Ga jij straks naar belijdeniscatechisatie?


GeloofsbelijdenisDeuteronomiumbelijdeniscatechisatieIs het in jouw gemeente al afgekondigd? Wie gaat er dit jaar openbare geloofsbelijdenis afleggen? Wil jij volgend jaar ook belijdenis doen? Ga jij komend seizoen op belijdeniscatechisatie? Hoe weet je of je belijdenis kunt gaan doen? Ben je daar wel klaar voor? Of is het misschien verstandiger nog een jaar te wachten?We willen in dit artikel luisteren naar het kernachtige en rijke onderwijs van Mozes. Aan de hand daarvan wil ik je helpen om de bovenstaande vragen te beantwoorden.

Bewuste keuze

In Deuteronomium 30:11-20 legt de HERE, door de dienst van Mozes, het volk een gebod op. Het gebod om de HERE te dienen, en Hem alléén. Het volk moet een keuze maken. De HERE wil dat zijn volk bewust kiest voor Hem. Mozes vraagt deze keuze van een volk, dat de Here al kende. Het verbondsvolk, dat al jaren leefde met de Here. En toch vraagt God een hernieuwde keuze van hen. Want het leven met de Here vraagt voortdurend om bewuste keuzes.

Het is dus niet vreemd dat jij belijdenis zult moeten afleggen. Dat betekent niet dat jij nu pas de Here hebt leren kennen en liefhebben. Het kan zijn dat je de Here al heel lang liefhebt. Maar je bent nu volwassen geworden. Je gaat zelfstandige keuzes maken. En dan vraagt de Here van jou een bewuste keuze. Namelijk dat je met volle verantwoordelijkheid persoonlijk uitspreekt dat je de Here van harte liefhebt en dient. Als je dat publiekelijk hebt uitgesproken, dan laat de Here je ook toe aan de tafel van Christus, het Heilig Avondmaal.

Eén keuze

Mozes spreekt over een keuzemogelijkheid. Het volk moet kiezen tussen het leven en het goede of de dood en het kwade. Maar is het de HERE om het even wat jij en wat zijn volk kiest? Nee, uit de tekst blijkt duidelijk dat het de HERE niet koud laat. De HERE wil dat het volk Israël voor de Here kiest. De goede en de kwade mogelijkheid zijn niet gelijkwaardig aan elkaar. Alsof het niet uitmaakt wat je kiest. Daarom zegt Mozes ook: Ik gebied u heden de HERE, uw God, lief te hebben door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden. Dat gebiedt hij hen. En hij waarschuwt voor de verkeerde weg. De HERE wijst dus nadrukkelijk één weg: die van het leven. Op die weg mag je leven met de Here. Op die weg wil de Here zijn zegen aan jou geven. Als het volk voor de Here kiest, dan wil Hij hun God zijn en mogen zij Gods volk zijn. Feitelijk is er dus maar één keuzemogelijkheid. Namelijk de keuze voor de Here, het goede en het leven. De andere mogelijkheid is geen wettige mogelijkheid.

Grote ernst

Mozes legt een grote nadruk op de keuze, die Gods volk moet maken. Hij roept zelfs de hemel en de aarde als getuige. Hemel en aarde, die alle generaties overleven. Zij blijven altijd getuigen van Mozes woorden. Zo belangrijk is het, wat Mozes zegt. Het is heel belangrijk om de goede keuze te maken. De keuze van het geloof heeft eeuwige gevolgen. Als je gelooft, mag je door genade eeuwig leven met de Here. Als je niet gelooft, dan blijf je eeuwig verwijderd van God. Dan zal je de straf op je zonden zelf moeten dragen. Het staat op scherp. Maak jij de goede keuze? Aanvaard jij het catechetisch onderwijs met geloof? Vind jij het mooi om meer over de Here te horen van je ouders, in de kerk en op catechisatie?

Kan ik zelf kiezen?

Mozes houdt dus duidelijk een keuze voor aan het volk Israël. En ook jij moet straks kiezen of je belijdenis wilt gaan doen. Een begrijpelijke vraag is dan of het wel mogelijk is om te kiezen. Kan jij zelf kiezen voor de Here? Een eerste en meest belangrijke antwoord is: wij kunnen alleen kiezen door de kracht van de Heilige Geest. Uit jezelf kun je niet kiezen voor de Here. Maar als de Geest dat in je werkt, dan kan dat wel. Dat is het belangrijkste. In de geschiedenis van het volk Israël zien we op een concrete manier, wat het betekent dat de Geest in onze harten moet werken. Israël moest immers ook kiezen voor de HERE. Maar kon het volk Israël zelf kiezen?

Kon Israël zelf kiezen?

God heeft Israël uit Egypte bevrijd en door de woestijn geleid, omdat Hij dat wilde. Israël hoefde alleen maar gehoorzaam te doen wat de HERE van hen vroeg. Zo mochten ze door hun God bevrijd worden. Als we dan kijken naar de tocht door de woestijn, dan valt op hoe vaak Israël ongelovig werd. Telkens en telkens weer moest de HERE hen terugroepen. God strafte het volk, maar was hen ook genadig. Zelfs heel veel genadewerk van de HERE was ervoor nodig, om het volk Israël in het beloofde land te krijgen. Als Israël één ding geleerd had in de woestijnreis, dan was het wel dit: als het aan Israël gelegen had, dan waren ze weer terug in de slavernij van Egypte. Of waren ze gestorven in de woestijn, zonder brood en drinken. Enkel en alleen Gods volhardende liefde en genade heeft Israël verlost en door de woestijn heen geholpen.

Aan het einde van díe reis zegt Mozes: kies het leven met de HERE. Konden ze zelfstandig kiezen voor de Here? Nee, de HERE had hen tot die keuze gebracht. Hij had hen gedragen en begeleid. Het volk Israël kon de goede keuze maken, omdat de HERE al vanaf het allereerste begin hun God wilde zijn. En omdat Hij met zijn volhardende liefde steeds zijn volk nabij bleef.

Zo zie je dus heel duidelijk wat het betekent dat de Heilige Geest in je hart werkt. Dan zie je dat God met zijn genade je al zoveel gegeven heeft. Jij kiest niet omdat het jouw keuze is. Je kiest omdat je weet: de HERE heeft mij niet losgelaten, ondanks al mijn opstand, zonde en ongehoorzaamheid. De HERE is trouw, Hij houdt mij vast. Daarom kan ik kiezen voor de HERE.

Het is een grote keuze

Het is een grote keuze als je belijdenis wilt gaan doen. Je zegt tegenover de Here en zijn gemeente dat je zelf met heel je leven en al je krachten de Here zult dienen. Dat is niet niks! Het is een hele grote belofte die je aflegt. Het is daarom begrijpelijk als je het een moeilijke keuze vindt. Zodat je jezelf afvraagt of het wel mogelijk is voor jou. Kan jij zon grote keuze wel maken?

Ook op deze vraag gaat Mozes in. Hij zegt:

Dit gebod is niet moeilijk voor u en het is niet ver weg. [] Dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen.

Mozes bedoelt daarmee, dat de Israëlieten niet overvraagd worden door de Here. Want de Here spreekt niet in orakels, alsof zijn wil voor ons onduidelijk zou zijn. De Here laat zijn Woord klinken in gewone menselijke taal. Door de mond van Mozes, in de woestijn. De Israëlieten konden de Here kennen, zelf over de Here spreken. En de Here had het Woord op die manier in hun hart gelegd.

Ook vandaag staat het Woord van de Here gewoon in het Nederlands in onze Bijbel. En het Woord van de Here wordt in begrijpelijke taal uitgelegd door ouderlingen en predikanten in jouw gemeente. De Here brengt zijn Woord zo in je mond en in jouw hart. Door de verkondiging van Gods Woord bewerkt de Here in jouw hart het ware geloof. Zodat je in de Here Jezus gaat geloven en vergeving ontvangt van je zonden. Dat schrijft Paulus in Romeinen 10, waarbij Paulus terugwijst naar wat Mozes hier in de woestijn zegt. De Here schrijft zijn geboden in jouw hart. Daardoor ga je de Here liefhebben en wil je Hem dienen. De Here belooft dat Hij met zijn Woord in jouw leven zal werken en blijven werken. Opnieuw geldt hierbij dus, dat je in jouw keuze niet aan je lot wordt overgelaten. De Here draagt zijn Woord jouw hart binnen, zodat je gaat beamen wat de Here zegt. Het Woord van God is het zaad waaruit ons nieuwe leven ontkiemt. Dat zegt Petrus tegen de gemeente van Christus: u bent wedergeboren uit onvergankelijk zaad, door het levende en blijvende woord van God (1 Petr. 1:23).

De keuze om geloofsbelijdenis te gaan doen wordt niet minder groot. Het blijft een indrukwekkende keuze, waarbij je belooft dat je de Here liefhebt. En dat je heel je leven en al je krachten wilt gebruiken om de Here te dienen. Maar de keuze is niet té groot. Want je weet: de Here sterkt mij door zijn Woord. De Here is zeer nabij, Hij werkt in mijn hart. Door zijn kracht kan ik ja-zeggen, door zijn kracht kan ik ook in de toekomst blijven leven tot zijn eer.

Wat moet ik dan precies kiezen?

Mozes geeft met drie woorden heel kernachtig aan wat je moet kiezen. Als je belijdenis gaat doen van je geloof, dan moet je de Here liefhebben, naar Hem luisteren en Hem aanhangen. Laten we deze drie woorden iets beter bekijken.

Israël moet de Here liefhebben. Dat gaat allereerst over de houding van Israël tegenover de Here. Met andere woorden: de Here wil dat jij een warm hart hebt voor de Hem. Ken jij de Here als je liefdevolle Vader in de hemel? Zie jij dat het een wonder is dat God zijn Zoon naar de aarde heeft gezonden? Besef jij dat het heel rijk is, dat de Here Jezus voor jouw zonden heeft betaald? De Here wil een heel persoonlijke omgang tussen Hem en zijn volk. Het christelijk geloof is geen geheel van regeltjes. Het geloof gaat over een liefdevolle band tussen God en zijn gemeente. Heb jij de Here lief, en ben je Hem dankbaar voor zijn genade? De Here vraagt heel je hart en je liefde. Met minder neemt Hij geen genoegen. Daarom is het goed om jezelf af te vragen of jij Gods persoonlijke en liefdevolle zorg ziet. En of je de Here daarvoor ook dankbaar bent en Hem wilt dienen.

Het tweede woord wat Mozes gebruikt is luisteren. Je moet naar de Here luisteren. Dat is eigenlijk het verlengde van liefhebben. Uit de liefde voor de Here komt de gehoorzaamheid voort. De Here vraagt concrete gehoorzaamheid aan zijn geboden. De Here liefhebben betekent dat je naar Hem hoort. En dat je je door Hem laat gezeggen. Het volk Israël heeft die stem van de Here gehoord, op de berg Sinaï. Toen gaf God zijn wet aan Israël. En ook heeft de Here zijn stem laten klinken, toen de Here Jezus op aarde kwam. God zei over de Here Jezus: Deze is mijn Zoon, de geliefde, hoor naar Hem (Mat. 17:5). De Here wil dus dat je luistert naar het onderwijs van de Here Jezus. En dat je alles onderhoudt wat Hij onderwezen en geboden heeft (Mat. 28:19). En Johannes zegt heel duidelijk dat het liefhebben van de Here ook betekent dat we zijn geboden gehoorzamen. Hij zegt in 1 Joh. 5:3: Dit is de liefde van God, dat wij zijn geboden bewaren. Het klinkt misschien wat streng, dat je de Here moet gehoorzamen en zijn geboden moet doen. Wij willen liever vooral over Gods beloften horen. Gods geboden komen snel op een tweede rang te staan. Maar het is belangrijk om te zien dat Gods liefdevolle stem klinkt zowel in zijn geboden als in zijn beloften. De Here wil dat je luistert naar Hem. Ook als Hij spreekt over wat je moet doen en wat je vooral ook niet mag doen. Als je zo naar de Here luistert en Hem gehoorzaamt, dan wil de Here je ook kracht geven om zijn geboden te gehoorzamen. Dat is nu juist de grote liefde van de Here. Als Hij zijn volk een gebod oplegt, dan belooft Hij direct ook hen te ondersteunen en te helpen om zijn geboden te gehoorzamen. Ook jij mag daarop vertrouwen. Als je belijdenis gaat doen van je geloof zeg je ook dat je de Here zult gehoorzamen. De Here zal je daarbij helpen, zodat je steeds meer je zonden gaat haten. En zodat je steeds meer naar Christus toegroeit in leer en leven. Dan mag je steeds verder groeien in je geloof. En steeds preciezer en nauwkeuriger luisteren naar de Here. En onder Gods zegen zal je steeds meer vrucht gaan dragen (Fil. 1:9-10; Kol. 1:9-11).

Het derde is, dat je de Here moet aanhangen. Dat betekent dat je niet eenmalig voor de Here kiest. Maar dat je met je ja-woord uitspreekt dat je met heel je toekomstige leven bij de Here zal blijven. Leven in het verbond met de Here is letterlijk een verbond voor het leven. Het is geen keuze voor één keer. Maar de keuze van het geloof gaat heel je leven met je mee. Er is werkelijke, duurzame verbondenheid tussen de Here en zijn volk. Dat komt niet door jouw kracht of omdat jij zo stevig in je geloofsschoenen staat. Maar omdat de Here trouw is in zijn belofte. Hij zal je vasthouden. Dat betekent wel, dat je niet vreemd mag gaan. Het verbond met de Here betekent dat je de Here trouw moet blijven. En dat je geen andere mensen of dingen mag aanhangen, alsof die ook op de eerste plek zouden staan. Je mag geen slaaf zijn van bepaalde middelen, prikkels of verlangens. Je mag je in geen enkel opzicht laten knechten door de duivel. Als je geloofsbelijdenis doet, dan zeg je dat je dienstknecht bent van de Here. En dat je Hem helemaal aanhangt. Dan is er echte verbondenheid. Verbondenheid, die de Here uit genade wil geven door zijn kracht en zijn genade.

Spreken

Tot slot. Als je erover nadenkt om belijdenis te gaan doen volgend jaar, dan is het belangrijk om die vraag aan de Here voor te leggen in het gebed. Vraag de Here, of Hij je wijsheid wil geven. En of Hij verdere groei wil geven in je geloof, zodat je steeds meer de Here gaat liefhebben, naar Hem wilt luisteren en Hem gaat aanhangen. Ook is het goed om deze vraag te bespreken met je ouders, of een andere broeder of zuster in de gemeente die je vertrouwt. Zodat je eerlijk je persoonlijke vragen kunt bespreken.

Volgende keer zal Eelco Bos ingaan op het formulier voor het doen van openbare geloofsbelijdenis.