De mooiste dag van de week


Dat is natuurlijk de zondag! De dag speciaal voor God. Je mag uitrusten van je werk en God dienen door naar de kerk te gaan. Samen met zijn gemeente. Dat is het hoogtepunt van de week. Ook voor jou?

Zondag als rustdag

Misschien vind je de zondag helemaal niet leuk. Misschien vind je naar de kerk gaan niet altijd leuk. Maar bedenk dan goed: het draait niet in de eerste plaats om ons, het gaat om God! De kerkdienst is een eredienst. Het is een feest voor God en zijn kinderen.

In Genesis 2:1-3 staat de instelling van de rustdag. De schepping is voltooid en dan schept God de rustdag. Vers 3: En God zegende de zevende dag en heiligde die, omdat Hij daarop gerust heeft van al het werk, dat God scheppende tot stand had gebracht.

God rust uit van zijn werk. En Hij zegent en heiligt de zevende dag. Dat betekent dat God deze dag apart zet. God heeft de rustdag dus al bij de schepping ingesteld als bijzondere dag voor Hem.

Als God op de Sinai de tien geboden aan het volk Israël geeft, staat daarin ook een gebod over de rustdag. Dat is het vierde gebod. Lees het maar eens na in Exodus 20:811. Ook in dit gebod komt naar voren dat de rustdag, de sabbatdag, tot eer van God is. Die dag mag gevierd worden. Het is geen last, maar het is een blijde dag. In de tijd van het Oude Testament vierde het volk Israël de sabbat op de zevende dag van de week, dat is onze zaterdag.

Na de komst van Christus is dit veranderd in de eerste dag van de week, de zondag. Christus offer is volbracht. De zondag is de dag waarop Christus is opgestaan. En dat is ook de dag waarop de christenen na Christus opstanding gaan samenkomen (Hand. 20:7 en 2 Cor. 16:2). Daarom mogen ook wij als Gods kinderen nu elke zondag de rustdag vieren. We mogen leven vanuit de verlossing, we mogen leven vanuit de rust. Het is een geschenk van God!

Wat doen we op zondag?

Op zondag mogen we rusten en naar de kerk gaan. Maar dat is niet alles. Deze dag speciaal voor God moeten we ook wijden aan God. Dat betekent dat alles van deze dag in het teken moet staan van de dienst aan Hem.

Wat betekent dat voor onze houding? Dat betekent bijvoorbeeld dat we mooie kleren aantrekken. Je moet er netjes uit zien, want je gaat de Here ontmoeten. Stel je voor dat je bij de koning zou mogen komen. Dan doe je toch je best om er verzorgd uit te zien? Op bezoek bij de Here is nog veel mooier! Het volk Israël moest zich vroeger ook eerst rein maken voordat ze tot de Here mochten naderen. Wij mogen nu rein voor de Here staan door het werk van Christus.

Die regels voor het volk Israël gelden nu niet meer voor ons. Maar juist omdat we God dankbaar zijn voor zoveel genade, willen we dat ook laten merken in onze houding. Het is is ook belangrijk om voor de kerkdienst met elkaar te bidden. Dat doe je als gezin aan tafel. Dan is het fijn dat je kunt bidden voor de dominee en voor jezelf. Ja, ook voor jezelf, dat je goed kan luisteren en van harte mee kan zingen. En voor de dominee bidt je dat hij Gods woord trouw mag verkondigen. Dat de Heilige Geest zo door het Woord kan werken in de harten van de mensen. Het is belangrijk om te bidden, want uit onszelf kunnen we Gods Woord niet verstaan. God wil ons daarbij helpen.

Voor de dienst

En dan gaan we naar de kerk. Misschien loop je dan meteen naar je vaste plek en plof je neer. Maar het is goed om eerst even om je heen te kijken. Als je de kerk in loopt, zie je al andere mensen. Gemeenteleden! Die kan je even groeten. En als je gaat zitten ook, dan groet je ook de mensen om je heen. Je bent niet alleen in de kerk. De andere mensen zijn ook kinderen van God, je hoort bij elkaar. In de Heidelbergsche Catechismus vraag 55 staat dat de gemeenschap der heiligen betekent: dat ieder verplicht is zijn gaven tot nut en heil van de andere leden gewillig en met vreugde te gebruiken. Daar hoort vriendelijk zijn, elkaar even groeten en elkaar spreken ook bij.

Als je dan zit, ga je alvast kijken wat er op de liturgieborden staat. Je zoekt de eerste psalm en de Bijbelteksten alvast op. Dan zie je waar de preek over gaat en kan je je al een klein beetje voorbereiden. Ondertussen klinkt het orgelspel. De Here houdt van mooie muziek. Straks mag jij met jouw stem ook de Here de lof brengen met het zingen van psalmen. Zo wordt het een echte eredienst tot eer van God. Zo wordt de zondag het hoogtepunt van de week!