Het geheim van de ark bij de doortocht door de Jordaan (4)


Tot de priesters zei Jozua: Neemt de ark van het verbond op en trekt over, vóór het volk uit. [] Zodra dan de voetzolen van de priesters, die de ark van de HERE, de Here der ganse aarde, dragen, in het water van de Jordaan rusten, zal het water van de Jordaan afgesneden worden; [] Maar de priesters die de ark van het verbond van de HERE droegen, bleven onbeweeglijk staan op het droge, midden in de Jordaan, terwijl geheel Israël op het droge overtrok, totdat het ganse volk de overtocht over de Jordaan voleindigd had. Uit Jozua 3 en 4

De namen van de ark

In Jozua 3 en 4 wordt de overtocht door de Jordaan beschreven. In de overtocht staat de ark van de HERE centraal. De ark werd gedragen door priesters. En de priesters moesten met de ark voor het volk uitgaan. Dat betekent: de HERE geeft leiding. Door de aanwezigheid van de ark in het midden van de Jordaan, stopt de Jordaan met stromen. En pas als de ark weer weg is uit de Jordaan, gaat de Jordaan verder stromen. De ark betekent telkens: de HERE is erbij. Door zijn kracht en zijn aanwezigheid kan het volk van de HERE het beloofde land binnengaan.

Nu gebeurt er in onze tekst iets bijzonders met de naam van de ark. De ark wordt met drie verschillende namen genoemd.

De ark: daar is HERE

Allereerst wordt de ark genoemd de ark van de HERE. Dat betekent dat de ark teken is van Gods aanwezigheid. De ark is de troon van de HERE. Hij woont tussen de cherubs die op de ark staan. De HERE wilde zo door de ark iets zichtbaar maken wat niet zichtbaar was. Namelijk dat de HERE aanwezig was. Waar de ark was, daar was de HERE.

De ark stond tijdens de woestijnreis in de tabernakel. De HERE woonde zo midden onder zijn volk. Hij beschermde het. En als het volk verdertrok door de woestijn, dan ging de ark voorop. Dat betekende: de HERE gaat voorop. Ook bij de overtocht door de Jordaan is dat zo. De ark gaat voor het volk uit richting de Jordaan. Daarin wilde de HERE laten zien: Ik, de HERE, ga u voor richting het beloofde land. Ik leid u door de Jordaan. Door mijn kracht komt u in het land van de belofte.

De ark: de HERE leeft met zijn volk

Een tweede naam die de HERE gebruikte voor de ark, is de ark van het verbond. Deze naam wil nadruk leggen op de verbondsomgang tussen God en zijn volk. Daarbij wil ik u wijzen op twee dingen van de ark. Allereerst: het verzoendeksel lag op de ark. Op dat deksel werd bloed gedaan, als teken van de verzoening. De zonden van het volk werden door bloed vergeven. De zondeschuld kon alleen worden verzoend en weggedaan door het bloed van dieren. Alleen door verzoening van de zonde kan God wonen bij zijn volk. Daar is het verzoendeksel getuige van.

In de ark

Vervolgens: in de ark lagen een aantal dingen die de Israëlieten mee moesten nemen op hun reis. De twee stenen tafelen van het verbond lagen ook in de ark. Dat zijn de Tien Geboden van God, die Hij op de berg Sinaï gegeven had. Alleen door het naleven van die Tien Geboden kon het volk gemeenschap hebben met de HERE. Alleen door de geloofsgehoorzaamheid van het volk kon de HERE wonen bij zijn volk.

De naam ark van het verbond betekent dus twee dingen. Ten eerste wees het op de genade van God door de verzoening van de zonden. En ten tweede wees het naar de gehoorzaamheid die het volk verplicht was aan de HERE. Door die twee, genade en gehoorzaamheid, kon er verbondsgemeenschap zijn tussen God en zijn volk.

De ark: de HERE heeft het gedaan

Een derde naam van de ark is de ark van de getuigenis. Zo wordt de ark genoemd, omdat de ark getuigt. Het getuigt van deze wonderlijke doortocht door de Jordaan. Het volk Israël mocht deze doortocht nooit meer vergeten. Ook als ze al lang en breed wonen in het land. Steeds herinnert de ark van de getuigenis hen eraan: de HERE heeft u in dit land gebracht. Door zijn kracht mag u er wonen. De ark getuigt ervan. Het volk zal het moeten blijven gedenken.

Het volk liep langs deze ark

Deze ark, met drie namen, stond in het midden van de Jordaan. De Jordaan was drooggevallen en het volk moest door de Jordaan en langs de ark lopen. Dit was een betekenisvolle gebeurtenis. Zo liet de HERE zien: u moet langs deze ark. U moet langs de troon van God. Langs het verzoendeksel. Langs de wet, die de HERE gegeven heeft. De ark spreekt van het wonder van de HERE. En het volk wist: alleen door genade komen wij dit land in. Alleen door Gods kracht. En alleen door het geloof in God. Alleen zo mogen wij ingaan.

Stapel stenen

Het volk moest ook twee stapels stenen maken. In de Jordaan moesten twaalf stenen gestapeld worden. Op de plek waar de priesters met de ark stonden. En op het droge moesten twaalf stenen komen, die werden in Gilgal gelegd. Dat is een plaatsje vlak bij de Jordaan. Ook die stenen zeiden hetzelfde als wat de ark zei: de HERE heeft dit wonder bewerkt. Door genade mag u in het beloofde land komen. Ook die stenen herinnerden het volk daar telkens aan. Ze mochten het niet vergeten. Ze wonen hier alleen door Gods kracht!

Met vertrouwen wonen

Deze doorgang door de Jordaan is wonderlijk. Het gaf het volk vertrouwen voor de toekomst. Immers, vanaf het eerste verlossingswerk in Egypte tot nu toe is de HERE betrouwbaar gebleken. God heeft Israël uit Egypte verlost. Hij heeft zijn volk door de Schelfzee geleid, terwijl het leger van Egypte verdronk. Ook in de woestijnreis heeft God zijn volk bewaard. En nu is de vervulling van de verlossing bijna compleet: ze zijn veilig in het beloofde land. Nu kan de inname van het land beginnen. Zal de HERE hen ook daarin niet nabij blijven? Het volk mag alles van God verwachten. Als Israël in God gelooft, dan zal Hij hen redden en verlossen. Ook van alle vijanden die nog in Kanaän wonen. Want als God met hen is, dan hoeven ze niet te vrezen!