God is groter dan een (denk)beeld


godsbeelddenkbeeldStel je voor, je geeft je op voor kamp. De site werkt even niet goed dus je mailt een organisator. Wat reageert hij snel maar wel een beetje wazig, denk je als je een mailtje terugkrijgt. Je bedenkt in je hoofd wat voor jongen dat nou zou kunnen zijn. Na een korte mailwisseling heb je daar al een beetje een beeld bij. Zonder dat je hem hebt gezien, heb je een beeld gevormd in je gedachten. Nu wordt het lastig, want we kennen het tweede gebod heel goed waar staat dat we geen beeld mogen maken van God. Maar als je bidt tot God of denkt aan de Vader dan vorm je ook een beeld in je hoofd. Daar ontkom je niet aan, je moet toch weten tot wie je bidt?!Laten we uitzoeken hoe het zit met denkbeelden over God.

Gesneden beelden

Het tweede gebod is heel duidelijk: Gij zult u geen gesneden beeld maken, noch enige gestalte van wat boven in de hemel, noch van wat beneden op de aarde, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen

God gebiedt dat we geen beelden van Hem mogen maken om die te vereren. Waarom wilden de Israëlieten in Mozes tijd een beeld van God hebben? Wat dreef hun? De volken om hen heen hadden ook beelden, maar dat waren geen directe afbeeldingen van hun god. Het was meer een gestalte, bijvoorbeeld een bijzondere steen die ze aanbaden. Ze waren bang voor hun goden. Ze geloofden dat die overal om hen heen waren. Goden van de donder, het leven, de dood, de landbouw en ga zo maar door. In hun bangheid hebben ze een manier gezocht om minder bang te worden, een steen als beeld. De heidenen konden zo hun afgoden aanbidden en offeren. Daarmee dachten ze de afgoden om te kopen. Daarom maakten ze een beeld waardoor ze invloed konden uitoefenen op hun god. Die beelden waren helemaal niet voor de dienst aan hun god, maar om de god een dienst aan de mens te laten bewijzen. Ze dwongen hun goden om de mensen een dienst te bewijzen. De beelden werden niet gebruikt om afgoden meer eer te geven, maar om ze te beïnvloeden en dichterbij te halen.

In het Oude Testament zien we dat de Israëlieten ook een beeld van God wilden hebben. Ze vroegen bij Aäron om een beeld toen Mozes voor een lange tijd op de berg Sinaï bleef. Ze waren bang dat de Here hen zou verlaten nu Mozes niet meer bij hen was. Ook wilden ze Hem kunnen zien, dat hadden alle andere volken om hen heen toch ook? Daarom maakten ze een kalf om de Here af te dwingen dat Hij bij hen zou blijven. Ze wilden de Here klein maken en beheersbaar. Maar bedenk eens hoe groot de Here is Het is helemaal niet mogelijk om zijn heerlijkheid en majesteit te vangen in een beeld! Dat wilde de Here hen duidelijk maken toen het gouden beeld door Mozes in stukken werd geslagen en in de zee werd geworpen.

Denkbeelden

Ook vandaag zien we dat de mensen om ons heen beelden van God maken. Niet uit hout of steen, maar in hun hoofd. Ze vervormen hoe God is, omdat Hij dan beheersbaar en benaderbaar wordt. Ze laten de Here niet de Here zijn, maar zien de Here als een soort supermens. Wie zijn deze ze? Het is lastig om daarbij bepaalde groeperingen aan te wijzen, maar denk eens aan de mensen die de Here alleen willen zien als een liefdevolle God. Een God die alleen vrede wil en niet boos wordt op mensen die verkeerde dingen doen. En zie je wat er gebeurt? Op het moment dat je een verkeerd beeld van God in je hoofd maakt, zie je niet meer wie Hij werkelijk is. Dan wordt Hij kleiner gemaakt of minder almachtig.

Hoe wij God kennen

Maar nu, als jij bidt, dan heb je vast in je hoofd een idee van wie God is. Is dat dan niet goed? Een beeld van God in je hoofd hebben, dat is menselijk. Zo zit het in ons hoofd. Op het moment dat je met iemand in gesprek gaat of een relatie aangaat, dan heb je in je hoofd een idee van hoe die ander is. Maar dat idee kan soms wel veranderen. Je merkt opeens iets aan iemand wat je nog nooit eerder hebt gezien en dan wordt het beeld in je hoofd, hoe die ander is, verscherpt.

De Here laat zich kennen uit zijn Woord. Dat is onze enige bron waaruit wij mogen en kunnen weten wie de Here is. In de Bijbel lezen we hoe God zich laat kennen aan de eerste mensen, aan het volk Israël, aan het volk in de ballingschap en als belangrijkste als Hij de Here Jezus naar de wereld stuurt. De Here Jezus is voor ons de vleesgeworden Zoon van de Here. Door Hem leren wij onze Vader in de hemel kennen. Door Hem leren we hoe we tot God mogen bidden en hoe de Here naar de verlossing toewerkte. De Here Jezus kennen wij uit de Bijbel. De Here God leren wij steeds meer kennen door de Bijbel te bestuderen. Ons denken over God moet altijd weer getoetst worden aan het Woord. Je moet het horen en geloven. Zonder dat je daar wat bij ziet, je kent Hem uit het horen.

Valkuilen

Het is heel belangrijk om te onderscheiden of er ook andere invloeden zijn die het beeld van God in je hoofd bepalen. Zoals er net al werd gezegd, mensen maken een afgodsbeeld van een god om de god te kunnen beheersen, om die god dichtbij te houden. In ons hoofd kunnen wij ook op die manier een beeld van God maken. Wij kunnen bijvoorbeeld denken: De Here wil dat ik gelukkig ben. Maar zo laat de Here zich niet kennen in zijn woord. Ons idee van hoe Hij is, past dan goed in ons eigen straatje, maar is niet hoe de heilige God is.

Verder is het ook heel belangrijk om te beseffen dat wij zondige mensen zijn. En wij zondige mensen kunnen in ons hoofd een idee hebben van hoe de Here moet zijn. Dat betekent dat wij ons eigenlijk nooit kunnen voorstellen hoe ontzagwekkend groot de Here echt is. Want in ons hoofd leeft altijd de zonde, terwijl de Here volkomen rechtvaardig is. Ook denken wij met ons menselijk verstand over de Here, terwijl de Here Gód is, en niet te vergelijken is met een mens.

Word je daar moedeloos van? Zo van: eigenlijk ken ik Hem dus nooit goed? Zeker niet doen! Want begin bij de Here: geeft de Here het ook op met ons zondige mensen? Nee! Hij laat zich kennen door zijn Woord en Geest. Wees blij dat de Here zich aan jou laat kennen. We kennen God en de Here Jezus uit de Bijbel. Steeds weer, en steeds meer.

De Here wil door ons worden gekend

In het begin van het artikel hadden we het over: je mag geen beeld van God maken, en toch heb je een idee in je hoofd van wie Hij is, kan dat wel? We hebben gezien dat hoe jij God ziet, gegrond moet zijn op de Bijbel, dat je daaruit Hem mag leren kennen. Dat er ook geen andere invloeden mogen zijn die bepalen hoe je naar de Here kijkt. En dat wij moeten beseffen dat wij als zondige mensen naar de Here kijken. Dit mag je ootmoedig en eerbiedig naar de Here maken. Want Hij laat zich desondanks aan ons kennen!

Geworteld en gegrond in de liefde zult gij dan, samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Efeze 3:17b-19.