De Here Jezus in Nazareth gehoord en verworpen


Nazarethwonderenverwerping

uit Lucas 4:16-30

En Hij kwam te Nazaret, waar Hij opgevoed was, en Hij ging volgens zijn gewoonte op de sabbatdag naar de synagoge en stond op om voor te lezen. [] De Geest des Heren is op Mij, daarom, dat Hij Mij gezalfd heeft, om aan armen het evangelie te brengen; en Hij heeft Mij gezonden om aan gevangenen loslating te verkondigen. [] En Hij begon tot hen te zeggen: Heden is dit Schrift-woord voor uw oren vervuld.

Wat is er bijzonder aan Nazareth?

Wat is er bijzonder aan dit tekstgedeelte? De Here Jezus verandert geen water in wijn. Hij geneest niemand. Hij drijft geen boze geesten uit. Eén ding is echter wél bijzonder. Namelijk dat de Here Jezus ronduit zegt wie Hij is. Hij preekt in de synagoge van Nazareth, op de sabbatdag. Juist nu wil Hij het evangelie van hoop en verlossing laten klinken. Daarom leest Hij uit Jesaja 61, over het aangename jaar van de HERE. Dat is het jaar van de verlossing uit de Ballingschap. Het jaar van bevrijding, om geheel in dienst van God te kunnen staan. Dat jaar is nu aangebroken, zegt de Here Jezus. Want de Here Jezus geeft echte en totale verlossing, bevrijding en redding. De Here Jezus maakt niet alleen blinden ziende. Door Hem worden de geestelijke ogen geopend. Zodat mensen gaan geloven en de Here Jezus aannemen. Door Jezus Christus worden mensen voor eeuwig gered.

Eerst geloven, dan zien

Voor de mensen in Nazareth komt het allereerst aan op geloof in het verkondigde Woord. Ze moeten geloven wat de Here Jezus zegt. Maar daar loopt het op vast bij de mannen van Nazareth. Want ze erkennen wel dat de Here Jezus krachtige woorden spreekt. Maar ze zien Hem niet als de Bevrijder, die God heeft gegeven. Ze vinden het een godslastering dat de Here Jezus de Godswoorden van Jesaja zomaar op zichzelf toepast. Dit is toch Jezus, de zoon van Jozef? Wat beeldt Hij zich wel niet in?, vinden de mannen van Nazareth.

Ze willen dat Jezus stopt met deze prediking. Laat de Here Jezus maar een wonder doen, waar ze over hebben gehoord. Maar dat wil de Here Jezus nu juist niet. Er is ongeloof ten opzichte van zijn Woord. Dan zal Hij geen krachten laten zien. Zij verwerpen het evangelie en zullen daarom ook de heilswerking van Gods Koninkrijk missen. Zij geloven niet dat met de komst van de Here Jezus het aangename jaar des HEREN is aangebroken. Daarom zullen ze gebonden blijven in hun zonde en niets van de verlossing ervaren.

Vaderstad

Geen profeet is aangenaam in zijn vaderstad. De Here Jezus leek welkom in Nazareth. Maar zijn boodschap werd niet aanvaard door de mensen. De Here Jezus waarschuwt de mannen van Nazareth. Hij wijst hen op de ernst van de situatie. Hetzelfde is Elia en Elisa overkomen, zegt de Here Jezus. In eigen vaderstad en vaderland waren Elia en Elisa niet welkom. Daarom ging het heil van Gods Rijk aan Israël voorbij. En mocht een heiden het toen wel ontvangen. Immers de weduwe uit Sarefat, en de melaatse uit Syrië ontvingen genade van God. Maar de Israëlieten moesten het missen. Elia en Elisa getuigen tegen de mannen van Nazareth, zegt Jezus. Als de Israëlieten niet uitkijken, dan worden ze net als hun vaderen, die Elia en Elisa hebben verworpen.

Verwerping in ongeloof

De mannen van Nazareth begrijpen wat Jezus tot hun zegt. En hun enthousiasme over hun dorpsgenoot slaat om in grote woede. Ze aanvaarden de Here Jezus niet als de Zoon van de levende God. Weg met deze Jezus. In een heuse volksoploop dreigt Jezus levend verpletterd te worden. Het vergaat de Here Jezus, zoals het gegaan is met vele profeten vóór Hem. Maar de Here Jezus laat Zich de stad uit jagen. Hij moest deze verwerping ondergaan. Hij moest dit alles dragen, als lijdende knecht des HEREN. Dit alles heeft Hij ook geleden in onze plaats. Want de Geest des HEREN is op Hem. De Geest, die Hem de woestijn in heeft geleid. Zodat Hij verzocht kon worden. De Geest, die Hem naar Nazareth heeft gebracht. Zodat Hij kon prediken en zodat Hij daar ook verworpen kon worden. Ook in deze verwerping lijdt de Here Jezus voor onze zonden. Alleen door zijn lijden kan Hij het aangename jaar des HEREN doen aanbreken. De schaduw van het kruis is hier aan het begin van zijn optreden al zichtbaar. De Here Jezus heeft het geleden, om onze zonden te dragen. Om ons te kunnen vergeven, zo vaak ook wij ons tegen Hem verzet hebben.

Maar het is zijn tijd nog niet om te lijden tot in de dood. De Here Jezus staat midden in die wilde lynchpartij. Maar Hij toont zijn goddelijke majesteit. Hij gaat gewoon midden tussen hen door en vertrekt. Hoe dat gebeurt, staat er niet. Maar het is een wonder, waarmee Jezus met stille majesteit uit hun midden vertrekt. God heeft Hem gered, zodat de Here Jezus zijn lijdensweg kan voortzetten.