En nu gaan we luisteren


Weet je nog? Een tijd geleden hebben we het in twee artikelen over de kerkdienst gehad. We hebben gezien hoe bijzonder de zondag is, en hoe we als gemeente samenkomen tijdens de kerkdienst. Waarom we beginnen met de zegen, wet, en gezang. We gaan nu bekijken wat er nog meer in de kerkdienst gebeurt en waarom dat zo goed is.

Het Woord gaat open

We zijn toegekomen aan het lezen uit de Bijbel. Sommige preeklezers of dominees zeggen dan: We vervolgen onze schriftlezing Ja, vervolgen, want de psalmen zijn ook het Woord van God, net als de wet. Nu gaan we een Bijbeltekst lezen waar de dominee straks uitleg bij gaat geven. Goed opletten dus! In de Bijbel laat God Zichzelf zien. Daarvoor moeten we héél de Bijbel lezen en geloven, van a tot z. Niets kan daaruit weggelaten worden. Vaak lezen we meerdere teksten. Hierdoor kun je goed zien dat al de teksten uit de Bijbel met elkaar samenhangen. Zo heeft God zelf ons zijn Woord gegeven, het evangelie van Christus. De preek die de dominee straks gaat houden is niet zomaar een verzinsel van de dominee zelf. Nee, het is de uitleg van Gods Woord en door Gods Geest mogen we door de preken groeien in ons geloof!

Gebed

De dominee of preeklezer gaat na het lezen uit de Bijbel voor in gebed. Dat is een gebed voor heel de gemeente. Misschien vind je het soms veel te lang duren en dwalen je gedachten weg. Dat moet je proberen niet te doen. Want besef je wel hoe bijzonder het is dat we zo tot God mogen naderen? Alleen door het lijden en sterven van zijn Zoon, onze Heiland Jezus Christus mogen we nu in gebed tot zijn troon komen. In het oude testament, in de tijd van het volk Israël, werd door veel wetten (ook wel schaduwachtige gebruiken genoemd) duidelijk gemaakt hoe zondig en klein het volk was. Het volk mocht niet zomaar tot God naderen. Daar waren priesters en offers voor nodig. En er waren veel regels waardoor ze elke dag weer moesten beseffen: wíj zijn zondig en God is heilig. Beseffen wij dat wel genoeg? Wat een genade is het, dat wij tot die heilige God mogen naderen en al onze zorgen, behoeften en dankzeggingen voor Hem mogen neerleggen!

Wat geef jij?

Je gaven worden gevraagd. De collecte. Nu pak jij je geld of je munt en wacht tot je die in de collectezak kunt doen. Klaar. Weet je wat het betekent? Weet je wat je geeft en waaraan? De collecte is een plan van God. Hij wil dat we als gemeente van Hem alles met elkaar delen. Er mogen geen armen zijn in de gemeente. Alles is van God, ook ons geld. Dus als jij je muntje in de zak doet, deel jij je gaven met je gemeenteleden. Soms is de collecte voor de kerk. Dan bouw je mee aan de kerk met jouw geld. En soms is de collecte voor de Opleiding tot de Dienst des Woords. Dat is voor de opleiding van predikanten. Fijn toch dat we zo met elkaar mogen delen wat God ons geeft? En ken jij in de gemeente misschien een leeftijdsgenootje die het niet breed heeft? Misschien kun je dan eens wat leuks met diegene gaan doen, terwijl jij het betaalt. Of je koopt iets extras voor zijn of haar verjaardag. Ook zo deel jij je gaven. En geven maakt blij!

De preek

Na een psalm gaat nu de preek beginnen. Eerst de pepermuntrol erbij. En dan even lekker gaan zitten. En nu luisteren Vaak begint de dominee met een inleiding. Om je aandacht te trekken. Of zijn na de inleiding je gedachten al vertrokken? Het is echt heel belangrijk om je goed te concentreren. Niet omdat je ouders dat zeggen of de dominee. Maar omdat je zo God mag leren kennen, uit zijn Woord. Zo wil de Heilige Geest ook in jouw hart werken, door het Woord. En dat geeft zoveel blijdschap. Hoe meer je uit Gods Woord mag leren, hoe blijer je ervan wordt dat je Gods kind mag zijn! En hoe meer je ook wilt leren uit zijn Woord. Het evangelie is als een schat die je ontdekt. Het wordt steeds waardevoller. Dan ga je er misschien ook naar verlangen om belijdenis van je geloof te doen. En dat is fantastisch! Als je geen zin hebt om te luisteren en je er je best ook niet voor doet, dan is dat heel jammer. Een gemiste kans om meer van God te leren. Het is niet makkelijk om de hele preek goed te volgen. Als je niet alles snapt is dat ook niet erg. Een goed hulpmiddel om je te kunnen concentreren is meeschrijven. Je kunt de punten van de preek opschrijven en woorden die langs-komen. Je hoeft er niet een mooi verhaal van te maken. Maar het kan je zo wel helpen om je te concentreren. Je kunt dan ook opschrijven wat je niet snapt. En het is heel fijn als je later met je ouders over de preek kunt napraten. Na de preek zingen we ons antwoordlied. En we gaan God danken voor zijn onderwijs. We vragen ook om de Heilige Geest om naar het Woord te leven. En om steeds meer een hekel aan de zonden te krijgen.

Zegen

Ook aan het eind van de eredienst krijgen we een zegen. Die staat in Numeri 6:24 -26: De HERE zegene u en behoede u, de HERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De HERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Aäron mocht de Naam van God op de Israëlieten leggen. Zo mag de dominee de zegen op ons leggen. Wij zijn van God. Gedoopt in zijn Naam. En Gods handen blijven als het ware boven ons uitgestrekt als we de kerk uitgaan. Soms wordt 2 Korintiërs 13:13 gebruikt: De genade van de Here Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Hierin komt mooi naar voren dat God drie-enig met ons gaat. Ook bij deze zegen aan het eind van de dienst is het heel belangrijk om de zegen echt te ontvangen. Dat doe je niet als je alvast je kerktas inpakt. Of als je met je gedachten alweer thuis bent. Nee, je moet goed opletten tijdens de zegen. Wachten totdat het orgel weer speelt, dan kun je je rustig klaarmaken om naar huis te gaan.

De kerk gaat uit

Als de eredienst voorbij is, is er in de kerk misschien nog gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. Of de mensen staan buiten de kerk nog even met elkaar te praten. Dat is ook fijn en goed. Jij wilt misschien liever meteen naar huis. Maar je bent als leden van de gemeente aan elkaar gegeven. En daarom is het belangrijk dat je van elkaar weet hoe het gaat, en wat er bij de ander speelt. Misschien zijn er mensen eenzaam. Misschien zijn er mensen heel blij. Dan is het goed om dat te delen. Probeer maar eens een praatje te maken met een kerklid dat je nooit spreekt. Je zal er verrast van zijn hoe leuk zon gesprekje kan zijn. En God wil graag dat wij als broeders en zusters naar elkaar omzien.