De Here Jezus verzocht door de satan (4)


tempeldakverzoeking

Lucas 4:9-13

En hij leidde Hem naar Jeruzalem en stelde Hem op de rand van het dak des tempels en hij zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, werp Uzelf dan vanhier naar beneden; want er staat geschreven: Aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden, en: Op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken. En toen de duivel alle verzoeking ten einde had gebracht, week hij van Hem tot een bestemde tijd.

Satan misbruikt Gods geboden

Opnieuw is deze verzoeking heel anders dan de andere twee verzoekingen. De satan houdt de geboden van God aan de Here Jezus voor. Daarmee wil de satan aan de Here Jezus laten zien wat Hij zou moeten doen. Wat God van de Here Jezus zou vragen in deze situatie. En daarbij gebruikt de satan de Heilige Schrift: aan zijn engelen zal Hij opdracht geven aangaande u om u te behoeden en op de handen zullen zij u dragen, opdat gij uw voet niet aan een steen stoot. De satan wil aan de Here Jezus voorhouden: Deze beloften van de Here zijn toch niet inhoudsloos? U wilt God gehoorzaam zijn? Spring dan van het tempeldak, want God wil het! Spring, in gehoorzaamheid aan uw hemelse Vader. Uw Vader vraagt dat van U, zie maar, het staat in de Bijbel.

Satans Bijbelstudie

De satan presenteert zich hier als een heuse Schrift-geleerde. Hij citeert Psalm 91. Maar, heeft de satan gelijk? Het verleidelijke is hier, dat de satan Psalm 91 laat buikspreken. Hij heeft de Bijbel goed bestudeerd, maar hij gebruikt de Schrift met zijn eigen doel. Want hij legt een verkeerde betekenis in deze tekst. Alleen als we in de schaduw van de Almachtige zitten, Psalm 91:1. En alleen als we Gods naam echt kennen en de HERE zo dienen zoals Hij gediend wil worden. Alleen dan zal de Here met zijn bescherming nabij zijn. Maar wie zondige eigen wegen bewandelt, die kan niet pleiten op Gods belofte.

De Here Jezus blijkt een betere Schriftgeleerde dan de satan. De Here Jezus doorziet satans sluwe werk. En daarom vraagt Hij echt door naar de diepe betekenis van de Bijbel. Hij vergelijkt Schrift met Schrift, om de echte bedoeling te begrijpen. Ik mág helemaal niet springen van het tempeldak. De HERE heeft toch gezegd: Gij zult de Here, uw God, niet verzoeken.

God vraagt vertrouwen

Het spreken van de satan toont geen vertrouwen in Gods belofte. Want wie Gods belofte vertrouwt, die neemt niet de proef op de som. Satan draait de verbondsverhouding met de Here om, in zijn vraag. En dat is het erge. De satan doet alsof de Here Jezus mag zeggen: Vader, vang mij op, nu ik moedwillig en ongehoorzaam zelfmoord ga plegen.

God wil echter dat we zijn belofte geloven en zijn eisen gehoorzamen. God wil ootmoedige afhankelijkheid zien. Maar Hij wil niet dat we zijn belofte gaan testen. Dat heeft de Here Jezus begrepen. Hij onderwerpt Zich aan Gods geboden. Het lijkt een kortere weg, om te springen van het tempeldak en Gods belofte te beproeven. Maar Jezus weet: de kortste weg is de weg van Gods geboden. Het is beter te wandelen op de weg van Gods geboden, dan te springen op de weg van ongehoorzaamheid.

Overwinnaar

De Here Jezus blijft geduldig op de weg van Gods geboden lopen. Door zijn gehoorzaamheid is Hij de Overwinnaar en de meerdere van satan. De satan is met alle mogelijke verzoekingen gekomen. Veertig dagen lang. Drie daarvan zijn opgetekend voor ons. Zodat wij daarin het lijden van Jezus Christus kunnen zien. Om iets te kunnen begrijpen van de grootheid van Jezus liefde voor zijn Vader. En van de grootheid van onze zonden.

De satan heeft alle verzoekingen ten einde gebracht. Onze Heiland bleef staande, tot ons behoud. De satan geeft zich niet gewonnen. De strijd gaat nog verder, tot in de bittere dood aan het kruis. Maar uw Heiland is in deze verzoekingen al de Overwinnaar van de satan. Want Hij biedt weerstand tegen de satan. En de satan gaat weg van Hem (Jak. 4:7).

Dienende engelen

In de weg van gehoorzaamheid aan Gods geboden vervult God nu ook zijn beloftewoord. Na de verzoeking, op Góds tijd, komen de engelen en dienen de Here Jezus (Mat. 4:11). Engelen, die God had beloofd in Psalm 91, komen om Hem te sterken. God gebiedt zijn engelen voor zijn trouwe Zoon te zorgen. Om Jezus weer toe te rusten voor zijn volgende taak.

Zo worden wij vertroost door deze geschiedenis. En wij leren, dat alleen wie op de weg van Gods geboden loopt, Gods zegen mag verwachten. Want als we werkelijk leven met de Here, dan zal Hij zijn engelen gebieden om voor ons te zorgen en ons te beschermen. De engelen, als dienstbare knechten die zich inspannen voor hen die het heil zullen beërven. Dat is de vaste en zekere troost voor allen die in Gods wegen gaan. Dan zit u in de schuilplaats van de Allerhoogste. En mag u overnachten in de schaduw van de Almachtige.