De boog


“Toen de HERE de liefelijke reuk rook, zeide de HERE bij Zichzelf: Ik zal de aardbodem niet weer vervloeken om de mens, omdat het voortbrengsel van des mensen hart boos is van zijn jeugd aan, en Ik zal al wat leeft niet weer slaan, zoals Ik gedaan heb.
Voortaan zullen, zolang de aarde bestaat, zaaiing en oogst, koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, niet ophouden.” (Genesis 8: 21, 22).
“En God zeide tot Noach en tot zijn zonen met hem:
Zie, Ik richt mijn verbond op met u en met uw nageslacht, en met alle levende wezens die bij u zijn: het gevogelte, het vee en het wild gedierte der aarde bij u, allen, die uit de ark gegaan zijn, alle gedierte der aarde.
Ik dan richt mijn verbond met u op, dat voortaan niets dat leeft, meer door de wateren van de zondvloed zal worden uitgeroeid, en dat er geen zondvloed meer wezen zal, om de aarde te verderven.
En God zeide: Dit is het teken van het verbond, dat Ik geef tussen Mij en u en alle levende wezens, die bij u zijn, voor alle volgende geslachten: mijn boog stel Ik in de wolken, opdat die tot een teken zij van het verbond tussen Mij en de aarde. Wanneer Ik dan wolken over de aarde breng en de boog in de wolken verschijnt, zal Ik mijn verbond gedenken, dat tussen Mij en u en alle levende wezens van alle vlees bestaat, zodat de wateren niet weer tot een vloed zullen worden om al wat leeft te verderven. Als de boog in de wolken is, dan zal Ik hem zien, zodat Ik mijn eeuwig verbond gedenk tussen God en alle levende wezens van alle vlees, dat op aarde is.
En God zeide tot Noach: Dit is het teken van het verbond, dat Ik heb opgericht tussen Mij en al wat op de aarde leeft.” (Genesis 9: 8-17).

God ziet de boog


Een prachtig verschijnsel: de regenboog! In de afgelopen tijd, vooral tijdens onze vakantie, hebben we zelf verschillende keren die regenboog weer in al zijn pracht mogen zien. In heldere, schitterende kleuren. Dubbele bogen. En zelfs eenmaal een driedubbele. Je blíjft er naar kijken.
Die regenboog zullen we waarschijnlijk nog heel vaak zien. En iedere keer mogen, ja, móeten we dan bedenken dat ook onze HERE er naar blíjft kijken! Dat bedoelen we niet oneerbiedig. Het staat letterlijk zo in Gods eigen Woord. Zo heeft de HERE zelf gesproken in Genesis 9: Als de boog in de wolken is, dan zal ik hem zien. Wonderlijk en machtig: als wij ergens op aarde de regenboog zien, ziet de HERE die boog ook! Altijd. Steeds maar weer. Al die talloze keren, misschien wel vele keren per dag, dat er ergens een regenboog zichtbaar wordt, slaat onze HERE zijn ogen er op en ziet Hij die boog.

God gedenkt


En steeds als die boog er is, aldoor als de HERE de regenboog ziet, gedenkt Hij zijn verbond. Dan gedenkt Hij zijn vaste belofte aan Noach en zijn zonen. Die zekere belofte waarin Hij alle levende wezens op de aarde betrekt. De belofte dat nooit weer de aarde en al wat er op leeft op deze manier vernietigd zal worden. De belofte dat nooit weer, tot aan de Jongste Dag, wanneer de Herschepping van alle dingen begint, de dagen en de seizoenen zullen ophouden. De belofte dat het leven op aarde nooit weer onmogelijk zal zijn voor mens en dier.
De HERE gedenkt voortdurend zijn verbond. En iedere mens die de regenboog ziet moet ook dat verbond gedenken. De HERE heeft de boog tot een teken gesteld tussen Hem en de mensen en alle levende wezens. Iedere keer wanneer we de regenboog zien worden we aan dat verbond herinnerd. En Gods kinderen beseffen dan opnieuw: de HERE is groot en zijn beloften zijn vast en zeker. Wij zijn veilig bij Hem. En de aarde, de woonplaats die de HERE ons gaf, zal in deze vorm niet ophouden te bestaan totdat de Here Christus weer terugkomt op de wolken. Om alle dingen nieuw te maken. O ja, dán zal de oude aarde wel vergaan. Maar niet door water. Nee, dan zal de aarde gereinigd worden met vuur. En dan komt de nieuwe Schepping. Tot die tijd zal de schepping, hoe verschrikkelijk ook geschonden door de zonde, leefbaar blijven voor de mensen. En daarna...... daarna zal de aarde weer zijn als in het begin, volkomen geschikt om volmaakt te leven voor de HERE.
De regenboog: de HERE ziet hem en gedenkt zijn eeuwig onverbrekelijk verbond. Onophoudelijk.
De regenboog: Gods kind ziet hem en dankt de HERE voor zijn genade, voor zijn verlossingswerk, voor de zekerheid van levensmogelijkheden, op weg naar de eeuwige verlossing.
De regenboog: verkondiging van het Evangelie.

Klimaat


Als gereformeerden weten we dit eigenlijk wel. Maar misschien staan we er wel te weinig bij stil. Juist in deze tijd spreekt het teken van de regenboog sterker dan ooit. Nederland en heel de wereld wordt overspoeld door de klimaathype. Een hype is een verschijnsel dat door heel veel mensen gevolgd wordt. Een trend. Maar dan wel een trend die veel minder inhoud heeft dan de massa denkt. Een beweging die door de media wordt opgeblazen. En het is onze indruk dat de aandacht voor klimaatsveranderingen op dit moment een hype is. O ja, er is ongetwijfeld van alles aan de hand met het klimaat. Maar de stelligheid waarmee de ene wetenschappelijke theorie wordt geaccepteerd en de andere afgewezen lijkt aanvechtbaar. De media doen het voorkomen alsof allerlei verwachte ontwikkelingen volkomen vast staan. Terwijl het alleen nog verwachtingen, theorieën en modellen zijn. Die voortdurend worden bijgesteld. Vandaag lazen we dat de huidige opwarming van de aarde wellicht zou kunnen leiden tot een nieuwe ijstijd! Er zijn in onze geschiedenis vaker klimaatsveranderingen geweest. Met soms zeer ernstige gevolgen. Maar het einde van de menselijke samenleving was het niet. Toch wordt nu die indruk wel gewekt. Onbekommerd wordt geschetst hoe allerlei rampen zullen gebeuren over tien en over vijftig en over honderd jaar, alsof het wetenschappelijk vaststaande feiten zijn. Alsof de mens met zekerheid in staat zou zijn het leven op aarde over zo´n periode te voorspellen. De zeespiegel zal stijgen. Regen en wind zullen toenemen. Rivieren en kanalen zullen de enorme hoeveelheden water niet meer kunnen verwerken. Grote delen van de bewoonde wereld zullen onbewoonbaar worden door die zeespiegelstijging, door orkanen en watersnoodrampen. En tegelijk zal op andere plaatsen de woestijnvorming toenemen. Zo wordt het toekomstbeeld geschetst.
Tenzij ....... Tenzij de mens het klimaat zo beïnvloedt dat het scenario verandert. Dat is ook de boodschap van Al Gore, de Amerikaan die met zijn film over de klimaatverandering een soort profeet van de klimaathype is geworden. Met miljarden volgelingen over de hele wereld. De mensheid moet nu ingrijpen. Wereldwijd. Anders is het te laat. Dan gaat de samenleving zoals we die nu kennen er aan.

Duurzaam


De mensen moeten zelf veranderen. Regeringen moeten krachtig ingrijpen en ingrijpende maatregelen nemen voor vele jaren. Want de mensen zijn ook zelf de oorzaak van de aanstaande rampen. Door ongebreideld gebruik van energiebronnen is de klimaatverandering ontstaan, zo is de theorie. En dus moeten er duurzame veranderingen worden ingezet. Ja, en dat is dan het nieuwe toverwoord. Duurzaamheid. Dat moet de rode draad worden van heel het beleid. In alle sectoren van de samenleving. En wie kan daar op tegen zijn? Niet van harte de klimaathype volgen, niet van harte de duurzaamheidsslogan omhelzen, dat is bijna onfatsoenlijk. Kritische kanttekeningen maken, nee, dat wordt je niet in dank afgenomen. En omdat allerlei zaken in onze samenleving gevangen worden onder dat aspect ”duurzaamheid”, waar toch geen weldenkend mens tegen kan zijn, krijgt de klimaathype bijna religieuze trekken. Het is samenbindend, het gaat uit van niet-bewezen stellingen, het is een wereldwijde beweging met krachtige ”profeten”.
Duurzaamheid ....... Het nieuwe geloof?

Doel


Overdrijven we nu? Misschien tekenen we het wat zwart-wit. Maar als gelovige kinderen van de HERE moeten we wel goed onderscheiden wat er in de wereld aan de hand is. Ja, natuurlijk moeten we maatregelen nemen tegen mogelijke rampen. Ja, natuurlijk moeten we mensen beschermen. Ja, natuurlijk moeten we signalen over klimaatsverandering serieus nemen.
Maar tegelijk moeten we ons ook afvragen waar die nieuwe trend op gericht is. Waar zijn de mensen bang voor? Wat is het doel van al het ingezette beleid? Is dat het bouwen en bewaren van Gods schepping? Is dat het voortzetten van de goddelijke cultuuropdracht? Of is dat veel meer louter de bescherming van onze huidige samenleving? Bescherming van ónze verworvenheden? Bescherming van óns rijke leven? Veilig stellen van onze luxe zekerheden voor de komende eeuwen? Is het niet veel meer het bouwen aan de stad van de mens? Het zeker stellen van het nieuwe Babylon?
Zijn klimaatveranderingen de schuld van de mens? Maar hebben we het dan over energieverbruik en het uitputten van vruchtbare grond? Of hebben we het over de doorwerking van de zonde? Over Gods oordelen over de mensheid?

Wie goed toekijkt, kan zien dat ook de duurzaamheidshype een middel is om dat nieuwe Babylon te verwezenlijken en veilig te stellen. Gericht op de samenleving op deze aarde. Horizontaal. Zonder God. Uitgaand van de gedachte, ja, het geloof, dat de mens zelf de ultieme samenleving moet realiseren, op deze aarde. Uitgaand van het geloof dat dit mogelijk is. Een wereld en een samenleving die maakbaar zijn, wanneer mensen de juiste beslissingen nemen en elkaar vinden in samenwerking. Duurzaam beleid betekent, het is letterlijk zo gezegd, dat we met elkaar anders moeten gaan dènken.....
Feike ter Velde, de oud-EO-presentator, stelde dat de klimaathype een teken is van de komst van de anti-christ. Dat heeft nogal wat discussie los gemaakt. En ongetwijfeld is er wel kritiek te leveren op de manier waarop hij dat ziet. Maar er zit ook waarheid in. Want de stad van de mens, dat is de stad van de anti-christ. En de wereldwijde duurzaamheidsbeweging, los van het geloof in het verlossende en herscheppende werk van Christus, is een bouwen aan díe stad.

Nuchter


Moeten we dan maar niets doen? Is het dan niet waar dat menselijke activiteiten invloed hebben op het klimaat? Zijn we ook als christenen niet vaak verkeerd omgegaan met energie? Net als iedereen?
We willen nog eens benadrukken dat het natuurlijk ook christenplicht is om rampen te bestrijden. Om verantwoord om te gaan met de schatten van de Schepping. Om vooruit te kijken naar de toekomst. Jazeker.
Maar tegelijk moeten we heel goed beseffen dat die opdracht een andere is dan die van de geest van vandaag. Onze opdracht is om in alles de HERE te eren. Om zijn Naam groot te maken en die te verkondigen. Onze toekomst is een andere dan de ongelovige massa verwacht. Wij weten en geloven dat de volmaakte samenleving niet door mensen gemaakt kan worden. Nooit. Onze toekomst ligt op die nieuwe aarde, die Christus maken zal. In die nieuwe stad, die niet Babylon heet maar Jeruzalem.
En dat maakt dat we heel anders tegen klimaatveranderingen aankijken. Dat maakt dat we heel anders zien naar het gebruik van energiebronnen. Dat maakt dat we op onze hoede zijn wanneer allerlei politieke maatregelen gezet worden in het kader van de noodzakelijke duurzaamheid. Dat maakt dat we ons nuchter opstellen wanneer er plannen gemaakt worden voor tien en vijftig en honderd jaar. Zou het niet zo kunnen zijn dat Christus er misschien wel eerder is?

Geloven in het werk van Christus maakt dat we de geesten voortdurend blijven beproeven. Dat we er attent op zijn wanneer duurzaam beleid in de marge leidt tot het inperken van burgerlijke en christelijke vrijheden en tot het creëren van een steeds meer materialistische, horizontalistische en godloze samenleving. Het maakt dat we ons niet laten meeslepen met de klimaathype. Maar dat we ons nuchter en getuigend gedragen. Ja, dat we, waar dat maar van ons gevraagd wordt, duidelijk maken dat dé grote nood van de mensheid is het gevangen zitten in zonde en het ontkennen van het Evangelie van Christus.

De boog


De regenboog ........
Onze tijd vertoont alle tekenen van de eindtijd. Zoals onze Here Christus ons heeft geopenbaard. De stad van de mens tekent zich steeds duidelijker af. Het is “als in de dagen van Noach”. Er is bijna niets meer wat de mens niet kan. Angst voor de toekomst? Voor orkanen en watersnoodrampen en woestijnvorming? Angst voor honger en ziekte? Angst voor de ondergang van onze samenleving? Zorgen over het voortbestaan van het menselijk leven op aarde? Maar dan zullen we daar iets aan doen! Want we kunnen immers alles!
Maar de regenboog zegt ons dat we niet bang hoeven te zijn. Door alle verval van de Schepping heen, door de oordelen van de Here heen, zullen er levensmogelijkheden blijven. De aarde zal niet onleefbaar worden. Tótdat de Dag des Heren aanbreekt. Dan wordt alles nieuw. Gods kinderen zullen wonen op een nieuwe aarde en in een nieuwe stad. Dat is het werk van Christus. Christus is op weg naar de voltooiing van zijn Koninkrijk. Met kracht en met haast.
De regenboog zegt ons ook dat de mens zelf geen volmaakte samenleving tot stand kan brengen. Geen klimaathype en geen duurzame ontwikkeling kunnen dat veranderen. De mens zal onmachtig blijken als de Here zijn almacht toont. Als voor de zondvloed. Alle duurzame maatregelen zullen vergaan.
De regenboog ...... Die spreekt ons van ècht Duurzaam Beleid. Gods vaste Verbond.