De Here Jezus verzocht door de satan (3)


verzoekingmachtsatanberg

Lucas 4:5-8

En hij voerde Hem op een hoogte en toonde Hem al de koninkrijken der wereld in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: U zal ik al deze macht geven en hun heerlijkheid, want zij is mij overgegeven, en ik geef haar wie ik wil. Indien Gij mij dan aanbidt, zal zij geheel van U zijn. En Jezus antwoordde en zeide tot hem: Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen.

Knielen?

De satan vraagt of de Here Jezus wil knielen voor de satan. Dat is een gemakkelijke verzoeking, vindt u niet? Als de satan het aan u zou vragen, of u voor hem wilt knielen, dan zou u direct nee zeggen. Ik mag niet knielen voor de satan. Dat is helder. Maar waarom zou de satan dan met zon gemakkelijke verzoeking komen?

Schijn bedriegt. Want satans verzoeking gaat hier juist met volle kracht verder. De satan wil de Here Jezus verleiden om de macht te grijpen zonder God en zonder lijden. Daarom laat de satan eerst alle koninkrijken van de wereld zien, in al hun macht en glorie. De satan zal dat alles aan de Here Jezus afstaan, als Hij voor hem knielt. Dit kan hard binnenkomen, bij de Here Jezus. De Here Jezus staat hier nog maar aan het begin van zijn ambtsweg. Het lijden en de Godverlatenheid liggen allemaal nog voor Hem. En hier, aan het begin van zijn lijdensweg, wordt het Hem moeilijk gemaakt. Hij lijdt grote honger, en Hij voelt de vijandelijke adem van de satan tegen Hem briezen. Alle macht ontvangen, zonder al dat lijden. Dat klinkt toch verleidelijk, nietwaar?

Onderhandelingstafel

De satan wil het op een akkoordje gooien met de Here Jezus. Hij wil graag aan de onderhandelingstafel zitten. Waarom doet U zo moeilijk, Jezus Christus? Ik zal u de macht wel geven. Als U maar een kleine knieval doet, dan zal ik het U geven. De satan wil laten zien, dat de weg van de Here Jezus een omweg is. De weg tot macht kan veel korter! Eén knieval, en alle macht is van Hem. Maar, zou de satan zich werkelijk gewonnen geven? Zou de weg zonder lijden en kruis werkelijk beter zijn?

De Here Jezus werd niet geroepen om te onderhandelen. Hij moest de kop van de satan vermorzelen. Hij mag het niet op een akkoordje gooien. Er is immers vijandschap gezet. De Here Jezus staat recht tegenover de satan. Ze bevinden zich op het slagveld en niet aan de onder-handelingstafel. Hoe graag de satan ook zou willen onderhandelen.

Satans macht?

De satan zegt dat de Here Jezus slechts één knieval hoeft te doen. Maar juist één knieval zou alles verloren doen gaan. Want daarmee zou de Here Jezus erkennen dat satan alle macht heeft.

Heeft de satan dan geen macht? Hij wordt toch overste van de wereld genoemd en god van deze eeuw (Joh. 12:31; 14:30; 16:11; 2 Kor. 4:4)? Inderdaad, de satan heeft wel macht. Wij mensen hebben hem die macht gegeven, door onze zondeval. Door de zonde heeft de satan zich ingedrongen in de wereld. De mens heeft de satan met de zondeval erkend als zijn meerdere. Toen is de satan heerser over de aarde geworden. En hij heerst over ieder mens die zonder God leeft. Maar de satan heeft niet álle macht. Hij is en blijft slechts een geschapen engel. Hij kan alleen doen wat God hem toestaat. God blijft de Heerser over alle dingen. Daarom mocht de Here Jezus niet voor de satan knielen. Alleen God mag aanbeden worden!

Overwinning

De Here Jezus houdt vast aan het recht van God. Hij kiest de weg van Gods geboden. Ook al leiden Gods geboden voor de Here Jezus tot de dood. Omdat Jezus trouw blijft aan Gods wet, is satan de grote verliezer. Er staat geschreven: Gij zult de Here, uw God, aanbidden en Hem alleen dienen. (Deut. 6:13). Alleen God heeft het exclusieve recht op aanbidding! Dat is een citaat uit Mozes toespraak, vlak voordat het volk Israël het beloofde land in zou gaan. God had zijn volk uit de macht van het slavenhuis van de zonde gered. Deze God had daarom ook het alleenrecht van de aanbidding. Met deze belijdenis erkent de Here Jezus het recht en de wet van God. Het gebod is de weg ten leven. Eigen wegen leiden uiteindelijk tot de dood.

Zo kiest de Here Jezus de weg van het kruis. Alleen via die lijdensweg kan Hij werkelijk heerschappij en macht ontvangen. Alleen zo kan Hij zich een volk verzamelen tot het eeuwige leven. Alleen zo kan Hij de satan onttronen. Door het volbrachte werk van Jezus Christus is alles hersteld. En omdat Jezus Christus gehoorzaam is geweest, daarom zal zijn rijk geen einde hebben.

De glorie straalt uit die behouder,

Die t bloedig zweet werd uitgedrukt.

De heerschappij rust alleen op díe schouder,

Die ook onder het kruishout ging gebukt.

(Gez. 23:3)