2016: Voortgaan naar Vernieuwing


2016. We mogen een nieuw kalenderjaar beginnen. We ervaren dat de HERE Zijn schepping in stand houdt. Dat is inclusief deze aarde, met daarop alle mensen, dieren, planten en andere levende organismen. Hij heeft Zijn kerk bewaard en liet Zijn gemeente en kinderen een nieuw kalenderjaar beginnen. Natuurlijk doet Hij dat, het gaat immers om het lichaam van de Christus, Zijn Zoon. Dat blijft in stand. Altijd. Eeuwig.Hij weet wat er in dit jaar gaat gebeuren. Wij niet. Iedereen van ons zal wel zo de eigen vermoedens hebben. Vrees wellicht. Gezien de grote onrust, alleen al in de mensenwereld. Veel mensen die huis en haard verlaten op zoek naar een betere leefwereld. Toename van onzekerheid omtrent onze toekomst. Heel veel echtscheidingen. Kinderlevens die verwrongen worden. Veel terreur: blijvend 30.000 abortussen in ons land, dat zijn mensenlevens die geliquideerd worden omdat de komst van hen ongewenst wordt geacht; ter vergelijking: het aantal inwoners van de woonkernen Hardenberg, Bergentheim en Gramsbergen bij elkaar opgeteld was in 2014: 29.264 mensen. Dalend geboortecijfer. Ontkerstening (1e gebod). Toename van onschriftuur-lijke Bijbeluitleg (valse profetie). Hoe denkt de HERE daarover? Wat staat ons zoal te wachten? Vragen, vermoedens en onzekerheid te over.Eén zekerheid is er en wordt hoe langer hoe meer duidelijk. We zijn op weg naar de jongste dag. Dan komt er definitief een einde aan alle onzekerheid, zorgen en gebreken. Al Gods kinderen zullen op die dag met hun eigen lichaam voorgoed in volmaakte heerlijkheid leven en God dienen. Die dienst geeft volmaakte vreugde. Daarheen zijn we op weg. We gaan voort, van kracht tot kracht, naar de vernieuwing die ons wacht.

De HERE is Koning

Dat mag de grondtoon zijn van ons leven hier op aarde. Dat maakt ons nu al blij. Ook al weten wij dat Gods oordelen over deze aarde zullen gaan en dat ook wij, levend in deze wereld, nog veel ellende en moeiten zullen meemaken.

Ons wachtwoord mag zijn: De HERE regeert.

We mogen wel blij zijn dat de HERE niet van Zich laat afpakken wat Hij Zelf gemaakt heeft en gewoon van Hem is. God zocht die weggelopen kinderen van Hem op. Hij wil ze terug hebben. Dat is pas een evangelie, blijde boodschap: vergeving van zonden en eeuwig leven in volmaaktheid!

En daar blijft het niet bij. Dit evangelie geeft een wereldomspannend uitzicht op de lof tot God (Jes. 42:4; 60:9). Hij is de Schepper, Redder en Rechter van de hele wereld. Als de HERE het koningschap over deze wereld voor iedereen zichtbaar aanvaardt, zal het blijken dat alleen Hij de enige werkelijke God is en dat al het andere waarop mensen hun vertrouwen gesteld hadden, helemaal geen enkele uitkomst geeft. Dat is voor ons een aansporing om toch vooral ons vertrouwen op onze God te blijven stellen. Zelfs als we door de gebeurtenissen die we meemaken, zouden kunnen gaan denken dat de werkelijkheid anders is dan de Bijbel ons vertelt.

Als God het koningschap over deze wereld aanvaardt, zullen we zien dat recht en gerechtigheid het fundament zijn van Zijn troon (Ps. 97:2). Die troon blijft dus voor eeuwig bestaan, want door gerechtigheid wordt een troon bevestigd (Spr. 16:12). Hoewel wij in onze tijd de hemelse schittering van Zijn regering niet kunnen zien, zullen we toch meemaken dat het licht zal doorbreken. Zijn tegenstanders zullen dat ook meemaken en beschaamd zijn. Zij zullen hun verzet tegen de Almachtige moeten opgeven en moeten toegeven dat ze er hun leven lang faliekant naast hebben gezeten. Gods gerechtigheid wordt dan overal duidelijk. Wat Hij doet is juist, goed en recht. Daarom heeft Hij ons tot wet gegeven: God liefhebben boven alles en onze naaste als onszelf (Matt. 22:37-40). Naleven van deze wet is een zegen voor alle levensverbanden.

Dat is wel wat anders dan de godsdiensten in heidense landen. Daar worden wel allerlei onheilspellende dierfiguren afgebeeld om een indruk te geven van het bedenksel dat zij als god vereren. Dat loopt fout af. Mediterende mensen die bij deze `goden´ steun zoeken, kunnen het er benauwd van krijgen als zij zich ten volle trachten te verdiepen in hun godheid. Trouwens dat geldt ook voor mensen in onze huidige samenleving die hun vertrouwen op geld stellen, euro´s of dollars. Altijd maar onzekerheid of de waarde van dat geld wel gehandhaafd blijft. Altijd maar onzekerheid. De Europese Bank, die de waarde van de euro moet bewaken, wil een toename van inflatie. Kan de zorg en het levensonderhoud nog wel gekocht en betaald worden als de koopkracht van het gespaarde geld is uitgehold? Zijn er dan wel voldoende mensen die op een hulpvaardige en verstaanbare manier hulp willen geven als de eigen capaciteiten afnemen?

De HERE toont Zijn macht

Gods majesteit is te vrezen. Hij doet niemand onrecht, handhaaft Zijn gezag, doet recht, eerlijk. Laat niemand Hem tegenwerken. Hij vertoont Zich met verschrikkelijk-heid. Vreselijke oordelen komen over deze aarde. Vuur gaat voor Hem uit (Ps. 18:9; Ps. 97:3). Het Oude Testament geeft aankondigingen. Denk alleen maar aan de zondvloed toen de HERE de aarde schoon maakte door deze met water af te wassen. Of aan de wreedheden van Assyriërs en Babyloniërs bij de oorlogen en wegvoering van het Tienstammenrijk en Tweestammenrijk. Het Nieuwe Testament geeft de vervulling als de HERE de aarde door vuur zal reinigen (2 Petr. 3:10-12) als gevolg van het massaal verwerpen en versmaden van de Christus.

Gods Woord is niet tegen te houden, de tongen van vuur bij de uitstorting van de Heilige Geest overwonnen elke tegenstand (Hand. 2:1-13). Zo zal de HERE Zich ook een weg banen in het eindgericht. Als God Zijn oordelen uitvoert, zal dat zo vreselijk zijn dat door de catastrofes die dan plaatsvinden bergen zouden kunnen smelten. Mensen kunnen bergen niet bewegen, slechts met moeite beklimmen. De HERE behoeft alleen maar te kijken en bergen kunnen versmelten als was dat maar even wordt aangeraakt. Alle hindernissen zullen verdwijnen; heuvels worden vlak gemaakt. Als God Zich in Zijn heerlijkheid openbaart, worden alle beeldendiensten tot niets.

Als de HERE komt, maakt alles en iedereen ruim baan voor Hem.

Alle volken zien zijn heerlijkheid.

De HERE bewaart de getrouwe getuigen

Het is onwaarschijnlijk dat de verbetenheid van de afgodendienaars nu al vrijwillig stopt. Toch zullen zij in het eindgericht in het aanzicht van de eeuwige vreugde hun afgodendienst opgeven. Iedereen die vertrouwt op een afgod, een bedenksel van mensen, komt bedrogen uit. De sterkste machten die zich tegen de Christus verzetten, zullen plaatsmaken voor de Koning van hemel en aarde.

De HERE neemt het op voor Zijn volk.

De aarde zal het zien en beven. Angstig zijn als een vrouw die barensweeën overkomt.

De HERE zal Zijn almacht tonen. Hij gaat de zonde wegdoen. Voor eens en altijd. En zoals een vrouw met barensweeën een blij vooruitzicht heeft omdat zij uitzicht heeft op voortzetting van het leven, zo zal het ook zijn met Gods trouwe kinderen. Zij zullen met vreugde delen in het herstel van de mens en de voortzetting van het leven.

Zoals in het Oude Testament God Zijn getrouwe kinderen bewaarde, Noach en zijn gezin, zo zal de HERE dat weer doen: God zal die vreselijke tijd niet te lang laten duren, zodat de getrouwe getuigen het geloof niet zullen verliezen (Matt. 24:22).

De dag komt dichterbij waarop de mensen de waarheid zullen zien: de HERE is de Allerhoogste en we zullen Hem de eer geven die Hem toekomt. Dan zullen we zingen in grote koren (Op. 7:9-17). Een voorbeeld daarvan gaf het kerkvolk bij het zingen in reidans bij de overwinningen van koning David op zijn vijanden (1 Sam. 18:6-7).

De HERE geeft Zijn kerk een taak

Maar niet iedereen zal daaraan deelhebben.

Dat is voor ons een enorme stimulans om het werk van zending en evangelisatie op te pakken. Een mensenziel leeft na dit leven òf in eeuwige voorspoed òf in eeuwige rampspoed. En dat laatste gunnen we niemand: de kerk heeft een taak!

Wij horen de boodschap van de komende ondergang en we verheugen ons er nu al op. Dat is geen leedvermaak, maar buitengewone vreugde vanwege Gods overwinning. Want die oordelen banen de weg naar bevordering van de lof tot God. Daar heeft onze God recht op. Die oordelen verwijzen naar de uitbreiding van het koninkrijk van Christus in deze wereld.

Dat koninkrijk is het koninkrijk van de vrede, waarin de liefde heerst. Daarom krijgen wij de oproep om het kwade te haten (Ps. 97:10). Want de HERE haat het kwaad. Zijn vuur verteert het, zijn bliksemen verzengen en vernietigen het. Zijn tegenwoordigheid rukt het weg.

De Vorst van de Vrede zal afrekening houden met de Vorst van de Angst, dat is Zijn Tegenstander, de Satan. De Vredevorst geeft eeuwig het goede en volmaakte. De Vorst van de Angst geeft eeuwig het kwaad. De Vorst van de Angst is haatdragend en zal de haat blijvend koesteren en ongeluk toebrengen aan zijn volgelingen. De Vorst van de Vrede is vergevingsgezind, zal zelfs onze zonden vergeven, geeft zelfs blijvend het geluk aan Zijn trouwe kinderen. Dat staat als een paal. Dat is zo zeker als die paal die eens stond op Golgotha.

Dáár heeft Jezus Christus betaald, de schuld die wij veroorzaakt hebben. Volkomen betaald. Hij heeft de weg voor ons geëffend naar de hemel, het woonhuis van Zijn Vader. Dat is zo duidelijk gebleken op die heuvel vlakbij Jeruzalem: de Olijfberg. Daarvandaan ging Hij naar huis, naar Zijn Vader. Hij maakt voor de mensen die Hem in geloof trouw blijven, daar een plaats klaar. Dat is onze toekomst. Dat mogen we nu al weten.

Alleen, volledig zien doen we het nu nog niet. Het hemels licht is wel al voor ons gezaaid. Daardoor hebben we een oriëntatiepunt in ons leven. Ook al zijn heel vaak Gods kinderen in de macht van Gods vijanden, maar de Here bevrijdt ons daaruit. We zien uit naar de opkomst van het volkomen licht. En dat komt naar deze aarde.

We kunnen daarom nu al vreugde in ons hart hebben en ons verheugen op de voorspoed en het volkomen geluk. De kroon van het leven is voor Gods trouwe kinderen weggelegd, voor hen die de Here in waarheid liefhebben.

Het evangelie, de blijde boodschap van Jezus Christus, gaat uit en moet gezaaid worden over de hele wereld. Dat geeft blijdschap aan iedereen die Hem in geloof aanneemt; want zij zijn degenen die rechtvaardig zijn voor de Here en dus de volkomen realisatie van Zijn belofte ontvangen.

De HERE geeft uitkomst en dus toekomst

We mogen de zekerheid hebben dat de Here ons in zijn hand zal vasthouden.

Wat er ook gebeurt aan rampen in de wereld en aan beproevingen in ons eigen leven. Dat heeft Hij beloofd. Zijn schapen horen naar Hem en kennen zijn stem en Hij geeft hun het eeuwige leven en zij zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit de hand van de Here Jezus, de Christus, roven (Joh. 10:27,28).

En de Here doet wat Hij belooft. Wij zullen in het huis van HERE verblijven (Ps. 23).

Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Dat is echt waar en zeker.

Hij heeft belooft dat Hij terugkomt. En dat gaat Hij doen.

We zullen in het nieuw begonnen kalenderjaar, 2016, ons nu al verheugen op de terugkomst van de Vredevorst. Nu al zijn heilige Naam loven, want God is heilig. Dat verandert nooit.

En we zullen zien, met eigen ogen, de vernieuwing van de gehele wereld.

Houdt goede moed, uw Heiland heeft de zonde en de dood overwonnen.

We zijn op weg naar de volkomen vernieuwing.

Jezus Christus Zelf heeft het beloofd. Hij sprak:

Zie, Ik maak alle dingen nieuw (Op. 21:5).

Dat gaat gebeuren. We zullen het meemaken. En juichen. Tot in eeuwigheid.

Voor onze God, de HERE.