Bid tot Hem


Bidden blijkt soms nog best wel eens lastig te zijn. We kennen allemaal het volmaakte gebed het Onze Vader. In de catechismus kun je deze nalezen. De HERE leerde zijn discipelen hoe ze bidden moesten. Naast dit volmaakte gebed is het ook belangrijk om ons persoonlijke gebed tot de HERE te richten. Dit gebed is een gebed in je eigen woorden om de HERE te danken voor wat Hij je geeft en Hem te vragen om zijn leiding in je leven. In dit artikel willen we kijken naar wat een aangenaam gebed is voor onze HERE.

Bidden is

Bidden is persoonlijk contact met de HERE hebben. Het is je afhankelijkheid belijden van onze Vader in de hemel. We spreken Hem aan en Hem alleen en we hebben het vaste vertrouwen dat Hij luistert, ook al voel je dat misschien niet altijd. Toch mag je op zijn beloften pleiten en ervan verzekerd zijn dat je gebed veel stelliger is verhoord dan dat je in je hart voelt dat je dit van Hem begeert (catechismus vraag en antwoord 129). Vertrouw dus niet al te veel op je gevoel, maar geloof dat de HERE je gebed hoort. Het gebed heeft de HERE noodzakelijk gevonden, omdat het gebed het voornaamste is van de dankbaarheid die God van ons eist, (catechismus vraag en antwoord 116). God wil dus graag zien dat je dankbaar bent, dat je Hem dankt voor alles wat Hij je geeft in je leven. Hij eist het ook van ons dat we telkens weer bij Hem terugkomen en ons steeds weer door Hem laten leiden. God verbindt de dankbaarheid aan het gebed, zodat wij op Hem blijven zien en vertrouwen en ons elke dag afhankelijk weten van Hem. Dankbaar zijn voor alles. Dat kunnen hele grote dingen zijn, zoals een diploma dat je behaald hebt of je rijbewijs bijvoorbeeld, maar het zit ook in de hele gewone dingen die je ontvangt, zoals het eten, het drinken, je vrienden en vriendinnen om je heen, je familie. Boven dit alles mag je de HERE dankbaar zijn dat je zijn kind bent en dat Hij ons heeft uitgekozen om als zijn kinderen in deze wereld te leven. Als je verder leest op pagina 468 in je kerkboekje dan lees je daarnaast dat de HERE ook alleen zijn genade en Heilige Geest wil geven aan hen die Hem zonder ophouden aanroepen en Hem van harte aanroepen. Blijf dus maar bidden en danken, elke dag weer opnieuw, zodat je gesterkt mag worden in je geloof. Roep Hem van harte aan. Je gevoel kan soms aardig in de weg zitten, waardoor je Hem niet altijd kunt danken zoals Hij dat van ons vraagt en eist. Ook ons verstand kan ons verblinden, doordat er dingen in je leven kunnen gebeuren die je niet kunt rijmen met Gods wil en goedheid. Verstandelijk kun je dan de wegen van de HERE niet begrijpen. Leg dit dan in je gebed aan de HERE voor en vraag Hem of Hij jou hierbij wil helpen om weer te bidden en zijn goedheid in je leven te zien. Hij zal je helpen.

Ps. 81:11: Doe uw mond wijd open en Ik zal Hem vullen.

Aangenaam gebed

Als we bidden, bidden we altijd tot onze Vader en hiermee laten we zien dat we het kinderlijke vertrouwen in de HERE hebben en dat wij hier vanuit ons gebed ook mogen beginnen. Dit vertrouwen in Hem is zo ontzettend belangrijk, omdat je hiermee laat zien dat je nederig bent voor Hem en dat je Hem hoger acht dan jezelf. Hij is God, HERE, wij zijn maar kleine schepselen. Als je gaat bidden, is het goed bewust te worden van een gebed dat door de HERE aangenaam wordt gevonden. Doordat we in ons leven steeds dichter naar de HERE toegroeien, Hem gaan liefhebben en steeds meer op Hem gaan vertrouwen, willen we Hem ook steeds meer en beter dienen naar zijn wil. Dan willen we ook dat ons bidden aangenaam voor Hem zal zijn. In de catechismus, vraag en antwoord 117, word heel mooi samengevat hoe een gebed eruitziet dat aangenaam is voor onze Vader:

 

Wat behoort tot een gebed dat God aangenaam is en door Hem verhoord wordt?

Antwoord: Ten eerste dat wij alleen de enige ware God, die Zich in zijn Woord aan ons geopenbaard heeft, van harte aanroepen om alles wat Hij ons geboden heeft te bidden.

Ten tweede dat wij onze nood en ellende grondig kennen, om ons voor het aangezicht van zijn majesteit te verootmoedigen.

Ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, al zijn wij dat niet waard, om Christus wil zeker verhoren wil, zoals Hij ons in zijn Woord beloofd heeft.

 

We zullen de HERE aanroepen zoals Hij zich laat kennen in zijn woord. Hij is onze verbonds-God, onze Vader die ons heeft verlost van de duivel en van de zonden. Door zijn zoon mogen wij weer tot God komen en ook alleen maar door zijn zoon Jezus Christus. Door je eigen nood en ellende te zien en grondig te kennen, weet je en zie je dat je je moet verootmoedigen voor de HERE om voor zijn aangezicht te verschijnen. Zullen we hier aan denken wanneer we weer tot Hem gaan bidden? Je mag er dankbaar voor zijn dat Hij ons gebed zeker wil verhoren. Wij zijn het niet eens waard als mensen, maar om Christus wil luistert Hij en verhoort Hij. Zullen we God hier ook voor danken in ons gebed?

Bidden naar zijn wil

Jakobus 5:16: Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend word. Wat is deze kracht? Komt het van ons? Komt het door een bepaald gevoel? Deze kracht en hulp komt alleen van de HERE, van God. Wij vragen Hem iets en wij danken Hem, maar dit is allemaal niet uit onszelf. De Geest leert ons bidden. Verwacht dus alles niet van jezelf, maar verwacht het van Hem en bid Hem of jouw en onze gezamelijke gebeden in de kerk voor de HERE aangenaam mogen zijn. Bid je mee naar zijn wil? Zijn wil zoals Hij die geopenbaard heeft in de Bijbel. Bid je ook: HERE, uw wil geschiede, in hemel en op aarde? Deze wil kan soms wel heel anders zijn dan je graag zou willen, maar houd je je eraan vast dat zijn wil altijd de beste is?! Zijn wil doet ons steeds weer op Hem zien, met heel ons hart en met ons verstand. Bid maar mee dat zijn genade voor ons allemaal genoeg is en dat wij Hem daar dankbaar voor mogen zijn. Er zijn ongelovigen die Hem helemaal niet willen kennen en daar ook geen behoefte aan hebben. Maar God heeft jou, ons uitgekozen voor de grondlegging van de wereld en Hij kent de zijnen. Hij kent zijn schapen die Hem willen volgen. Hij kent zijn kinderen. Bid dan maar mee dat je zijn wil mag volgen en Hem in alle dingen gehoorzaam mag zijn.

Verwachting

Psalm 130:5: Ik verwacht de HERE, mijn ziel verwacht en ik hoop op zijn woord. Op zijn woord, dat wil zeggen dat wat Hij beloofd heeft, dát mogen we verwachten! Dan ontdek je dat Hij heel veel heeft beloofd. Vergeving van de zonden, het eeuwige leven en het geloof en dat niet uit onszelf, maar alleen door Hem. Alleen door het ware geloof in Jezus Christus. Laten we Hem danken voor al het goeds dat Hij in zijn woord aan jou en ons geeft. Verwacht al je hulp van Hem, ja tot in het diepst van je ziel.

Volharding

Herhaling van je gebed en volharding in het bidden is belangrijk. De HERE ziet het als je tot Hem bidt, maar Hij wil gebeden blijven, elke dag weer. Ons hart kan soms zo onrustig zijn, doordat ons geloof soms zo zwak is. Blijf je ook op de HERE vertrouwen? Blijf je Hem bidden om je te helpen te volharden in je gebed? Wanneer je bid, weet je en mag je geloven dat je altijd de Heilige Geest zult ontvangen. Lucas 11:13: Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen, die Hem daarom bidden? Blijf Hem bidden om de Heilige Geest en de levenswijsheid die je nodig hebt om Hem te kunnen en te blijven dienen. God zal je helpen en bijstaan, zodat je standvastig mag blijven in je geloof.