen, met Hem geen gemeenschap hebben, de waarheid niet als zaligmakend evangelie waarderen, gaan zich storen aan gezonde prediking.

Dat werkt de gezonde prediking in hen uit. Ze horen daar niet echt naar. Dat betekent: ze geven zich er niet aan over, laten er zich niet door beheersen.

Ze wenden zich dan liever tot een boodschap die niet door de Geest van de waarheid maar door de geest van de dwaling wordt beheerst. Die streelt hen en geeft hen de mogelijkheid om met de wereld mee te doen. Alleen is dan de geest van dwaling wel de geest die hen tot het vererf leidt.

2 Tim. 4:3:

Want er zal een tijd komen dat zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar dat zij zullen zoeken wat het gehoor streelt, en voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerten. Zij zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels.

Deze ontwikkeling is geen bewijs van de krachteloosheid van Gods Woord, maar juist van het levende, krachtige en tweesnijdend scherpe karakter ervan. Het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart (Hebr. 4:12).

Dat veel 'gereformeerden' de gezonde leer niet meer kunnen verdragen is een onthutsende werkelijkheid van vandaag de dag. Het is uiting van de scheiding van geesten, waarbij de actualiteit van de boodschap van 1 Johannes 4 tastbaar is.