De Here Jezus verzocht door de satan (2)


verzoekinghongerwoestijn

Lucas 4:1-4

Jezus nu, vol van de heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar Hij veertig dagen verzocht werd door de duivel. En Hij at niets in die dagen en toen zij voorbij waren, kreeg Hij honger. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg dan tot deze steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven.

Verzocht in grote honger

Bent u ook niet verwonderd, dat de Here Jezus honger krijgt? Hij, als Zoon van God, wordt door menselijke honger beproefd. Kon de satan de Here Jezus daar echt mee verzoeken? Zou het voor de Here Jezus moeilijk geweest zijn, om de listen van de satan te weerstaan?

De Here Jezus is God en mens in één Persoon. Naar zijn Goddelijke natuur was de honger geen verleiding. Maar naar zijn menselijke natuur wel. Hij was geboren als echt mens. Hij had ook alle zwakheden van de mens, uitgezonderd de zonde. Hij is als méns gekomen om ons als méns te redden. En daarom had Hij last van knagende honger. Hij moest al onze zwakheden op zich nemen, om ons daarvan te kunnen verlossen.

Ook Adam is verzocht geweest door middel van honger. Adam had in het paradijs geen honger naar voedsel. Maar de satan had in Eva en in Adam honger gewekt juist naar die éne verboden vrucht. Ze kregen honger om van Gods wegen af te gaan en zelf te bepalen wat goed is.

Onze Heiland werd midden in de dorre woestijn veertig dagen lang door verzoekingen geplaagd. En na veertig dagen zonder eten, komt de sluwe satan om Hem te verleiden. Het is de satan gelukt om Adam en Eva ongehoorzaam te maken. Nu probeert de satan het opnieuw bij de Here Jezus.

Indien u Gods Zoon bent

De satan wil nu dat Jezus Christus ook ongehoorzaam wordt aan God. De satan zegt daarom listig: Indien u Gods Zoon bent. God had bij de doop van de Here Jezus gezegd: Gij zijt mijn Zoon. De satan neemt, net als in het paradijs, woorden van God in zijn mond. Hij citeert slechts. Maar hij bedoelt: als U Gods Zoon bent, dan is deze barre omstandigheid toch onzin! U lijdt honger, maar dat kan de wil van God toch niet zijn!? U hebt macht om van een steen brood te maken. Doe dat dan! Néém wat u toekomt, als Zoon van God!

De Here Jezus wordt verleid om Zelf zonder God te bepalen wat goed en kwaad is. Zodat Hij eigenmachtig brood zou nemen, in plaats van het te ontvangen van God. De satan spiegelt voor: het hoogste geluk is alleen haalbaar, als U Gods gebod loslaat. Gods geboden zijn te zwaar voor U. De satan komt niet met grote strijdwagens aanzetten. De satan biedt slechts een beetje brood aan. Maar voor de Here Jezus is het een grote verzoeking, omdat Hij hevig honger lijdt.

De satan kent ook onze honger, naar eer, macht, lust en geld. Juist op onze zwakke plek zal hij ons proberen te verleiden. Hij wil onze honger uitbuiten. Daarom zullen we telkens kracht moeten putten uit het offer en de dood van Jezus Christus. Door Hem kunnen we strijden en staande blijven. Omdat Hij voor ons en in onze plaats heeft gestreden en overwonnen.

Niet alleen van brood

De Here Jezus was door de Heilige Geest geleid in de woestijn. Het was dus Gods wil dat Hij daar in de woestijn, zonder voedsel was. De satan wilde de Here Jezus ervan overtuigen: zonder voedsel gáát het niet. Maar Jezus zegt: zonder voedsel gaat het wel! Er staat geschreven: Niet alleen van brood zal de mens leven. Dat betekent dat het in de kracht van de Here altijd gaat, in alle omstandigheden. Het lijkt alsof het hier in de woestijn bar en boos is. Maar het is goed, want God is met Mij.

Zonder brood kan God heel zijn volk onderhouden en voeden. De mens moet leven van álles wat van Gods mond uitgaat. Dat heeft de Here laten zien tijdens de woestijnreis. Er was geen brood. Maar God gaf manna, om zijn volk te voeden. En zelfs zonder manna kan de Here zijn volk nog sterken. Mozes was veertig dagen op de berg zonder voedsel. Elia liep veertig dagen naar de berg zonder voedsel.

Gehoorzaamheid

De Here Jezus is volkomen gehoorzaam aan de wil van zijn hemelse Vader. Juist ook in deze barre omstandigheden in de woestijn, terwijl Hij honger heeft. Het Woord van God blijft gezag hebben over zijn leven, ook al lijkt gehoorzaamheid aan God naar de mens gesproken onmogelijk. Waar wij zo dikwijls struikelen en vallen, daar is de Here Jezus trouw gebleven, in onze plaats.

De Here wil gehoorzaamheid van ons zien, juist als we nood, moeite of tegenslag ontvangen. Als zelfs de Here Jezus in bittere honger gehoorzaam bleef, wie zijn wij dan om te zeggen: Gods geboden zijn te zwaar voor mij, in deze situatie? Laten we voortdurend zien op de Here Jezus. Hij bleef trouw. Ook toen men opnieuw tegen de Here Jezus schreeuwde: red Uzelf, indien Gij Gods Zoon zijt, en kom af van het kruis! (Mat. 27:40) De Here Jezus kwam niet af van het kruis. Zijn hele ambtsweg heeft Hij tot het einde toe volbracht. Hij heeft alles hersteld. Zo is Hij onze Verlosser.