De lofzang van Maria


Luc. 1:51-52:51 Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm. Hij heeft hen die hoogmoedig zijn in de gedachten van hun hart, uiteengedreven. 52 Hij heeft machtigen van de troon gestoten en nederigen heeft Hij verhoogd.

Krachtig werk!

Maria zingt het uit: 'Hij heeft een krachtig werk gedaan door Zijn arm.' In haar Magnificat, zoals haar lofzang ook wel wordt genoemd, prijst ze Gods grootheid en zijn barmhartigheid. En geeft ze met dankbaarheid antwoord op wat God tegen haar gezegd heeft. Maria spreekt in haar lied over Gods krachtig werk wat Hij gedaan heeft door zijn arm. Wat bedoelt Maria daarmee?

Gods arm is in de Bijbel het teken van zijn kracht in de strijd. Denkt u aan een soldaat uit het Oude Testament. Die maakt gebruik van zwaard, schild, speer, pijl en boog. Een sterke en gezonde arm is dan onmisbaar om krachtig te kunnen strijden en te overwinnen. Dat beeld van zo'n krachtige arm gebruikt Maria: God treedt met een krachtige arm op om grote daden te doen, zodat Hij zijn vijand verpletterend verslaat. God overwint zijn vijanden, zodat de vijandelijke legers uiteen stuiven.

Als Maria hier zingt over Gods arm, dan bedoelt ze dat God strijdt en overwint voor zijn volk. Dan denken we aan de sterke arm van God, hoe Hij zijn volk uit Egypte verloste en hen door de Schelfzee bracht in het beloofde land. Dan denken we aan de verlossing van Gods volk uit de Ballingschap. Hoe Hij hen met sterke arm weer uit vreemde landen terugbracht naar hun eigen grond.

Nu is het opvallend dat Maria in haar situatie ook zingt over 'zijn krachtig werk door zijn arm'. Op welke manier is haar zwangerschap ook een krachtig werk van de Heere? Dat kunnen we op twee manieren zien, als we kijken naar de boodschap van de engel Gabriël.

Zwangerschap

Over de zwangerschap vertelt de engel in Luk. 1:35. De engel zegt: 'De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen.' Daarmee laat de engel zien hoe groot het wonder is, dat aan Maria zal gebeuren. Door de kracht van de almachtige God zal zij zwanger worden van het Kind Jezus. De Heere Jezus werd niet pas mens bij de geboorte, maar dat werd Hij al in de buik van Maria. Een even klein en kwetsbaar begin als ieder ander mens. Hij is echt mens geworden, om ons mensen te redden. Hij is als klein baby'tje in de buik gegroeid, om ook kleine verbondskindjes die in de buik van hun moeder overleden zijn, te redden van hun zonden.

De geboorte uit de maagd Maria wordt door vele mensen vandaag niet meer geloofd. Maar dat is niet vreemd. Want het gaat hier om een krachtig werk van God door zijn arm. Dat kunnen wij mensen niet bevatten, omdat het een ingrijpen van Boven is. Dat lijkt misschien niet te kloppen met natuurwetten. Dat is voor mensen misschien ongelofelijk. Maar het is wel mogelijk bij God, omdat God de Almachtige is. Hij heeft een groot wonder gedaan: Gods Zoon is mens geworden.

Jezus Christus

Nog om een andere reden wordt Gods ingrijpen een krachtig werk genoemd. Luk. 1:32-33. Daar zegt de engel dat het Kindje in Maria haar buik de beloofde Messias is, de Zoon van God. Hij heeft recht op de troon van David, Hij zal koning zijn. En wat betekent dat, dat Hij koning is? Dan moeten we niet denken aan onze Nederlandse koning. Dan moeten we denken aan de Bijbelse betekenis van de koning van Israël. Denkt u bijvoorbeeld aan David. David streed mee in het leger en streed voor het volk. Zo zal ook Jezus Christus strijden voor zijn volk. De Heere Jezus zal strijden tegen de satan en hem onttronen. Het koningschap van de Heere Jezus zal geen einde hebben.

Profetes

Maria zegt: God heeft een krachtig werk gedaan door zijn arm. Maria spreekt, alsof de Heere het al gedaan heeft. Maar op het moment dat ze dat zegt, is er nog maar weinig te zien van Gods grote werken. Zelfs de zwanger-schap van Maria zal nog niet zichtbaar zijn geweest.

Maria spreekt zo, omdat ze profeteert. Ze profeteert van Gods werk, dat nu bij haar is begonnen. En wat het begin is van andere grote daden van God, die nog moeten gebeuren. Maria ziet als profetes deze zwangerschap in het perspectief van alles wat nog komen moet. Al de beloften van God zullen zeker volbracht worden, omdat God trouw is en geen van zijn woorden krachteloos zijn, zoals Gabriël dat al zei (1:37).

In haar lied mogen we Maria dus zien als een profetes. En ze geeft in de verzen 51b-52 een analyse van de wereld. Ze ziet een wereld die leeft zonder God en zonder Christus. Een wereld, waar mensen met macht en rijkdom het voor het zeggen hebben. Mensen, zoals de Farao van Egypte, die Gods volk onderdrukte. Leiders, zoals Haman, die Gods volk probeerde te doden. Of leiders in onze tijd, die zich groot en wijs wanen, maar zonder zich onder Gods regering te buigen. Mensen die denken door wijs beleid, macht en geld alles zelf onder controle te kunnen houden. En van wie arme en hongerige mensen afhankelijk zijn.

Goddelijke revolutie

Maria mag laten zien dat de menswording en geboorte van Gods Zoon de wereld op zijn kop zet. Jezus Christus keert alle verhoudingen om. Het gaat hier over Gods Koninkrijk, dat zal doorbreken op aarde. Al de eigen koninkrijkjes van mensen zullen omver geworpen worden. Dát is de grote goddelijke revolutie, die plaatsvindt. Niemand kan standhouden, die het van zichzelf verwacht, van zijn macht, geld of eer. Wie zich verheven waant, die zal verslagen en verstrooid worden. De geboorte van koning Jezus Christus betekent dat de dagen van de machthebbers en koningen op aarde zijn uitgeteld. Want machtigen worden van de troon gestoten.

Maar niet allen worden van de troon gestoten! Want wie Gods naam vrezen, die zullen verhoogd worden en eer ontvangen. Welke nood hen ook drukt, God zal hen helpen. God heeft de ellende van zijn volk gezien. God weet dat de mens er zelf niet uitkomt, omdat we in zonde en schuld zijn gevallen. Hij weet dat we door ongeloof en vruchteloosheid niet verder komen. Daarom heeft Hij zijn Zoon gezonden, die de satan overwint. Dat is de grote macht van Jezus Christus. Jezus Christus Zelf is het door wie God een krachtig werk heeft gedaan.

Wij zien uit naar die dag!

Ten diepste zien we hier de oude paradijsbelofte: de kop van de slang wordt vermorzeld. Dat is goed nieuws voor Maria. En voor ons allen. God toont zijn macht en de kracht van zijn arm! Dat mogen wij ook vandaag zeggen. God toonde zijn grote kracht op de Kerstdag. En Hij zal zijn grote kracht nogmaals tonen als Jezus Christus terugkomt naar de aarde. Heere, wij zien uit naar die dag. Dan mogen al Uw grote daden openbaar worden, tot verlossing van uw volk.