De laatste bazuin


De verschijning van de HEERE


De vorige keer hebben we de Schrift gezien welke rol het bazuingeschal in de loop van de kerkgeschiedenis heeft gehad, met name bij kerkreformaties.
Ter afsluiting wil ik nog iets schrijven over de verschijning van de HEERE in zegen en in gericht.
De HEERE verscheen aan Mozes en aan zijn volk op de Sinaï. Daar heeft de HEERE het verbond met zijn volk Israël vernieuwd en aan hen niet alleen rechtstreeks de tien woorden van zijn verbond gegeven, maar ook via Mozes allerlei andere wetten ten leven.
De stem van de HEERE was geweldig en ging gepaard met bazuingeschal:
Exodus 19:16-17:
En het geschiedde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er donderslagen en bliksemstralen en een zware wolk op de berg waren en zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in de legerplaats was, beefde.
Toen leidde Mozes het volk uit de legerplaats God tegemoet en zij stelden zich op onder aan de berg.

Exodus 20:18:
En het gehele volk was getuige van de donderslagen, de bliksemstralen, het geluid van de bazuin en de rokende berg. Toen het volk het zag, beefde het en bleef van verre staan.

Deut. 5:22-24:
22 Deze woorden heeft de HEERE tot uw gehele gemeente gesproken op de berg, uit het midden van het vuur, de wolk en de donkerheid, met luider stem, en Hij voegde daaraan niets toe; Hij schreef ze op twee stenen tafelen en gaf mij die.
23 Toen gij nu de stem hoordet uit het midden van de duisternis, terwijl de berg stond in een brand van vuur, naderdet gij tot mij, al de hoofden uwer stammen en uw oudsten, en gij zeidet:
24 Zie, de HERE, onze God, heeft ons zijn heerlijkheid en zijn grootheid getoond, en zijn stem hebben wij gehoord uit het midden van het vuur; op deze dag hebben wij gezien, dat God spreekt met een mens, en dat deze toch in leven blijft.

Zo heeft ook Johannes op Patmos dat ervaren:
  Openb. 1:10:
  Ik kwam in vervoering des geestes op de dag des Heren, en ik hoorde achter mij een luide stem, als van een bazuin,

  Openb. 4:1:
  Na deze dingen zag ik, en zie, er was een deur geopend in de hemel; en de eerste stem, die ik gehoord had, alsof een bazuin met mij sprak, zeide: Klim hierheen op en ik zal u tonen, wat na dezen geschieden moet.


De HEERE waarschuwt ons dat wij Hem, Die spreekt toch niet afwijzen. Immers, ook al horen wij niet het grote geluid van de stem van de HEERE, Hij spreekt tot ons met nog meer kracht dan toen:
  Hebr. 12:25:
  Ziet dan toe, dat gij Hem, Die spreekt, niet afwijst. Want als genen niet ontkomen zijn, toen zij Hem afwezen, Die zijn godsspraak op aarde deed horen, hoeveel te minder wij, als wij ons afwenden van Hem, Die uit de hemelen spreekt.


De eredienst


De bazuin werd ook geblazen wanneer Israël door zijn offers het aangezicht van de HEERE zocht:
  Num. 10:10:
  Ook op uw vreugdedagen, op uw feesten en op uw nieuwemaansdagen zult gij een stoot op de trompetten geven bij uw brandoffers en vredeoffers; zij zullen u dienen om u voor het aangezicht van uw God in gedachtenis te brengen; Ik ben de HEERE, uw God.

In 2 Kronieken 29 lezen wij over het herstel van de tempel door koning Hizkia. Wanneer dat eindelijk gereed is worden voor de eerste maal dan weer de offers gebracht zoals de HEERE die door Mozes aan Israël had voorgeschreven:
  25 Hij stelde de Levieten bij het huis des HEREN op, met cimbalen, harpen en citers overeenkomstig het gebod van David en van Gad, des konings ziener, en van de profeet Nathan, want het gebod was gegeven door de HERE, door bemiddeling van zijn profeten.
  26 En de Levieten stonden opgesteld met de instrumenten van David, en de priesters met de trompetten.
  27 Toen beval Hizkia het brandoffer op het altaar te offeren. En op het ogenblik, dat het brandoffer een aanvang nam, werd een lied des HEREN aangeheven en klonk trompetgeschal, begeleid door de instrumenten van David de koning van Israël.
  28 De gehele gemeente boog zich neer, men zong het lied en blies op de trompetten; dit alles, totdat het brandoffer voleindigd was.

Verder werd de bazuin altijd geblazen op grote feesten:
  Psalm 81:3:
  Blaast de bazuin op de nieuwe maan, op volle maan voor onze feestdag.
  Lev.25:8-9:
  Voorts zult gij u zeven jaarsabbatten tellen, zevenmaal zeven jaren; zodat de dagen van de zeven jaarsabbatten negenenveertig jaren zijn.
  Dan zult gij bazuingeschal doen rondgaan in de zevende maand op de tiende van de maand; op de Verzoendag zult gij de bazuin doen rondgaan door uw ganse land.


De dag van de HEERE


De profeten hebben dikwijls gesproken van de dag van de HEERE, als Hij kwam met zijn gericht en ook met zijn verlossing.
  Joel 2:1:
  Blaast de bazuin op Sion en maakt alarm op mijn heilige berg! Dat alle inwoners des lands sidderen, want de dag des HEREN komt. Want hij is nabij!
  Zef. 1:14,16:
  Nabij is de grote dag des HEREN, nabij en hij nadert haastig. Hoort, de dag des HEREN; bitter schreeuwt dan de held.
  Een dag van bazuingeschal en van krijgsgeschreeuw tegen de versterkte steden en tegen de hoge hoektorens.

Maar dat gericht van de HEERE betekent meteen de verlossing van zijn volk. Hij zal allen die Hij daartoe bestemd heeft uit de ballingschap naar Sion terugbrengen:
  Zach. 9:11,14,16:
  Ook laat Ik ter wille van uw eigen verbondsbloed de gevangenen onder u vrij uit de put, waarin geen water is.
  Dan zal de HERE hun verschijnen, en zijn pijl zal als de bliksem uitschieten, en de Here HEERE zal de bazuin blazen en optrekken in zuiderstormen.
  Zo zal de HERE, hun God, hen te dien dage verlossen als de kudde die zijn volk immers is, ja zij zijn kroonjuwelen, die zullen blinken in zijn land.

Die terugkeer uit de ballingschap is zo belangrijk voor de vergadering van de kerk van de HEERE in het Oude Testament dat wij lezen dat de HEERE Zelf de bazuin zal blazen. Die bazuin wordt de grote bazuin genoemd, vanwege het grote belang van de vergadering van de kerk van de HEERE:
  Jesaja 27:13:
  En het zal te dien dage geschieden, dat er op een grote bazuin geblazen zal worden, en zij die verloren waren in het land Assur en die verdreven waren in het land Egypte, zullen komen en zich nederbuigen voor de HERE op de heilige berg te Jeruzalem.


De laatste bazuin


Dit alles was een voorbereiding op de laatste bazuin. Die aanduiding ‘laatste’ betekent niet dat er daarna geen bazuingeschal meer zal zijn, maar houdt in: de eschatologische bazuin, die het einde inluidt, die de wederkomst van Christus vergezelt en de opstanding van de doden:
  1 Tess. 4:16:
  Want de Here Zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van de bazuin van God, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan.

Wij spreken de hoop uit dat onder de zegen van de HEERE ook ons nieuwe blad, onze bazuin, het volk van God mag voorbereiden op de komst van de Here Jezus Christus, ja zelfs mag meewerken aan het geluid van de laatste bazuin, dat eens komen zal.
Wat is dat een groot voorrecht om ook op deze manier de HEERE te mogen dienen. En tegelijk een grote verantwoordelijkheid om zonder aanzien des persoons die inleidende en voorbereidende bazuin helder te doen klinken!
Wij mogen verwachten dat de HEERE door dit middel zijn volk zeer gewillig zal maken ‘op de dag van Zijn heirkracht’!

In de Openbaring aan Johannes is geregeld sprake van bazuinen. Het is mijn plan om in de wekelijkse bijdragen die ik in deze rubriek Uit de Schriften hoop te schrijven in de eerste tijd daarop nader in te gaan.