Een koninkrijk van priesters


    Johannes aan de zeven gemeenten in Asia: genade zij u en vrede van Hem, Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, die voor Zijn troon zijn,
    en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene der doden en de overste van de koningen der aarde. Hem, Die ons liefheeft en ons uit onze zonden verlost heeft door Zijn bloed (Opb.1:4-5)


De bovenstaande zegen was niet alleen bestemd voor de zeven gemeenten in Azië, maar ze komt nog steeds tot ons aan het begin van de kerkdienst. Allereerst horen wij dat die zegen komt van Hem Die is en Die was en Die komt.
Hij Die is - toen Mozes de HEERE naar Zijn naam vroeg, zodat hij zich voor Israël kon legitimeren als door de HEERE gezonden, zei de HEERE tot Mozes: Ik ben Die Ik ben, of heel kort: Ik ben.
Dat betekent: Ik ben met u, Ik verlaat u niet, Ik ben trouw aan Mijn beloften. Onze God is Dezelfde Die Hij was voor Zijn volk de eeuwen door. De God van het verbond. Hij kent uw moeiten en de verzoekingen die u hebt te doorstaan. In al uw benauwdheid is ook Hij benauwd, en de Engel van Zijn aangezicht redt u. In Zijn liefde en in Zijn mededogen verlost Hij u en Hij heft u op en draagt u al de dagen, Jes.63:9.
Vervolgens horen wij dat deze zegen uitstroomt van de zeven Geesten die voor Zijn troon zijn. Die omschrijving wijst aan de volheid van de Heilige Geest. De Vader zit op Zijn troon. In het visioen dat Johannes beschrijft in hoofdstuk 4 zag hij de troon van God en zeven vurige lampen brandende voor de troon, welke zijn de zeven Geesten van God.
Zo was dat afgebeeld in de tabernakel. In het heilige der heiligen stond de ark als de troon van God. En vóór het heilige der heiligen was er de kandelaar van puur goud met zeven lampen om licht te geven (Ex. 25:31-40; 40:24-25). De Heilige Geest komt van God en Hij geeft licht en troost.
Wij moeten nooit denken dat de Heilige Geest de laagste plaats zou hebben van de Drie - Vader, Zoon, Heilige Geest - omdat Hij daar het laatst genoemd wordt. Maar hier wordt Hij als tweede genoemd. Alle zegeningen stromen uit van Gods troon door Zijn Geest.
Als laatste wordt de Here Jezus Christus genoemd. Eerst wordt Hij aangeduid als de getrouwe getuige. Hij weet wat Hij van u vraagt als Hij u zegt om Zijn getuigen te zijn. Hij heeft Zelf onder Pontius Pilatus de goede belijdenis betuigd, 1 Tim.6:13. En Hij geeft u Zijn betrouwbare woord. Hij is onze hoogste Profeet en Leraar.
Christus wordt ook genoemd de eerstgeborene van de doden. Hij is niet de eerste die uit de doden werd opgewekt, maar Hij is wel de eerste Die na de terugkeer in het leven niet meer kan sterven. Dat was Gods teken dat Hij de volle prijs had betaald die God vroeg, zodat Hij Zijn loon mocht ontvangen. En dat loon is niet alleen het leven, maar ook de heerschappij.
Daarom wordt Hij verder genoemd de Overste van de koningen van de aarde. Hij is er bij wanneer de koningen en presidenten en andere regeerders met elkaar overleggen en besluiten nemen. Hij regeert hun gedachten en overleggingen en daden.
Hij is ook onze enige Hogepriester; Hij heeft ons lief en Hij redt ons van onze zonden door Zijn kostbaar bloed.
Geloofd zij de HEERE dat wij nu mogen zijn een koninkrijk van priesters.
Priesters – wij moeten dus bereid zijn onszelf te offeren en ons gemakkelijke leven niet lief te hebben, maar het op te geven om Christus te volgen. Dat betekent dat wij getuigen zijn, zoals dat beschreven staat in Openbaring 11. De getuigen worden om Christus wil verdrukt, geïsoleerd en zelfs gehaat. Maar toch zijn wij met elkaar een koninkrijk:
    Gij echter zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Gode ten eigendom, om de grote daden te verkondigen van Hem, Die u uit de duisternis geroepen heeft tot Zijn wonderbaar licht, 1 Petr.2:9.

Wij moeten nooit vergeten dat wij nu al koningen zijn, ja zelfs dat wij eens samen met Christus de engelen zullen oordelen, de hele wereld, 1 Kor.6:3.
Tenslotte horen wij dat de HEERE komt. Hij is al bezig te komen. Dat is het thema van het boek Openbaring. De wereld rekent niet met Zijn komst. De ongelovigen spotten met Zijn komst. Maar Hij is wel bezig te komen. Hij komt op de wolken van de hemel. Hij maakt de wolken tot Zijn strijdwagen. Want Hij regeert de wolken, de winden, het onweer en de aardbevingen.
Eens komt de Here Jezus Christus om te oordelen de levenden en de doden. Dan zal ieder Hem zien, ook degenen die Hem doorstoken hebben. Dat zijn niet alleen de soldaten op Golgotha, maar de Schrift zegt ons dat de mensen die de Here Jezus Christus verwerpen Hem opnieuw kruisigen, Hebr.6:6.
Wij verwachten Hem, wij zien uit naar Zijn komst. Want wanneer we geloven in Hem, onze Profeet, Hogepriester en Koning, mogen wij op de laatste dag zonder vrees voor de rechterstoel van Christus, Gods Zoon, verschijnen.