Het wonder van kerst


kerstwondergeboorteChristusGeloof jij in wonderen? In iets dat zomaar verandert, terwijl dat voor ons, mensen, eigenlijk helemaal niet kan? Een wonder is een indrukwekkende en onverklaarbare gebeurtenis. Wij begrijpen het niet en moeten het dus gewoon maar geloven.Volgende week is het kerst, we vieren en gedenken de geboorte van de Here Jezus: een wonder dat zich eeuwen geleden voordeed. Maar ook nu is het nog steeds een wonder, lees maar mee.

Een wonderlijke belofte

In het eerste boek van de Bijbel lezen we over de zondeval van de mens. God had Adam en Eva goed en naar zijn beeld gemaakt, maar zij werden Hem ongehoorzaam. Verleid door de duivel, vielen ze in zonde, ze luisterden niet naar God. Als God hen daarop aanspreekt, komt Hij niet alleen met zijn oordeel. Ja, vanaf dan is de mens zondig en gedoemd om te sterven, maar God kondigt daarbij ook de komst van hun Redder aan: de Verlosser, die de banden van de zonde, dood en duivel zal verbreken. Het zaad van de vrouw (Gen. 3:15).

De komst van deze Verlosser zal dan nog eeuwen duren. Maar God maakt in de loop van de geschiedenis wel meer over deze Verlosser bekend: Hij zal een nakomeling van Abraham zijn en voortkomen uit het nageslacht van David. Hij zal gezalfd worden met de Heilige Geest, daarom wordt Hij ook Gezalfde (dat is in het Hebreeuws: Messias, en in het Grieks: Christus) genoemd. Via de profeten (o.a. Ezechiël, Jesaja, Micha) heeft God de verwachting van de Verlosser levendig gehouden. Deze Verlosser, de naam zegt het al, heeft als taak om zijn volk van hun zonden te verlossen. De lijn van het Oude Testament wordt doorgetrokken naar het Nieuwe Testament. Dat kun je zien aan het geslachtsregister van Jezus in Matt. 1: de Zoon van David, de Zoon van Abraham. Gods belofte van de komst van de Messias zal worden vervuld!

Een wonderlijke zwangerschap

Eeuwen later wordt dit langverwachte wonder een feit. Maria krijgt onverwachts bezoek. En wat voor bezoek! Van de engel Gabriël, die met een heel bijzondere boodschap komt.

En zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren, en gij zult Hem de naam Jezus geven. Deze zal groot zijn en Zoon des Allerhoogsten genoemd worden, en de Here God zal Hem de troon van zijn vader David geven, en Hij zal als koning over het huis van Jakob heersen tot in eeuwigheid, en zijn koningschap zal geen einde nemen (Luc. 1:31-33).

En dan stelt Maria een heel logische en menselijke vraag: hoe zal dat geschieden, daar ik geen omgang met een man heb?. Daarop komt het wonderlijke antwoord in vers 35: de heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.

En Maria neemt de boodschap gelovig aan: Zie, de dienstmaagd des Heren; mij geschiede naar uw woord.

Wie gelooft dit tegenwoordig nog? Een vrouw, een maagd, die zwanger wordt zonder gemeenschap te hebben gehad met een man?! Ook Jozef geloofde dit eerst niet, hij dacht dat Maria was vreemdgegaan. Maar God zelf vertelt hem in een droom: schroom niet Maria, uw vrouw, tot u te nemen, want wat in haar verwekt is, is uit de heilige Geest (Matt. 1:20).

Een ongeloofwaardig verhaal? Onmogelijk menselijk gezien. Maar bij God niet. Het is een wonder!

God en mens tegelijk: wonderlijk

Deze wonderlijke zwangerschap heeft een belangrijke betekenis. We lazen het al in Lucas 1:35. De Here Jezus is heilig en wordt de Zoon van God genoemd. Ontvangen van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Hij is dus God én mens. Als God bestond Hij al, want Hij is de eeuwige en echte zoon van God (HC Zondag 13). En het nieuwe van zijn geboorte in de stal in Bethlehem is: dat Hij die God was en bleef, nu ook mens werd, echt mens! Want onze Verlosser moest echt God en echt mens zijn. Echt God, zodat Hij onze zonden volledig op Zich kon nemen. En echt mens om het ware zaad van David te zijn. Een mens zoals wij, die met ons meevoelt in alle zwakheden, verdriet en moeiten, alleen: zonder zonde!

En dan is er nog iets. We lazen dat deze zwangerschap op een wonderlijke manier is ontstaan. Niet op de manier zoals dat bij mensen gebeurt. Wij zelf kiezen er niet voor om geboren te worden, het overkwam ons gewoon. Wij hebben daar zelf, voor onze geboorte, geen invloed op. Maar bij de Here Jezus was dat anders. Hij heeft de echte menselijke natuur aangenomen (zie HC Zondag 14). Dat betekent: onze Here wilde zijn geboorte, Hij wilde mens worden. Hij verlaagde Zich tot een dienstknecht. Hij profiteerde niet van zijn godheid, Hij liep er niet mee te koop, maar nam de gestalte van een dienstknecht aan (Fil. 2:7). Er lag voor Hem een levenslange weg van lijden. En dat wist Hij, daarvoor kwam Hij op deze aarde. Daarvoor werd Hij mens: om ons leven over te doen, maar dan zonder zonde, helemaal volmaakt, in gehoorzaamheid aan de wil van God.

In dit wonder schittert Gods liefde

De Here Jezus kwam naar deze aarde om voor onze zonden te lijden en te sterven. Denk je eens in: jij hebt iets gedaan wat niet mag, eigenlijk heb je daarvoor straf verdiend. Maar er is iemand anders die deze straf op zich neemt en jij bent vrij. Is dat niet bijzonder? Iemand die jouw straf, die jij eigenlijk hebt verdiend, op zich neemt?

Zo is het ook met het werk van de Here Jezus. God heeft in zijn ondoorgrondelijke liefde zijn Zoon naar deze aarde gestuurd, om onze straf op Zich te nemen. Van de wieg tot en met het graf. Zodat al onze zonden waarin wij zijn ontvangen en geboren, voor Gods aangezicht worden bedekt.

Steeds wanneer wij in gebed weer om vergeving van onze zonden vragen, mogen wij ons beroepen op het wonderlijke werk van de Here Jezus, het offer dat Hij heeft gebracht. God ziet dan het heilige en zondeloze leven van de Here Jezus aan alsof het ook ons leven is. Zo geeft de Here Jezus ons de mogelijkheid om weer voor God te leven: Hem te eren en te prijzen voor dit grote wonder!

Zie jij het wonder van kerst? Zie je de liefde van God die hierin schittert? Misschien vraag je je af waarom God dit doet? Waarom Hij zijn eigen Zoon naar de aarde heeft gestuurd? Waarom Hij naar ons omziet? Naar ons, wij die alles hebben verpest en God de rug hebben toegekeerd

Hij doet dit omdat Hij zijn kinderen liefheeft, Hij houdt Zich aan zijn beloften om zijn volk te verlossen. Het is pure genade.

Geloof in het wonder

De geboorte van Christus is een onbegrijpelijk wonder, bijna niet te geloven. Maar dat moeten we wel! Want als je het niet gelooft, ontken je dat de Here Jezus echt en eeuwig God is. En ontken je daarmee dus ook dat de Here Jezus de Verlosser is. Maar als je dit wonder gelovig vasthoudt, dan leer je zien hoe hierin de liefde van onze God schittert. Dan word je stil en kun je alleen maar dankbaar zijn voor dit grote wonder.

Laten we de blijde en rijke boodschap van kerst door alle gezelligheid, lekker eten, lichtjes en kerstliedjes, niet vergeten! Want alleen als we dit grote wonder geloven, kunnen we pas ècht kerst vieren!

Ere zij God!