De HEER regeert


Wie heeft het voor het zeggen in onze wereld? Die vraag wordt vandaag de dag nog wel eens gesteld. Er is zoveel onrust, opstand, oorlog. Wie kan dat in de hand houden? En de mensenmassas een veilige woonplek garanderen? Obama misschien? Hij is de leider van het machtigste land van de wereld, maar is toch niet in staat om een spion in Rusland in handen te krijgen. Poetin soms? Hij is de president van het meest uitgestrekte land van de wereld, maar kan toch niet zonder westerse technologie. De Chinese partijleider wellicht? Hij is de machthebber van het land met de meeste inwoners, maar hij kan de westerse wereld niet naar zijn hand zetten. Mevrouw Merkel dan? Zij is de regeringschef van het land met de meeste invloed in West-Europa, maar zij kan de eurocrisis niet oplossen. Er zijn wel enkele mensen op deze aarde met veel macht, maar niet één van heeft alle macht. Maar hoe komt het dan dat de wereld toch blijft bestaan en er samenlevingen mogelijk zijn?

Oppermachtige Regeerder

Toch is er Iemand die echt de meeste macht uitoefent op deze wereld. Dat is de HERE. Dat vertelt ons Psalm 93. Die psalm begint met de proclamatie van de konings-heerschappij van God. En vertelt ons meteen daarbij dat de wereld vaststaat.

Er was vroeger veel onrust. Ondanks de tegenstand van alle vijanden dreigde er gevaar voor de natie van het volk Israël. Deze psalm is een opsteker voor het volk Israël: de HERE regeert, dat geeft hoop. Dat is voor ons toch wel fijn om te weten. Want ook nu zijn er nogal wat landen en gebieden in de wereld waar oorlog en verdrukking is. Kijk maar naar Egypte, Syrië, Noord-Korea, Mali en veel andere landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika.

De HERE, dat is Degene die er is, die er was en die er zijn zal. Hij is in werkelijkheid de Meester. Trouwe onderdanen zijn blij hun koning te zien. Zij lopen ervoor uit om een glimp van de koning op te vangen als daartoe zich een gelegenheid voordoet. En als dan de stoet met de koning passeert, is er die blijde uitroep: daar is de koning. Dat zagen we ook gebeuren bij de inhuldiging van Willem-Alexander tot koning der Nederlanden.

Psalm 93 begint met deze openbaring: De HERE regeert. Het is als een blijde roep. De HERE, dat is pas een Koning! Dat mogen we fluisteren in het oor van hen die beproefd en bedroefd door het leven gaan, we mogen het duidelijk zeggen aan iedereen die ons minacht en tegenwerkt: de HERE is Koning.

Majesteit vanuit God Zelf

En Hij is geen gewone koning. Dat is te zien. Want zijn koninklijke kledij bestaat niet uit allerlei ornamenten, zoals een koningsmantel, kostbare stoffen, een kroon en een prachtig wapen waardoor zijn majesteit zichtbaar wordt. De kleding van de HERE bestaat uit majesteit. Alles wat Hem omringt is majesteit. Deze Koning toont zich niet in uitwendige versierselen, maar toont Zich in zijn soevereiniteit die Hem omringt. Het is oppermachtige heerschappij die Hem omgeeft, er is geen enkele macht die hoger of sterker is dan Hij. Hij is de heerlijkheid zelf, de Allerhoogste, verheven in waardigheid en pracht.

Zo toont Hij Zich: gehuld in majesteit. In de natuur, in de schepping, in de voorzienigheid, in de zaligheid is de HERE oneindig.

Deze macht heeft de HERE niet van buitenaf. Want God wordt nooit iets. Wat Hij van eeuwigheid was, is Hij vandaag en dat is ook zijn toekomst. Gods regeermacht is een vaststaand feit. Want Hij is de Schepper en Onderhouder van hemel en aarde, van alles wat er is en bestaat. Hij heeft dat allemaal vanuit Zichzelf, de almacht en dus de opperheerschappij heeft Hij van Zichzelf en van niemand anders.

God regeert met vaste hand

De HERE treedt op en kan handelen. Hij heeft Zich met kracht omgord, dat betekent dat de HERE Zichzelf heeft toegerust om met zijn almacht zijn regering uit te oefenen.

En dat zien we elke dag. Elke dag heeft de aarde haar loop om de zon. Met vaste regelmaat beweegt de maan rond de aarde. Elke dag heeft de zon haar plaats in ons zonnestelsel. En elke dag wentelen alle sterrenstelsels, sterren en planeten. En toch is er geen botsing waardoor al deze wentelingen in die enorme ruimte verstoord worden. Wat een creatief vermogen. Wat een wijsheid. Wat een kracht! Het is daarom wel zeker dat de wereld waarop wij wonen echt vaststaat en zal blijven bestaan, want deze wereld wordt staande gehouden door de onmetelijke kracht van God.

En dat blijft zo. Gods hoogheid is niet vergankelijk. Gods onvergelijkbare majesteit is zichtbaar en voelbaar in het vaststaan van de wereld.

Wij zouden van niets zeker kunnen zijn als wij er niet zeker van waren dat Hij regeert. En net zoals Hij de aardse en de hemelse lichamen in stand houdt door de natuurwetten die Hij heeft ingesteld, zó heeft Hij voor de mensen zijn goede wetten gegeven om de mensen in stand te houden in een geordende samenleving waarin ruimte is voor iedereen. Die goede wetten heeft Hij aan de mensen gegeven, eerst mondeling en daarna schriftelijk. We kunnen die elke dag lezen in de Bijbel en elke zondag laat de HERE deze wetten weer afkondigen in de samenkomsten van zijn volk. En als alle mensen zich aan die ordeningen van de HERE zouden houden dan zou de samenleving van de mensheid er heel anders uitzien. Dan zou de menselijke samenleving één vaste ononderbroken harmonie te zien geven en zou er nergens een wankeling of een ineenstorting te bespeuren zijn.

Maar dat is niet zo, de werkelijkheid is anders. Er is wel veel moeite en zorg en onenigheid en opstand en woeling in de volken van deze wereld.

Het ontkennen en loochenen van God is de moeder van een gebrekkige regering en samenleving van de volken.

Ongeloof verstoort de rust

De samenleving zal het terrein worden van de mensen die zich schandelijk gedragen als de HERE God dat niet tempert.

Want als de aanwezigheid van God in zijn goedheid niet gezien wordt in het gedrag van de mensen, raakt alles in wanorde. Dan dringen de godslasteraars zich op, de vervolgers van Gods kinderen slaan hun slag, de zedelozen vertonen brutaal hun gedrag, de bandelozen gaan hun gang, de samenleving wordt zoals eens in Sodom en Gomorra. Gods kinderen worden dan gekweld door een goddeloze en onbarmhartige samenleving, die alleen maar individualistisch eigen genot en eigen belang en nastreeft.

Wij kunnen van niets zeker zijn als we er niet zeker van zijn dat God de HERE regeert.

Gelukkig mogen we weten dat Hij de samenleving in stand zal houden, evenals Hij elke dag de hemellichamen in stand houdt. Hij regeert. Ook al spannen veel mensen zich in om naar hun eigen inzicht de samenleving in te richten en daardoor de leefbaarheid om zeep helpen.

De regeerkracht van de HERE is de enige veiligheid voor de samenleving van de mensen. Dat mag nog in ons land elke zondag verkondigd worden in zijn trouwe gemeente.

Het leven naar de heerlijke wetten van God is het enig juiste fundament voor een goede regering die werkt aan een goed geordende samenleving waar de bevolking op een positieve manier met elkaar samenwerkt en samenleeft.

En als God in zijn kracht en genade een terugkeer geeft naar de grazige weiden van zijn Woord dan wordt de orde weer hersteld. En krijgt die arme en geteisterde wereld weer vrede. Van dat wonder hebben we iets mogen meemaken in ons zo rijk gezegende vaderland na de reformaties in de zestiende, negentiende en twintigste eeuw.

Gods stem heeft de meeste kracht

De troon van God staat vast. Er is continuïteit van het koninkrijk van God.

De macht van God blijkt in onze wereld zo duidelijk te zien in het onstuimige verloop van de rivieren en in de stormen op zee. Daarin klinkt de stem van de HERE die vol van kracht is. Als we dat imposante gebeuren van de wateren van deze wereld zien, dan worden we stil, heel stil voor onze God, Die daarin ons zijn macht en majesteit toont. En dan gaan onze gedachten als vanzelf naar de majesteit van God in de schepping van de aarde, de zon, de maan, de sterren en zijn heerlijkheid in de hemel.

Dat geeft ons de zekerheid dat Hij zeer zeker in staat is om alle onrust, opstand, ellende, verdriet en narigheid van deze wereld weg te nemen. In één klap als Hij dat wil. We behoeven dus niet bang te zijn, ook al dreigt er een grote menigte samenwerkende vijanden ons te intimideren en mee te sleuren. Hoe groot het gebrul van onze vijanden ook is, de stem van het onweer, de stem van de HERE gaat daar bovenuit. Daarvan getuigt Gods Woord.

God houdt Woord

De HERE toont zijn macht en heeft ons zijn Woord gegeven opdat wij eerbied voor Hem hebben en zeker zullen geloven dat zijn koningschap nooit eindigt. En opdat wij ook de consequentie zien van zijn heerschappij: de betrouwbaarheid van zijn Woord.

De HERE richt de blik van de bidder die naar het wereldgebeuren kijkt naar omhoog.

Het blijkt: zijn Woord is betrouwbaar. Want Gods kind ziet dat Hij zijn beloften volbrengt en Gods kind weet dat het de roem van God is om Zich altijd aan zijn Woord te houden. Zijn kerk bestaat vanaf het begin van de wereld en bestaat nog steeds; ondanks alle duivelse aanvallen van buitenaf en van binnenuit houdt Jezus Christus zijn gemeente in stand.

De HERE geeft zijn getuigenissen, dat zijn zijn geboden en beloften. En die getuigenissen zijn waar. De openbaring van God is boven alle twijfel verheven. De HERE is zijn Woord zeer getrouw. En wij weten dat we geen verdichtsels zijn nagevolgd. Zijn heiligheid verandert niet. God heeft het kwaad niet toegelaten bij Hem te wonen en Hij zal dat ook nooit en te nimmer toelaten. Hij heeft het verbond van het eeuwige leven aan de kerk gegeven.

De gemeente van Jezus Christus is ervoor bestemd om voor altijd bij God te wonen. Alle macht is in Gods hand. Dat maakt ons blij, hoe we er ook aan toe zijn.

Een vaste burcht is onze God, een bolwerk in gevaren. Hij helpt en redt uit alle nood, die wij hier nu ervaren. Wij hebben zelf geen tegenweer, maar voor ons strijd een sterke Heer. Dat is de Zoon van God, alleen Hij kan triomferen.

We zijn overtuigd: dat er in de wereld en in de kerk nog vastheid is, dat is het werk van de HERE.

Blijf hopen

Blijf daarom hopen, want zijn heerschappij bestaat sinds vroeger en wordt niet geschokt door de komende wildste stormlopen die erop uit zijn om zijn macht te ontkennen en te breken.

Het gaat altijd om de wereldheerschappij.

Alle verdeeldheid, verwarring en vijandelijkheid die in de wereld is, zal eens door de HERE worden beëindigd en veranderd. Het doel van de schepping is het eeuwig loven van de HERE, dat doel gaat gerealiseerd worden. De HERE zal zegevieren over de machten van de chaos.

Wij mogen hopen op de toekomstige eindzege. Wij zullen niet wegzinken in een bodemloze put. De tijdelijkheid van de mens heeft Gods eeuwige adem. Hij is groot en ik ben klein, maar ik ben verheven boven alles waarboven Hij mij stelt.

Gelukkig is het volk waaraan de HERE Zich laat zien in de heerlijkheid van zijn onmetelijke genade en kracht. De vijanden van dat volk zullen eens overwonnen worden en eens zal Hij alles totaal aan Zich onderwerpen en alle tegenstand opruimen. Dan zal iedereen Hem zien in al zijn heerlijkheid en zijn almacht erkennen. De een zal dat doen gelukzalig lachend, de ander rampzalig knarsetandend. Het is een zeer bijzondere weldaad van de HERE aan zijn volk dat het de openbaring van de eeuwige gelukzaligheid mag ontvangen.

De samenleving wordt volmaakt

De werkelijkheid van de tijd waarin wij nu leven geeft zo op het eerste gezicht aanleiding om een andere toekomst te verwachten dan een toekomst van een samenleving waarin voor honderd procent vrede en geluk heerst en waar geen wanklank wordt gehoord en geen spoor van misverstand, teleurstelling of verdriet te bekennen is.

Maar, het is zeker dat deze volmaakte samenleving er komt. Dat zàl gebeuren. Dat geeft ons hoop en moed om te leven. Ook al ziet de werkelijkheid vandaag de dag er voor de oppervlakkige beschouwer vaak anders uit.

De HEER regeert. Jezus Christus, Hij won, wint, zal winnen.

Van die blijde boodschap mogen wij in woorden en gedrag getuigen in deze wereld.

Zie niet op uw benauwdheid, zie op uw Bevrijder.