Adventsstijl - de wortel van Isaï


En er zal een rijsje voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen (Jes. 11:1). En het zal te dien dage geschieden, dat de volken de wortel van Isaï zullen zoeken, die zal staan als een banier der natiën, en zijn rustplaats zal heerlijk zijn (Jes. 11:10).

Grote heerlijkheid

Wat kenmerkte de eerste komst van de Christus in deze wereld? Wat is de stijl van zijn eerste advent en ook zijn tweede advent? Wat betekent dit voor onze adventsstijl? In onze tekst profeteert Jesaja hierover. Jesaja beschrijft in hoofdstuk 11 de grote heerlijkheid van de komende Messias en zijn koninkrijk. Daarin zal Gods volk mogen delen. Toch laat Jesaja helder zien dat deze heerlijkheid voor de wereld dwaasheid is. Voor de wereld zijn deze Koning en zijn rijk onaanzienlijk en gering. De Messias en zijn rijk zijn niet de stijl van deze wereld (Rom. 14:17; 1 Kor. 4:20).

Woud en wortel

De Here geeft door Jesaja daarover verdere openbaring. Voor Israël was het een donkere tijd. Volk en koningshuis zijn een afgehouwen tronk. Van de eerder machtige en mooie boom Israël is weinig meer over. Een boomstronk nog. Een groot contrast met de vijanden rondom. Jesaja tekent Assyrië als een machtig woud met rijzige stammen (10:33-34). Vergeleken met de grote bomen van Assyrië stelt Israël als stronk niets voor. Wat dat betreft is er geen hoop en geen toekomst meer...

Maar hoor dan Jesaja:

een rijsje zal voortkomen uit de tronk van Isaï en een scheut uit zijn wortelen zal vrucht dragen.

De stronk is niet het einde van het volk. Er komt een rijsje. Dat wijst op nieuwe groei en een nieuwe toekomst. Dat zal de Messias, de grote koning werken. Hij is dat rijsje, de toekomst.

Onaanzienlijk en gering

De stijl van dat werk beschrijft Jesaja met het beeld van de tronk van Isaï. De grote koning zal onaanzienlijk en gering zijn. Als een klein takje aan een boomstronk. Niets vergeleken met die grote bomen van Assyrië. De Messias is de wortel van Isaï. Jesaja noemt hem niet in verband met de grote koningen David of Salomo. Maar wel in verband met Isaï. Van hem weten we bijna niets. Hij is een onbekende, zoals velen van het volk. Naar de mens gesproken niet de moeite waard om over naar huis te schrijven. Zo zal het met de komende Messias en zijn werk zijn. Hij zal gering en onaanzienlijk zijn. Voor de wereld stelt Hij niets voor. Een nietig rijsje uit een stronk.

Isaï woonde in Bethlehem. Dat bevestigt de genoemde stijl van de Messias. Micha noemt Bethlehem `klein in Juda´ (vgl. Micha 5:1). Bethlehem was de geringste onder de geslachten in Juda. Een dorp dat niets betekende. Vooral niet te vergelijken met de heerlijkheid van de grote koningsstad Jeruzalem!

Gods wijsheid

Jesaja profeteert hoe de Messias en regering zal zijn. In welke stijl Hij zal komen en regeren. Niet volgens de wijsheid van de wereld. Niet met glitter en glamour, de pracht en praal die de stijl van de wereld kenmerkt. Nee, God heeft in zijn wijsheid uitverkoren wat voor de wereld dwaas is, wat voor de wereld onaanzienlijk en veracht is, wat niets is. Om aan wat wèl iets is zijn kracht te ontnemen (vgl. 1 Kor. 1:26-31). Paulus zegt dan ook van Christus `dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat u door zijn armoede rijk wordt´, 2 Kor. 8:9. Goddelijke wijsheid tegenover wereldse wijsheid. Dat was en is de adventsstijl van Christus. In die weg en stijl komt het tot een heerlijke verlossing, die uit God is en niet uit of naar de mens. Denkt u hieraan in deze adventsperiode? Komt uw adventsverwachting overeen met de stijl van Gods wijsheid of volgt u het schema van de wereld in deze maand vol glitter en glamour om ons heen?

Leven uit wortel van Isaï

Een groot contrast tussen het wereldse woud en de onaanzienlijke wortel van Isaï. Maar tóch vergaat het woud van Assyrië. De Here kapt al die bomen om, zodat er niets van overblijft, 10:33-34. En dan zien we dat in de onaanzienlijke wortel van Isaï léven zit! Want uit de stronk komt een rijsje voort. De scheut uit de wortel zal vruchtdragen. Dat betekent dat het volk en koningshuis niet langer een omgehakte boom zijn. Maar de stronk zal weer gaan uitlopen en tot groei en bloei komen! Het leven zit in de wortel en dát leven gaat zich tonen. De komende Messias, Jezus Christus is dat leven. Hij is de wortel van Isaï. Hij zorgt voor nieuwe groei. Er komt weer een boom met vele takken, waarin ook andere takken geënt zijn en deelhebben aan de saprijke wortel (Rom. 11:17).

De wortel als banier

Jesaja profeteert dat door het werk van de Messias de scheut zal groeien. Het wordt een sterkte boom in kracht en omvang. Jesaja zegt dat de wortel van Isaï zal staan als een banier van de natiën. De wortel is nu niet meer onzichtbaar en onbekend. Maar als banier staat Hij midden in de wereld. Dat wil zeggen dat Christus verhoogd is (vgl. Joh. 3:14). Zijn banier staat vast, duidelijk zichtbaar voor de volken. Zijn verhoging is tot heil en zegen van de volken. Christus regeert als Kurios vanuit de hemel over de wereld en zijn kerk. Op de prediking van het `Jezus is Kurios´ komen velen uit de volken tot geloof. Ze vinden door het geloof onder deze banier van Christus verlossing en eeuwig heil. De Here laat door Paulus zien dat dit in de gelovigen uit de heidenen is vervuld. In hen is het wonder van Gods genade en heerlijkheid openbaar geworden. Paulus citeert in Rom. 15:12 onze tekstverzen uit Jes. 11: `Komen zal de wortel van Isaï, en Hij, die opstaat, om over de heidenen te regeren; op Hem zullen de heidenen hopen.´

De wortel van Isaï draagt vrucht.

Heerlijke residentie

Christus regeert nu door zijn Woord en Geest. Door de verkondiging van het evangelie van zijn komst en werk maakt Hij de wereld rijp voor het oordeel bij zijn tweede advent (Jes. 11:4-5). Dat evangelie is de wereld over gegaan en volbrengt nog steeds wat God behaagt. Christus vergadert door het evangelie zijn kerk in deze wereld. Zij is het nieuwe Jeruzalem (Openb. 21:2 en 10). Daar maakt Christus door zijn Geest woning (1 Kor. 3:16; Ef. 2:22). De gemeente is de heerlijkheid van Christus. Omdat Hij zélf haar wortel is en haar vergadert, beschermt en onderhoudt. De kerk is het werk van zijn handen. In deze heerlijke residentie schenkt de wortel van Isaï, de banier van de volken, zijn zegen: verlossing, leven en vrede. Laten we in deze advents- en kerstperiode de heerlijkheid en vreugde in Christus en zijn werk zoeken. Waak ervoor op te gaan in de advents- en kerststijl van de wereld. Maar laten we deze weken doorbrengen overeenkomstig de stijl en inhoud van het werk van Jezus Christus als de wortel van Isaï!