Leer of leven?


Wat is het belangrijkst in het leven van een christen: de leer of het leven? Dat is een vraag die door alle eeuwen heen telkens weer ergens boven komt drijven. Er is dan ook al heel wat over gezegd en geschreven. Ook voor jou is het belangrijk om het antwoord op deze vraag te weten. Lees daarom maar gauw verder.

De argumenten

Misschien heb je weleens mensen met elkaar over bovenstaande vraag horen spreken. Weet je nog wat zij het belangrijkst vonden en welke argumenten ze daarbij noemden? We zullen de belangrijkste argumenten hier noemen.

Degenen die het leven als christen het belangrijkst vinden, zeggen vaak: `het maakt niet zoveel uit of je nu veel of weinig weet en/of een juiste of verkeerde voorstelling hebt van de leer. Als je maar leeft naar de wil van God.´ Of: `Als je Jezus maar in je hart hebt.´ Vaak zie je dan ook dat deze mensen niet zoveel belangstelling hebben voor de leer.

Degenen die de leer het belangrijkst vinden, zeggen: `Hoe kun je nu leven naar Gods wil als je de wil van God niet kent? Nee, het gaat voor alles om de zuivere en ware kennis van Christus.´ Bij deze mensen zie je vaak dat ze zich niet zo druk maken om hun christelijke levenswandel.

De vraag

Laten we de vraag nog eens goed bekijken. Klopt deze eigenlijk wel? Is één van beide belangrijker dan de ander? De inmiddels overleden predikant ds. J. van Bruggen maakt in zijn preek over dit onderwerp de vergelijking met een huwelijk.

Men zou evengoed of beter even slecht kunnen vragen, wat voor het huwelijk belangrijker is: de man of de vrouw? Maar ieder ziet dat beiden daarvoor even belangrijk en even onmisbaar zijn. En dat er van een huwelijk pas sprake kan wezen als beiden er elk hun plaats tegenover elkander innemen.

Daar is dan het antwoord. De vraag klopt niet. Het is niet OF de leer, OF het leven. Ze zijn allebei even belangrijk. Net zoals voor een huwelijk de man en de vrouw even belangrijk zijn.

Zijn leer en leven dan helemaal gelijk? Nee. Lees het citaat hierboven nog maar eens goed. Man en vrouw zijn wel even belangrijk in het huwelijk, maar ze hebben daarin wel hun eigen plaats. Wat dan de juiste verhouding tussen leer en leven is? Daarover meer onder het volgende kopje.

De verhouding

Niet een ieder, die tot Mij zegt: Here, Here, zal het Koninkrijk der hemelen binnengaan, maar wie doet de wil mijns Vaders, die in de hemelen is (Matt. 7:21).

Als we deze tekst lezen, dan lijkt het er toch haast weer op dat het leven belangrijker is. Maar we moeten nooit vergeten dat we alleen Gods wil kunnen doen als we die ook kennen.

Leer en leven, leven en leer. Ze zijn niet te scheiden. Een bewijs daarvoor, waardoor we tegelijk goed de verhouding tussen beiden zien, vinden we in de brief van Paulus aan de Filippenzen. Paulus schrijft in deze brief over een aantal leerstukken. Bijvoorbeeld in hoofdstuk 2 over de vernedering en verhoging van Christus en in hoofdstuk 3 over de gerechtigheid in Christus. Deze hoofdstukken worden ook vandaag nog gebruikt in de dogmatiek (de leer van het geloof). Maar als je verder leest, zie je ook waarom Paulus stilstaat bij deze leerstukken. Hij doet dat om de Filippenzen op te roepen tot een christelijke levenswandel.

Lees bijvoorbeeld maar eens in Fil. 2:5: Laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was,

en Fil. 4:9: wat u geleerd en overgeleverd is, wat gij van mij gehoord en gezien hebt, brengt dat in toepassing en de God des vredes zal met u zijn.

Afsluitend

Wat we zojuist zagen over de verhouding tussen leer en leven geldt natuurlijk niet alleen voor de brief aan de Filippenzen. Het geldt voor de hele Bijbel. De Bijbel is geen lesboek waarbij we klaar zijn als we de inhoud in ons hoofd hebben gestampt. In de Bijbel worden ons dingen geleerd, zodat wij ernaar zullen leven. Kennis in de Bijbel is altijd levenskennis. Gekoppeld aan je leven in de praktijk. Het gaat om praktische kennis en levenswijsheid. Kennis met het oog op het leven voor de Here. Laten we daarom maar ijverig studeren in Gods Woord om zo zijn wil te leren kennen. Om zo te leren hoe wij als christen moeten leven. Want:

Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen (Fil. 3:20), dus zoekt de dingen, die boven zijn (Kol. 3:1) en wandelt als kinderen des lichts (Ef. 5:8).

Naar: Opwekking tot hemelse wandel, 1909, J. van Bruggen