Ik ben met u alle dagen


    12 En ik keerde mij om, ten einde de stem te zien, die met mij sprak. En toen ik mij omkeerde, zag ik zeven gouden kandelaren,
    13 en te midden van de kandelaren iemand als eens mensen zoon, bekleed met een tot de voeten reikend gewaad, en aan de borsten omgord met een gouden gordel;
    14 en zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen als een vuurvlam;
    15 en zijn voeten waren gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt, en zijn stem was als een geluid van vele wateren.
    16 En Hij had zeven sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard; en zijn aanzien was gelijk de zon schijnt in haar kracht. (Openb. 1:12-16)


Wij belijden dat wij het eigendom zijn van de Here Jezus Christus, dat Hij ons bewaart. Wij zijn in leven en in sterven veilig in Zijn handen. Want Hij is verhoogd en heeft heerschappij over heel de schepping.
De Here Jezus Christus toonde Zich aan Johannes om hem te verzekeren dat wij geheel op Hem kunnen vertrouwen. Aan Hem is immers gegeven alle macht in hemel en op aarde. Hij is zozeer verheerlijkt dat Johannes, toen hij Hem zag in Zijn glorie, aan Zijn voeten viel als dood.
De discipelen hebben iets van deze glorie gezien op de berg der verheerlijking. Vlak voor zijn terechtstelling heeft Stefanus Hem zien staan aan de rechterhand van God in Zijn heerlijkheid. Paulus ontmoette Hem op zijn weg naar Damaskus en de glorie van Here Jezus Christus verblindde hem zelfs.
Nu is het de beurt van Johannes om Hem in Zijn glorie te ontmoeten.
Het eerste wat Johannes ziet zijn de zeven gouden kandelaren. Die kandelaren vertegenwoordigen de kerken van de Here Jezus Christus. In het midden van deze kandelaren, in het midden van Zijn kerken, is Hij, de Zoon des mensen, waarachtig en rechtvaardig mens. Hij weet wat het leven inhoudt. Hij heeft Zelf deelgenomen aan het dagelijks leven van een kleine stad. Jarenlang is Hij timmerman geweest en moest Hij zijn levensonderhoud verdienen. Hij kent het mensenleven dus en ook de verzoekingen van elke dag.
De Here Jezus is gekleed in een lang gewaad en met een gouden gordel. Dat wijst op Zijn koninklijke en priesterlijke hoogheid: Hij is de Koning van alle koningen en Hij is de enige Hogepriester.
Zijn hoofd en haar zijn wit als wol, wit als sneeuw. Zo heeft Daniël Hem gezien in zijn visioen: zijn kleed was wit als sneeuw en zijn hoofdhaar blank als wol; zijn troon bestond uit vuurvlammen (Dan.7:9); Zijn lichaam was als turkoois, zijn gelaat schitterde gelijk de bliksem, zijn ogen waren als vurige fakkels, zijn armen en voeten glanzend van gepolijst koper, en het geluid van zijn woorden als het gedruis van een menigte (Dan.10:6).
Zo'n lange tijd reeds heeft Hij Zijn volk bewaard en telkens weer uitgered. Hij was er zelfs in de woestijn om Zijn volk te beschermen en aan hen brood en water te geven.
Zijn ogen zijn als een vuurvlam, zij zien alles. Dat betekent verder dat Hij overal aanwezig is en alle dingen bestuurt overeenkomstig wat er geschreven staat in het boek van God.
Zijn voeten zijn gelijk koperbrons, als in een oven gloeiend gemaakt. Hij staat vast en geen macht ter wereld kan Hem verwijderen van de zetels van de wereldmachten en van de plaatsen waar Zijn volk woont.
Zijn stem is als een geluid van vele wateren. Zoals de golven aan één stuk door tegen de rotsen slaan, zoals Johannes hoorde en zag als hij op de rotsen van Patmos stond. En eens zal die stem luid weerklinken over heel de wereld wanneer de laatste trompet zal klinken. Maar nu al wordt Zijn stem gehoord, want we lezen verder: uit Zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Dat is Zijn Woord. Hij zal de wereld oordelen door Zijn Woord.
Dat betekent dat Hij van ons vraagt dat wij Zijn naam belijden, Zijn getuigen zijn. De Here Jezus kan gemakkelijk vanaf de hemel spreken, zoals Hij ook eens zal gaan doen. Hij zou gemakkelijk de trompet kunnen laten klinken hier en daar en overal. Maar dat zou de mensen niet tot geloof brengen, het ware geloof dat niet ziet en toch gelooft. Daarom wil Hij dat wij Zijn Woord uitdragen. Hij roept ons tot die taak, zwakke zondige mensen, kleine mensjes vergeleken met Zijn majesteit.
Gelooft u dat de Here Jezus Christus in uw leven aanwezig is? Gelooft u werkelijk dat uw getuigenis inhoudt dat Zijn stem over heel de wereld weerklinkt, zoals het geluid van veel wateren? Dat is de grootheid van eenvoudige mensen die Zijn bevel opvolgen en die Zijn naam belijden. Hij zal u helpen om dat te doen, want in Zijn rechterhand zijn de zeven sterren. De rechterhand van de HEERE is sterk. En Zijn aangezicht is als de zon die schijnt in volle kracht, zoals de zon is op een heldere zomerdag: onze glorierijke Zonnekoning. Laat de wereld beven voor Hem en laat de kerk zich verheugen in Hem.