De Here Jezus verzocht door de satan (1)


verzoekingsatanplaatsvervanger

Lucas 4:1

Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn.

Plaatsvervanger

Wij geloven dat de Zoon van God naar de aarde is gekomen als Plaatsvervanger. Hij heeft als mens onze zonden betaald. Al de gehoorzaamheid, die wij aan God verplicht zijn, heeft de Here Jezus volbracht. Zo heeft Hij tijdens heel zijn leven op aarde in onze plaats gestaan, als onze Plaatsvervanger.

Dat zien wij ook in de verzoekingen, waarmee de satan de Here Jezus verzocht (Lucas 4). Daar in de woestijn wordt de Here Jezus als Plaatsvervanger verzocht. Hij stond in onze plaats, om gehoorzaam te zijn waar wij struikelden. We willen in een aantal Schriftoverdenkingen luisteren naar het evangelie van Lucas 4.

De eerste stappen

Adam en Eva werden geschapen naar het beeld van God. Zij waren geroepen om de Here te dienen, en dat deden ze ook. Dat was hun lust en hun leven. God wilde Adam en Eva beproeven, of hun liefde en trouw aan God echt standvastig was. De Here testte hen door het verbod, dat ze van één boom in het paradijs niet mochten eten. En terwijl Adam en Eva in overvloed leefden en hun leven goed was tegenover God en tegenover elkaar, struikelden zij. Op de eerste stappen van hun leven in hun dienst aan God faalden ze. Het ene verbod in het paradijs is hen fataal geworden. Het is zelfs ons allen fataal geworden.

Daarom moest de Here Jezus Christus als Plaatsvervanger naar de wereld komen. En als Plaatsvervanger moest de Here Jezus in zijn leven op aarde volledig gehoorzaam zijn. Alles wat Adam verkeerd gedaan had, dat moest onze Heiland herstellen. Daarom kwam de Here Jezus als mens, als beeld van God. Net zoals Adam dat was geweest, maar dan zonder zonde. En de grote opdracht voor de Here Jezus was, om in heel zijn levensweg aan de Here gehoorzaam te zijn. Hij moest herstellen alles wat Adam kapot heeft gemaakt door de zonde. Uiteindelijk moest de Here Jezus dus het leven zelf herstellen. De Here Jezus moest sterven, om het leven te kunnen teruggeven aan al Gods kinderen.

Die zware taak begon al vanaf het allereerste begin van zijn leven op aarde. En die zware taak moest Hij dus ook volbrengen tijdens de verzoekingen door de satan. In álles moest Hij trouw blijven aan zijn God.

Naar de woestijn

Daarom (vers 1) gaat Jezus Christus direct na de doop in de Jordaan naar de woestijn. Hij is vol van de Heilige Geest, staat er. Daarin wordt duidelijk dat het Gods wil is, dat de Here Jezus verzocht wordt door de satan. Want de satan wil de Here Jezus wel te gronde richten met zijn verzoekingen. En daarmee de hele mensheid onder Gods toorn vasthouden. Maar dat was niet het doel van de Heilige Geest en van God. God heeft met deze verzoekingen een andere bedoeling. God wilde de Here Jezus beproeven. Door deze test kan God in het openbaar laten zien dat de Here Jezus werkelijk staande kan blijven. Ook hier in de woestijn is de Here Jezus onze Plaatsvervanger. Hij wordt verzocht door de satan, om al onze struikelingen en zonden te betalen en te herstellen.

Onze schuld publiek bewezen

Daar komt nog een ander aspect bij. De Here Jezus staat hier ook in de woestijn om de eer en het recht van God. Met het leven en de gehoorzaamheid van de Here Jezus wil de Here nog iets anders laten zien. Namelijk dat de schuld van de zonde niet bij God, maar bij de mens ligt. Als de Here Jezus werkelijk staande blijft, dan blijkt daaruit dat de mens niet in zonde hoefde te vallen. De mens Jezus Christus kon immers ook staande blijven. In de gehoorzaamheid van de Here Jezus blijkt duidelijk, dat de zonde een vrijwillige keuze van ons mensen is. Wij kozen bewust en vrijwillig tegen God. Niemand dwong ons daartoe. Het was ook geen fout in de schepping van God, alsof de mens moest zondigen, alsof hij geen andere mogelijkheid had. De Here Jezus kon immers ook staande blijven. De zonde is onze daad en onze schuld.

Onze verootmoediging

Het is dus tot onze verootmoediging, dat de Here Jezus hier in de woestijn aanwezig is. Het is om onze zonden, dat Hij verzocht moest worden. Het is om onze zonden, dat Hij moest lijden. En zo vaak wij nog zondigen, zo vaak zijn wij nog steeds niet te verontschuldigen. Elke zonde doet ons schuldig staan tegenover de Here. Elke zonde is onze eigen schuld, waar wij zelf volledig verantwoordelijk voor zijn. Maar zo vaak wij ons bekeren, vergeving vragen van onze zonde en in geloof tot de Here Jezus vluchten, mogen wij er vast van overtuigd zijn dat Hij alles hersteld heeft. Want de Here Jezus is volkomen gehoorzaam geweest, Hij heeft al het heil tot stand gebracht.

Here, wil ons niet in verzoeking leiden, maar verlos ons van de boze. Wil ons staande houden en sterken door de kracht van uw Heilige Geest. Doe ons altijd krachtig tegenstand bieden tegen de satan. Totdat wij uiteindelijk met Christus en door Christus de volkomen overwinning behalen.