Catechismus


Zondag 38

We gaan verder met het derde deel van de catechismus. Vanaf Zondag 32 zijn we bezig met het hoofdstuk De Dankbaarheid. Ook in Zondag 38 wordt ons uitgelegd hoe we uit dankbaarheid voor Gods verlossingswerk mogen leven. In het bijzonder kijken we naar het vierde gebod. Wat vraagt de Here van ons in dit gebod? Lees je mee? Lezen: Johannes 20:19-22Zingen: Psalm 116:1,10

Sabbat

We zijn aangekomen bij het vierde gebod:

'Gedenk de sabbatdag dat u die heiligt; zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen maar de zevende dag is de sabbat van de Here uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, noch uw dochter, noch uw slaaf, noch uw slavin, noch uw vee, noch uw vreemdeling die binnen uw poorten is.'

Sabbat is een ander woord voor rustdag. Toen God de hemel en aarde maakte, deed God dit in zes dagen, de zevende dag rustte Hij. Hij noemde deze dag 'heilig'. Hij zette deze dag apart van de andere dagen. En ook de Israëlieten in de woestijn mochten rusten op de zevende dag. De ander dagen kregen zij manna om te eten. De zesde dag kregen ze dubbel zoveel om ook iets te bewaren voor de sabbat.

God stelde zelf de rustdag in voor de mens. De Here God weet wat goed voor de mensen is, Hij heeft ze zelf gemaakt. Ze hebben rust nodig na zes dagen hard werken. Tijdens de zes dagen hard werken zagen de Israëlieten uit naar de rust van de sabbat. Net zoals de Israëlieten uitzagen naar de rust die de beloofde Messias eens zal brengen.

Zondag

De rustdag is ook een teken. Net als een monument. Misschien heb je weleens een monument gezien van de Tweede Wereldoorlog. Denk aan het monument op de Dam in Amsterdam. Als je dit monument ziet, denk je aan wat er gebeurd is in de oorlog. Je wordt aan iets herinnerd.

Zo is het ook met de rustdag. De rustdag is het monument van de verlossing (zie Deut. 5). Op de rustdag word je herinnerd aan het verlossingswerk van de Here. Hij heeft Zijn volk bevrijd uit Egypte. En Zijn Zoon Christus heeft ons verlost van de zonden.

Dit laatste brengt ons gelijk bij een ander punt. Want de zevende dag, zoals de mensen in het Oude Testament vierden, vieren wij nu niet meer. Wij hebben de eerste dag van de week als rustdag. De zondag is voor ons een dag die anders is als andere.

Deze verandering van zevende naar eerste dag is ge-komen door de opstanding van de Here Jezus. Hij stond op, op de eerste dag van de week. Ook is Hij op de eerste dag verschenen aan Zijn discipelen. En een week later, ook op de zondag, is Hij bij Thomas geweest. De eerste christenen kwamen samen op de eerste dag van de week om de Here te dienen (Hand. 20:7) en in het Bijbelboek Openbaring (Hfdst. 1:10) wordt de zondag de dag van de Here genoemd.

Vandaar dat wij onze rustdag hebben op de zondag. Wij leven vanuit het verlossingswerk van de Here Christus. De beloofde Messias is gekomen!

Stel je gaat een lange fietstocht maken. Wat is dan handiger, denk je? Voor die tijd eten of na die tijd?

Ik hoop dat je hebt gezegd: voor die tijd. Met een lege maag kun je niet zover komen. Eerst een flinke maaltijd en dan: fietsen maar!

Zo is het ongeveer ook met het geestelijk voedsel. Op zondag krijg je geestelijk voedsel, je hoort Gods Woord, je wordt herinnerd aan de verlossing door Christus en daar vanuit ga je de andere dagen aan het werk. Je bent weer gesterkt en kan je (school)werk goed doen.

Naar de kerk

De zondag is de rustdag, betekent dit dat we elke zondag languit op ons bed blijven liggen?

Nee, zeker niet! In het Oude Testament werkten de priesters juist op de sabbat hard. De Here moest geëerd worden.

Nu is dat nog zo. Op de zondag gaan we, met onze mooiste kleren aan, naar de eredienst in de Kerk. We eren de Here met onze psalmen, we roepen Hem aan in onze gebeden. We luisteren naar Zijn wet en naar Zijn Woord. De dominee legt ons een Bijbelstukje uit. Soms wordt het heilig avondmaal gevierd of een kindje gedoopt. Dat zijn sacramenten. Door deze sacramenten wil God ons dingen uitleggen. Zie je het breken van het brood en zie je de wijn? Zo is het lichaam van Jezus voor ons gebroken en heeft het bloed van Hem voor ons gevloeid.

Zie je het water op het hoofdje van de baby? Zo maakt God Zijn kinderen schoon van de zonden.

Ook nemen we geld mee naar de kerk. Dit geld is voor de armen. Mensen die geen huis, eten of spullen hebben. Ook geven we geld voor de school van de dominees. Jonge mannen die dominee willen worden, moeten een theologische opleiding krijgen. Zij moeten veel over de Here en de Bijbel leren. Daar is veel geld voor nodig.

Zie je dat op zondag de Here in alles centraal staat? Zo ook als de kerkdienst voorbij is. Misschien vind je het wel lastig dat je op zondag niet mag gamen, voetballen of ergens naartoe mag. Maar dan moet je maar goed bedenken dat deze dag heilig is. Het is een dag die apart is gezet door de Here Zelf. Op deze dag moet de Here centraal staan, ook in de dingen die je die dag thuis doet. Je zou op de zondag dus heel goed dit artikel in De Bazuin kunnen lezen, en de opdrachten die erbij staan maken. Zo ben je ook bezig met Gods Woord.

Het laatste stukje van Zondag 38 zegt nog iets over het vierde gebod. Door het vierde gebod leren we dat we onze slechte werken, dit zijn zonden, niet meer moeten doen. We moeten tegen de zonden strijden en de Heilige Geest in ons hart laten werken.

Door het werk van de Geest gaan we steeds meer leven als kinderen van God. We leven zo naar de eeuwige sabbat toe. Dit betekent de rust zonder einde in de hemel. We zien uit naar het leven na dit aardse leven. Het eeuwige leven bij de Here!

Verwerkingsvragen

1. Wie bedacht de rustdag?2. Wanneer heeft Hij die bedacht?3. Waarom vieren we nu de zondag i.p.v. de sabbat?4. Noem de twee sacramenten.5. Waar nemen we geld voor mee naar de kerk?6. Wanneer is er de eeuwige sabbat?