Het leven van de Here Jezus op aarde - Nicodemus


De vorige keer lazen we dat de Joden van de tempeldienst een bedrijf hadden gemaakt. We lazen dat Jezus de tempel reinigde en de verkopers en handelaren wegjoeg. Deze keer lezen we over een gesprek tussen de Here Jezus en Nicodemus. Dit verhaal staat in Johannes 3:1-21. Lees maar mee

Nicodemus

In Jeruzalem woont een Farizeeër, een Jood. Zijn naam is Nicodemus. Nicodemus wil heel graag eens alleen met Jezus spreken. Maar Nicodemus durft dat niet overdag te doen. Waarom niet? Nicodemus is de overste van de Joden en lid van het Sanhedrin. Hij is een belangrijke man in de stad en iedereen let veel op hem. En als Nicodemus nu met Jezus gaat praten dan is hij bang dat de andere Farizeeën zullen denken dat hij bij Jezus hoort.

Het gesprek in de nacht

Midden in de nacht gaat Nicodemus naar Jezus. Als Nicodemus bij Jezus is gekomen, vertelt Nicodemus dat hij weet dat Jezus door God gezonden is. Want niemand kan wonderen doen zoals Jezus ze doet. God moet Hem wel helpen! Jezus geeft een bijzonder antwoord. Hij vertelt dat iemand wedergeboren moet worden om in het Koninkrijk van God, de hemel, binnen te kunnen gaan. Nicodemus begrijpt het niet Opnieuw geboren worden als je al volwassen bent? Je kan toch niet opnieuw in de buik van je moeder komen en dan weer geboren worden?

Opnieuw geboren worden

De Here Jezus legt het Nicodemus uit. Een mens moet uit de Heilige Geest geboren worden en door het water van God gewassen worden. Dat is moeilijk om te begrijpen! Wij, mensen, zijn zondig. Wij kunnen er zelf niet voor zorgen dat we in de hemel komen. Wij kunnen uit onszelf niet zalig worden. Maar hoe kunnen we dan wel zalig worden? Dat kan door vergeving te vragen voor je zonden. De Heilige Geest werkt dan in je hart en daardoor word je een ander mens. Een nieuw mens. Dat betekent dat je opnieuw geboren wordt.

Alzo lief had God de wereld!

Nicodemus hoort nieuwe dingen van de Here Jezus. Hij vraagt zich af hoe dit allemaal kan gebeuren. Jezus is verbaasd. Weet Nicodemus deze dingen niet? Hij is toch zelf een leraar. Nicodemus geeft zelf leerlingen les over de wet en de profetenboeken en hij weet niet wat Jezus bedoelt met opnieuw geboren worden? Jezus vertelt aan Nicodemus dat iedereen moet geloven in Hem. Daar kennen wij een belangrijke Bijbeltekst over. Jij kent de tekst vast ook wel, lees maar in Johannes 3:16

Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.

Eeuwig leven of verloren

Jezus laat aan Nicodemus zien dat er maar één weg is die je voor altijd gelukkig maakt. Dat is de weg van geloof in de Here Jezus. Geloven wat Hij zegt in de Bijbel en leven zoals Hij dat wil. Maar wie niet gelooft in God zal verloren gaan, staat er in Johannes 3:16. Dat betekent dat mensen die niet in de Here Jezus geloven en niet leven naar zijn wil, niet voor eeuwig gelukkig zullen zijn. Zij zijn verloren.

Nicodemus heeft in het gesprek veel van de Here Jezus gehoord en gaat naar huis. Hij heeft veel om over na te denken