Op vakantie


Dagboek

Nog even en dan... Vakantie! Nog even doorbikkelen en zwoegen op je toetsen of tentamens, de laatste dingen afwerken op je werk en dan mag je hopelijk genieten van een paar weken rust. Of misschien heb je je eind-examens achter de rug en heb je al een tijdje vakantie! Voor de meesten breekt er straks een rustige tijd aan waarin alles even op een laag pitje staat. Ook de Bijbelstudieverenigingen hebben een 'zomerpauze'. Hoe zit het nu met je eigen persoonlijke Bijbel-studie? Heb je ook even vakantie van je geloof in God? Je leven met God? Even helemaal niks doen? Vakantietijd... Ook dat krijgen we van onze God. Waar je ook heen gaat, het geloof in God is iets van elke dag. Elke dag moet een leven met God zijn. Op de volgende pagina's vind je een klein dag-boek voor één week. Een dagboek met vragen om over na te denken en een psalm om te zingen. Om mee te nemen op vakantie. Doe je mee?

- Zondag

Lezen: Hebreeën 11:1-10 en HC vraag en antwoord 21.

Zingen: Psalm 25:1

En hij geloofde in de HEERE, en Die rekende hem dat tot gerechtigheid (Gen. 15:6).

Geloofsgetuigen, zo worden de mensen genoemd die in hun dagelijkse leven hebben laten zien dat zij in God geloofden. In hun leven komt Gods kracht openbaar. Door Gods kracht mochten zij geloven in de belofte van God, ook al zagen ze nog niets van de vervulling ervan. Toch geloofden ze en konden ze door Gods kracht standhouden.

Geloven in God, wat is dat nu precies? Het zijn eigenlijk twee dingen tegelijk: weten en vertrouwen. Geloven betekent: voor waarachtig houden; voor echt houden. Dus geloven dat alles wat in de Bijbel staat echt waar is en op Gods Woord vertrouwen. Als je gelooft, weet je heel zeker dat de Bijbel betrouwbaar is. Dat er geen verzinsels in staan. Je begrijpt niet altijd alles wat erin staat, maar je gelooft wel dat het echt waar is.

'Ik geloof in God', dit zinnetje omvat heel veel. Je zegt: ik vertrouw op God, ik verwacht alles van Hem, Hij heeft mij verlost. Ik weet dat Hij de Gever van alle dingen is en doet wat goed is. Hij gaat met mij mee, elke dag. Ook als ik op vakantie ben, een verre reis maak of gewoon thuis ben.

Geloven is zeker zijn. Alle onzekerheid valt weg. Want Gods Woord is waar, het geeft houvast. Wie in Hem gelooft, heeft eeuwig leven. Een leven met God zal zeker beloond worden!

Geloof je dit? Ga je zo het leven door? In vertrouwen op God?

- Vandaag is het zondag, hoe heb jij de zondag besteed?

- Waarom worden de geloofsgetuigen geen geloofs-helden genoemd?

- Kan je voorbeelden noemen van geloofsdaden in jouw eigen leven? Zijn geloofsdaden hetzelfde als goede werken?

- Maandag

Lezen: Lucas 11:1-13 en HC Zondag 45

Zingen: Psalm 50:7

Bid zonder ophouden (1 Tess. 5:17).

De hele dag bidden? Hoe moeten we dat ooit doen met alle drukke bezigheden die we hebben? In de vakantie hebben we misschien wat meer tijd om te bidden, maar dan nog... De hele dag?

Is dat wat de Here van ons vraagt? Je weet het antwoord misschien al wel. Het betekent niet dat je 24 uur per dag non-stop moet bidden. Bidden doe je vaak op vaste tijden, zoals bij het eten en voor het slapen gaan. En tussendoor? Bid je dan ook wel eens?

Bid zonder ophouden... Je leven moet in het teken staan van bidden. Want bidden is het communicatiemiddel met de Here. Het is praten met God. En daarom moet je ook 'tussendoor' kunnen bidden. Er wordt wel eens gesproken over een schietgebedje. Dit woord heeft een wat negatieve en oneerbiedige lading. Maar het is helemaal niet verkeerd om ook 'tussendoor' te bidden. Je kunt het ook zo uitleggen: in allerlei situaties mag je van de mogelijkheid gebruikmaken om eerbiedig te praten met de Here. Als je op reis gaat, als je een moeilijke toets hebt, als je naar de goede woorden zoekt in een lastig gesprek, als het maar net goed ging op de weg... We hebben de Here nodig bij alles wat we doen. Maar doe het wel eerbiedig, want Gods Naam is heilig.

Bidden is praten met God, alles mag je aan Hem voor-leggen, echt alles. Maar daarbij ook God aanbidden, Hem danken voor alles wat Hij geeft.

- Denk eens na over hoe jij bidt. Bid je vaak hetzelfde of juist heel verschillend? Bid je wel eens hardop? Vind je dat makkelijker of juist moeilijker?

- Kan je een aantal dingen noemen waarvoor je God kan danken? In het bijzonder in deze tijd van vakantie en rust?

- Dinsdag

Lezen: Psalm 63

Zingen: Psalm 63:2

... U zoek ik vroeg in de morgen ... (Psalm 63:2)

Heerlijk, geen wekker die afgaat vandaag. Want het is vakantie! Je blijft lekker nog even liggen, gewoon omdat het kan. Je dut nog even in of pakt een leesboek, lekker vakantie...

Elke dag waarop je wakker wordt, is weer een dag die je van God krijgt. Een dag waarop je leeft met Hem. Hoe begin jij jouw dag? Het ritme zal in de vakantie wat anders zijn dan wanneer je naar school of naar je werk gaat. Toch moet één ding wel elke dag hetzelfde zijn: lezen uit de Bijbel.

Als je de Bijbel leest, leer je God kennen; laat Hij Zichzelf zien. Door het lezen van de Bijbel weten wij veel van God en van de Here Jezus. Wij weten hoe Hij is: rechtvaardig en goed (en nog veel meer! Lees artikel 1 van de NGB maar eens). Wij weten wat Hij doet en heeft gedaan: Hij zond zijn Zoon Christus om zondaren te redden. Wij weten welke beloften Hij geeft aan mensen die in Hem geloven.

Maar alleen het kennen van de feitjes is niet genoeg. Wanneer je iemand goed kent, ontstaat er een band tussen jou en hem/haar. Bijvoorbeeld in een goede vriendschap of met je ouders. Je houdt van hen. Wanneer je God leert kennen, ontstaat er een band tussen Hem en jou. Je hebt Hem lief. Je bent dankbaar voor het grote geschenk dat Hij ook jou wil geven: vergeving van zonden en het eeuwige leven! Het leven dat je leeft, is voor Hem.

Zoek Hem, elke dag weer, in de Bijbel.

- Hoe kan je ervoor zorgen dat je elke keer weer nieuwsgierig wordt naar wat er in de Bijbel staat?

- Waarom denk je dat het zo belangrijk is dat je, bijvoorbeeld op catechisatie, wel feiten uit de Bijbel uit je hoofd leert?

- Woensdag

Lezen: Genesis 1-2:7

Zingen: Psalm 104:7

De hemel vertelt Gods eer, het gewelf verkondigt het werk van Zijn handen (Psalm 19:1).

Misschien ben je wel in een ander land dan Nederland op vakantie. Elk land heeft zijn eigen bijzonderheden in de natuur. Neem bijvoorbeeld Oostenrijk, een land met een prachtig landschap van bergen en watervallen. Met uitzichten die bijna adembenemend zijn. Of gewoon Nederland met haar prachtige zee, die oneindig lijkt...

De vakantietijd is een tijd waarin je in het bijzonder mag genieten van de natuur. Van Gods schepping. Of dat nu in Nederland is of ergens anders, overal zijn natuurwonderen te zien tot in de allerkleinste dingen.

We kennen God door twee middelen, zegt NGB art. 2. Door zijn Woord en door zijn schepping. Zo mag je op vakantie de grootsheid, de almacht, de schoonheid en heerlijkheid van zijn werken zien in de ongerepte natuur. Hoewel de zondeval de schepping heeft aangetast, kun je nog steeds zien hoe prachtig God de bergen, de rivieren, de dieren, etc. geschapen heeft. Door de verwondering over hoe mooi de natuur is, hoe alles op elkaar afgestemd is, zie je hoe groot God is! En hoezeer Hij te prijzen is! In de schepping ligt Gods eeuwige kracht en goddelijkheid (Rom. 1:20). Elke dag weer laat Hij Zich zien. Zie jij zijn hand bezig zijn?

- Lees artikel 2 van de NGB eens. Hoe zie jij Gods eeuwige kracht en goddelijkheid in de schepping?

- Waarom is het voor ons een rijkdom om te weten dat God alles regeert (zie HC Zondag 9 en 10)?

- Noem een aantal dingen in de schepping waarover jij je vandaag hebt verwonderd.

- Donderdag

Lezen: Psalm 139

Zingen: Psalm 139:1

HEERE, U doorgrondt en kent mij (Psalm 139:1b).

Stel dat er iemand zou zijn die alles van je weet. Die jouw gedachten kan lezen, je pincode/wachtwoorden weet, al jouw eigenaardigheden kent, die zelfs al weet wat je gaat zeggen voordat je het zelf hebt gezegd!

Stel dat zo iemand rondloopt op aarde... Het is maar goed dat zulke mensen niet bestaan. Zo iemand zou als mens met deze 'gave' niet om kunnen gaan, want hij is zondig en zal hiervan misbruik maken.

Toch is er wel Iemand die alles weet, die alle mensen door en door kent. Die jou beter kent dan jij jezelf. Die jou zelfs geschapen heeft, jou in de buik van je moeder heeft laten groeien. Niets is voor Hem verborgen. En dat is juist een troost. Waarom? Hij is namelijk God, de Almachtige, maar ook de HERE, die een verbond met jou heeft gesloten. Hij heeft beloofd je te helpen, je te troosten als je het allemaal niet meer weet. Als je beseft hoe vaak je de HERE verdriet hebt gedaan. Als je spijt hebt en vergeving vraagt voor verkeerde dingen die je hebt gedaan of juist hebt nagelaten terwijl je wist dat je het wel moest doen. Hij wist het al. Hij komt in zijn ondoorgrondelijke liefde tot jou. Hij kent genade en wil die ook geven, ook aan jou als je Hem daar om vraagt.

Ondoorgrondelijk is het wonder van Gods genade, je kunt er met je verstand niet bij. Maar weten doe je het wel! Weten en vertrouwen, geloven in de almachtige en alwetende God. Een grote troost, door alle ellende van deze wereld heen: God kent mij en weet alles.

- Wat betekent het voor jou dat God jou kent en alles weet?

- Vrijdag

Lezen: Micha 6:1-8

Zingen: Psalm 40:3

Niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God (Micha 6:8b).

Bidden en Bijbellezen. Hopelijk zijn dit dagelijkse activiteiten voor jou, ook in de vakantie. Daarnaast ga je naar de kerk en na de vakantie weer naar vereniging en catechisatie. En de rest van de tijd? Is die los van de Here? Nee, want de Here vraagt ons hele leven in zijn dienst. Maar hoe moet dat dan? Micha zegt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig (= nederig, afhankelijk) wandelen met God. Dat betekent dat je heel je doen en laten moet richten op de wil van de Here. Bij alle keuzes die je maakt moet je nadenken over wat de Here van je vraagt. Bijvoorbeeld over wat je op vakantie doet, hoe je de zondag doorbrengt, welke boeken je leest en straks weer keuzes over school, vervolgopleiding, sport, uitgaan, etc. Met welke keuze dien ik de Here het beste? Je kunt daar achter komen door het de Here in gebed voor te leggen en Zijn Woord te lezen. Bij de keuzes die je moet maken, kun je kijken wat de Tien Geboden erover zeggen. Of wat er in het Nieuwe Testament staat. Hoe hebben jouw ouders/broers/zussen eerder hun keuzes gemaakt met Gods Woord? Op deze manier maak je keuzes tot zijn eer en mag je zijn zegen hierover verwachten.

- Bedenk eens welke keuzes je maakt op deze vakantie-dag. Heb je de Here gevraagd om een keuze te maken tot zijn eer?

- Moeten alleen 'grote' keuzes in je leven, zoals school, opleiding en werk, verkering, etc. aan de Here voor-gelegd worden, of ook de 'kleine', zoals dagelijks eten, tijdsbesteding, etc? Is er een grens? Waar ligt de grens dan?

- Zaterdag

Lezen: Efeze 4

Zingen: Psalm 122:1

En Hij heeft sommigen gegeven als apostelen, anderen als profeten, weer anderen als evangelisten en nog weer anderen als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot het werk van dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus (Efeze 4:11-12).

Geloven doe je niet alleen. Gelukkig maar. De Here heeft uit alle mensen van alle tijden en plaatsen zich een gemeente uitverkoren die Hij vergadert, beschermt en onderhoudt (zie Zondag 21 HC). Dit is de kerk. Daar hoor je elke week Gods Woord en daar wordt de Heilige Doop bediend en het Heilig Avondmaal gevierd. Dit is nodig om je geloof te onderhouden en te versterken. Ook heeft Christus aan zijn kerk ambten gegeven: dominee, ouderling en diaken. Zij zijn ervoor om je te helpen bij alle dingen van het geloof. Zij kunnen je raad geven bij moeilijke keuzes. Ook kunnen zij jou inschakelen om in de kerk aan het werk te gaan, bijvoorbeeld door commissiewerk, het bezoeken van zieken en eenzame mensen, etc. Jij kunt je gekregen gaven en talenten inzetten in de kerk. Dat vraagt de Here zelfs van je. Iedereen heeft gaven gekregen om in te zetten tot eer van God en tot nut van de anderen in de kerk, pak 1 Korintiërs 12 er maar eens bij. Zo wordt de kerk gebouwd en wordt je geloof versterkt. Zo mag je de Here dienen en wandel je ootmoedig met Hem.

- Welke commissies zijn er bij jou in de kerk? Bij welke commissie zou jij je in kunnen/willen zetten?

- Welke mooie gaven heeft de Here aan jou gegeven? Hoe kan jij deze in de kerk inzetten?

- Denk eens na over je tijdsbesteding. Hoe zet jij je gaven in voor de kerk of voor je naaste? Hoe verhoudt zich dit met de tijd voor school, werk, sport, muziek, etc.?