Leven uit dankbaarheid (6)


Vijfde gebod:
Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Here, uw God, u geven zal.

Je ouders eren


In dit gebod zegt de Here God tegen zijn volk, en dus ook tegen ons, dat we onze ouders moeten eren. Eren betekent meer dan gehoorzamen. Je moet naar je ouders luisteren en dus gehoorzamen, maar je moet ze ook eren. Dit betekent dat je goed met ze omgaat en ook als ze ouder worden, dat je dan voor ze zorgt. Het vijfde gebod is een belangrijk gebod voor kinderen. Het is niet toevallig dat je bij je vader en moeder bent geboren. Nee, de Here heeft dat zo bedacht. De Here heeft er voor gezorgd dat je bij gelovige ouders bent geboren, en dat ze jou over God verteld hebben. Je moet daarom naar je ouders luisteren. Niet omdat ze zo lief en aardig zijn, maar je moet naar ze luisteren omdat de Here God dat zegt. Sommige kinderen worden groter en sterker dan hun ouders, toch moeten ze blijven gehoorzamen. Sommige kinderen hebben meer geleerd op school dan hun ouders, ook zij moeten hun ouders blijven gehoorzamen, omdat de Here dat wil.

Opdracht voor je ouders


Je ouders hebben een bijzondere opdracht van de Here gekregen. Ze kregen jou en je broertjes en zusjes van de Here God, en daar mogen ze erg blij mee zijn. De Here heeft jullie gegeven aan je ouders, zodat ze jullie kunnen vertellen over de Here, en dat jullie opgroeien tot gelovige kinderen van God. Je ouders hebben dus een belangrijke opdracht gekregen. Ze moeten er voor zorgen dat je uit de Bijbel gaat lezen, dat je gaat bidden, dat je naar de kerk gaat. Ook moeten zij een goede school voor jou kiezen, waar de meesters en juffen jou over de Here kunnen vertellen. Ze hebben dit zelfs beloofd toen jij gedoopt werd. Dit staat in het doopformulier. (Bladzijde 512 van je kerkboek) Kun je de woorden invullen die ik vergeten ben?

Ten derde:
Belooft u, dat u dit ................, waarvan u de vader en de .................... bent, bij het ...................... in deze leer naar vermogen zult .................... en .............. onderwijzen?

Altijd gehoorzamen?


Dit betekent niet dat je ouders zonder zonde zijn. Ook zij doen verkeerde dingen. Er zijn zelfs vaders en moeders die de kinderen niet, of alleen verkeerde dingen over de Here vertellen. Alleen dan hoef je niet naar ze te luisteren. Je moet de Here meer gehoorzaam zijn dan je ouders. Moet je nu alleen je ouders gehoorzamen?
Nee, je moet ook andere gezagsdragers gehoorzamen. Gezagsdragers zijn mensen die gezag over je hebben, zij zijn de baas over je. Je meester of juf hebben gezag over jou gekregen, en daarom moet je ook naar hen luisteren. Ook in de kerk zijn er gezagsdragers. Weet jij wie dat zijn?

Paulus


De Here God heeft na het Pinksterfeest, de uitstorting van de Heilige Geest, apostelen aangesteld. Deze apostelen moeten de mensen over Jezus Christus vertellen. In het Nieuwe Testament staan veel verhalen over de apostelen en er staan ook brieven van hen in. Eén van die apostelen heet Paulus. Paulus heeft heel veel brieven geschreven.
In de eerste brief aan Timoteüs (1 Tim.3 ) vertelt Paulus over opzieners en diakenen. Deze mannen worden door de Here gekozen en moeten voor de gemeente zorgen. De diakenen moeten zorgen dat er geen mensen in de kerk zijn die heel erg arm zijn en haast niets te eten hebben. De diakenen moeten er dan voor zorgen dat ze geld verzamelen en die aan de arme mensen geven. Opzieners zijn ouderlingen en die moeten er voor zorgen dat de mensen naar de Here luisteren. Zij gaan op huisbezoek en vragen of de mensen de Here echt dienen. En als het moet, bijvoorbeeld als er mensen niet naar God luisteren, dan gaan ze de mensen waarschuwen. Ook de dominee is een gezagsdrager. Je moet naar al deze gezagsdragers luisteren. Stel je voor dat je niet vaak meer in de kerk komt. De ambtdragers zullen dan zeggen dat je weer in de kerk moet komen. En dan moet je ook luisteren. Of je zit op catechisatie, en je doet je huiswerk niet. De ambtsdragers zeggen dan dat je beter je best moet doen. Je moet dan luisteren omdat de Here het zegt. Als de ambtsdragers je ergens voor waarschuwen moet je bedenken dat de Here het zegt. En dan zul je wel moeten luisteren. (Hebreeën 13:17)
Ook de volwassenen moeten naar deze ambtsdragers luisteren. Dus het vijfde gebod is niet alleen voor kinderen maar het is voor alle mensen!

Vul de eerste letters van deze namen in. Zet de letters die je ingevuld hebt achter elkaar. Welke zin krijg je dan? :___________________________________________

___dam

___ozes

___enjamin

___homas

___liëzer

___athan

___saäk

___aäman

___avid

___sau

___aïn

___lia

___achel

___ajafas