Kerkdag 2014: De tijd is kort


Onze levenstijd

Mij werd gevraagd een vooruitblik te geven. Ik zal hierin niet spreken over de nieuwste ontwikkelingen op media-gebied. Zoals de nieuwe Apple-watch, een horloge dat allerlei gegevens van je eigen lichaam koppelt aan informatie uit de wereld om je heen. Het zou wel eens een nieuwe revolutionaire stap kunnen betekenen in het heersen van de moderne media over het leven van de mensen. Maar voor deze vooruitblik wil ik spreken over de tijd, als de tijd die ons nog door God wordt gegeven. De tijd die ons rest. De tijd van ons leven op aarde en de tijd tot aan de wederkomst van onze Here. Die van God gegeven tijd bepaalt hoeveel wij op aarde kunnen doen. Maar ook hoe we het zullen doen.

De Bijbel schrijft over de tijd in verband met ons leven, onze taken, onze inspanningen, onze levensinvulling, onze tijdsbesteding. De Bijbel zegt op verschillende plaatsen, dat die tijd kort is. En dat die tijd nog korter wordt.

Zo spreekt de Here in zijn Woord over onze tijd vanuit Zijn gezichtspunt. Voor Hem is die tijd kort en daarom ook voor ons.

Maar broeders en zusters, die tijd was ooit, in den beginne, niet kort. God schiep met Zijn Schepping de tijd van dagen, weken, seizoenen en jaren. Maar bij Adam in het paradijs zag de geschapen tijd voor de mens nog uit op de eeuwigheid. In de hof stond ook de boom des levens. Dat wil zeggen: de tijd was toen niet kort. Ze werd pas kort door de zondeval. Want toen kwam de dood in het leven van de mens en maakte het leven kort. Ook ons leven kan zomaar eindigen.

Jak. 4:4 zegt:

gij weet niet eens, hoe morgen uw leven zijn zal! Want gij zijt een damp, die voor een korte tijd verschijnt en daarna verdwijnt;

Zo vluchtig als mist, als damp is ons leven: het is er even en lost zo weer op. Psalm 39, 78 en 144 vergelijken ons leven zelfs met een ademtocht, een enkele ademhaling. Zó kort is het mensenleven in de ogen van God.

Christus

Broeders en zusters, jongelui, over onze levenstijd is meer te zeggen. Door Gods genade is voor gelovigen elke dag een heden van genade. Elke dag mogen we in Christus leven uit de vergeving van onze zonde. Elke dag van ons zo korte leven is er de ruimte van het ware leven in Christus. Zelfs ons korte leven op aarde mag al voor ons Christus zijn, zoals Paulus zegt in Fil. 1:21.

Daarmee wil Paulus zeggen: ook het eindige leven op aarde van de gelovige is door Christus gekocht, is aan Hem verbonden, is voor Hem bestemd en is daarom op Hem gericht.

Christus bepaalt daarom ook de invulling van onze levenstijd. Daarom de vraag: Leven we mee met de genietingen van de wereld, die voor zichzelf leeft? De wereld weet óók dat de tijd kort is! Ze zegt: laten we eten en drinken want morgen sterven wij. Maar Christus zegt als je Mij hebt leren kennen, dan heb je in je korte leven een ander doel. Dan leef je met en voor Mij in mijn koninkrijk. Dan let je op Mij in de hemel. Want Ik regeer vandaaruit en leid je leven. Ik geef je daarvoor Mijn Woord en Mijn Geest. Je bent wel in de wereld maar niet van de wereld.

Tijd en eeuwigheid

Je leven eindigt wel eens op aarde maar mag als je gelooft, een heerlijk vervolg krijgen in de hemel en op de nieuwe aarde. Met die verwachting zegt Paulus in 1 Kor. 7:29-31 namens Christus:

Dit bedoel ik, broeders: de tijd is kort. Ten slotte, laten zij, die een vrouw hebben, zijn als zonder vrouw; die wenen, als weenden zij niet; die blijde zijn, als waren zij niet blijde; die kopen, als zouden zij er niets van behouden; die van de wereld gebruik maken, als zouden zij haar niet ten einde toe gebruiken. Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen.

De tijd die op Christus gericht is, heet hier kort; letterlijk: samengedrongen, samengeperst. Hiermee is bedoeld: die tijd is ingeklemd tussen Hemelvaart en Wederkomst. Die tijd is kort omdat Christus bezig is te komen. Alles in die tijd jaagt naar dat moment.

Daar zit grote troost in. Ons korte leven is in Christus weer voor de eeuwigheid bestemd! Want Christus is tijdens de laatste dagen waarin wij leven, bezig alles tot volheid te brengen. Hij is nu al met haast bezig te komen om te oordelen de levenden en de doden. Wie in Hem gelooft hééft eeuwig leven. Hij of zij is nu al overgegaan van de dood in het leven.

Daarom leven we hier op aarde met een veel rijkere bestemming dan wij om ons heen kunnen zien. Onze door God toegemeten tijd hier mag weer uitkijken naar de eeuwigheid. Straks zelfs de eeuwigheid in volmaakte heerlijkheid. Want, zegt de Hebreeënschrijver (Hebr. 13:14): wij hebben hier geen blijvende stad, maar wij zoeken de toekomstige.

De tijd hier is dus kort, maar straks mag er de eeuwigheid op volgen, die in deze tijd daarom al een begin kent.

Schema van de wereld

Maar naast troost zit er in de opmerking van Paulus in 1 Kor. 7 vooral een grote aansporing. Wij moeten onze korte tijd wel goed inrichten! We zullen niet moeten opgaan in het schema van deze wereld, niet ondergaan in de tijd-geest. De korte tijd hier wordt door de wéreld ingevuld met zaken die gericht zijn op zelf-handhaving, zelf-ontplooiing en zelf-genieting, zelf-bevrediging. Hier op aarde moet het immers allemaal gebeuren. Er is maar een kort hiernumaals, maar geen hiernamaals.

Maar Paulus draait het radicaal om: als christen moet je hier en nu leven vanuit de kennis van het hiernamaals. Niet opgaan in de wereld zonder God. Ook als dat niet per se verkeerde dingen betreft, kun je nog steeds opgaan in die gewone aardse dingen. Kopen, huwen, eten en drinken, maar ook het gebruik van wat techniek, entertainment en moderne media ons allemaal heeft te bieden.

Hoe goed deze dingen op zichzelf te verdedigen kunnen zijn, ga er niet in op, zegt Paulus. Laat je er niet door beheersen. Anders wordt het toch weer een leven voor jezelf náást een leven voor de Here. Het houdt je dan af van het gericht zijn op de Here en zijn eeuwige Koninkrijk. Maar gebruik al deze dingen in je korte tijd, voor zover nodig in dienst van dat Koninkrijk.

In 1 Kor. 6:12 schrijft de apostel:

alles is geoorloofd, maar ik laat mij door niets knechten.

En in hoofdstuk 10:23, 24:

Alles is geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alles is geoorloofd, maar niet alles bouwt op.

Dat betekent: besteed je korte tijd en je energie liever aan de dingen die tot eer van God zijn. Waarvoor je Hem kunt danken. Die Hem aangenaam zijn. En tot nut en heil van de naaste. Dat is werkelijk vrij, dat is nuttig en opbouwend in de ogen van de Here.

Tijd uitbuiten

Laten we daarom Gods Woord als een licht laten schijnen over de tijd die wij hebben. Zodat we leren begrijpen wat de wil van de Here is. Om verstandig om te gaan met de tijd die de Here ons schenkt. Om die als rentmeester goed te gebruiken. Om als beeld van God op aarde alles tot eer van en in dienst aan de Here te gebruiken.

Paulus schrijft in Ef. 5:16 zelfs dat we de tijd moeten uitbuiten. Uitbuiten om het onder het licht te stellen van Gods Woord. De gemeente van Efeze moest weer wakker worden om dit goed te zien. Om hun tijd te besteden als kinderen van het licht. De HSV heeft hier:

en buit de geschikte tijd uit, omdat de dagen vol kwaad zijn. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is.

Uitbuiten of uitkopen is de tijd zo nuttig mogelijk gebruiken. Maar ook de tijd loskopen van een verkeerd of zinloos gebruik. De tijd loskopen uit een zondige besteding. Als verstandige mensen de tijd uitbuiten, wil positief zeggen: elke geschikte gelegenheid aangrijpen om de Here te dienen naar Zijn Woord. Om bezig te zijn met de ontwikkeling en verdediging van het gereformeerde leven in een goddeloze, godvijandige en kerkvijandige wereld. Dat richt zich ook op onze vrije tijd.

Ja, de dagen ook juist ònze dagen zijn vol kwaad, daarom is er temeer reden om bewust met onze tijd om te gaan. Want ook de duivel weet dat hij weinig tijd heeft (Openb. 12:12). Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekend wie hij zal verslinden (1 Petr. 5:8).

Christus komt!

Maar er is geen reden tot paniek. Want ook al is de tijd kort, die tijd is wel in de hand van de Here. Hij zorgt ervoor dat ook beproevingen en verdrukkingen kort duren (1 Petr. 1:6; 5:10).

Ja ook de tijdsduur waarin de satan zijn verleiding zal verhevigen, zal uiteindelijk door God worden ingekort. Ter wille van de uitverkorenen, zodat ze niet verloren gaan, Matt. 24:22.

Kortom, de Schriftuurlijke boodschap dat de tijd kort is, bepaalt ons steeds bij onze opdracht om beeld van God te zijn, om de kerk te bouwen, en de goede strijd te strijden. En om de ons toegemeten tijd dáártoe te benutten. En nu al te rekenen met de toekomst die na deze tijd komt.

Maar diezelfde boodschap dat de tijd kort is, wijst ons er ook op dat onze Here Christus met haast werkt naar zijn wederkomst. Hij zal in de tijd die Hem nog rest, geen van de zijnen uit zijn handen laten rukken. In onze tijd waarin de verleidingen van een wereldse levensstijl steeds sterker op ons afkomen, mag ook tot onze troost zijn, wat staat in Hebr. 10:37:

nog een korte, korte tijd, en Hij die komt zal er zijn en niet op Zich laten wachten.

Christus zegt Zelf:

Ja, Ik kom spoedig. (Openb. 22:20).

Laten wij daarom steeds bidden: Amen, kom Here Jezus!