De draak op de aarde geworpen


Openb. 12:9-12:

9 En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem. 10 En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen: ()12 Wee de aarde en de zee, want de duivel is tot u nedergedaald in grote grimmigheid, wetende, dat hij weinig tijd heeft.

Feest in de hemel

Bij de vreugdetonen die in de hemel klinken, hadden we misschien verwacht dat er nu ook blijdschap zou zijn voor de rest van de schepping: de aarde en de zee. Want als Christus toch als Koning ongestoord zijn regering kan doorzetten vanuit de hemel, is er toch ook alle reden tot vreugde op de aarde? En als er vreugde is omdat geloofsvolharding in het bloed van Christus de overwinning geeft, ondanks de dood op aarde, is deze vreugdevolle boodschap toch ook voor deze aarde bestemd? Nu, dat is ook zo! Dat moeten we vooral zo laten staan. Dat is ook onderdeel van de inhoud van de vreugde in de hemel. De vreugde in de hemel heeft ook alles te maken met het kerkvergaderend werk van Christus op aarde. Absoluut. Wat nu volgt in het lied in de hemel, dat handelt over de aarde, zet geen domper op de feestvreugde. Alleen: de hemelse vreugde als gevolg van de Hemelvaart van Christus mag op aarde niet leiden tot zorgeloosheid, tot verslappen van het geloof, tot oppervlakkigheid en lauwheid.

De kerk op aarde mag voluit meegenieten van de hemelse feestvreugde om de overwinning van haar Heiland. Maar ze zal tegelijk waakzaam moeten blijven. Want de heerlijke vreugde die zij hier in beginsel krijgt, mag haar niet alsnog ontgaan! Daarom is die waarschuwing wee de aarde heel belangrijk om de heerlijke overwinning vàst te kunnen houden. Die waarschuwing is nodig om de kroon des levens die door Christus is veiliggesteld, niet te verliezen. Om hem niet door de satan te laten afpakken. Want de satan zal zijn aanvallen nu intensiveren. Hij is weggeslingerd uit de hemel en neergeworpen op de aarde. Daarom gaat hij nu in grote grimmigheid op de aarde af: Wee de aarde en de zee.

Wee de aarde en de zee

Aarde en zee worden hier genoemd als de plaatsen die nog aan de satan zijn overgebleven nu hij uit de hemel is verwijderd. Die rest van de schepping wil hij zolang hij nog kan, zoveel mogelijk verderven. Daarbij is hij met name op de kerk gericht. Met al zijn monsterlijke eigenschappen en satanische werkingen is hij voortaan vol actief om op aarde zijn verderf te zaaien. Daar zal hij de tijd die hem nog rest zoveel als mogelijk, trachten te verwoesten wat bij Christus hoort. Hij weet dat hij nog weinig tijd heeft (vers 12). Het is een wanhoopsactie van de satan, maar hij gaat ermee door.

De draak is overwonnen door het bloed van Christus, hij is verslagen door het leger van God en neergeworpen. Maar hij is nog niet ongevaarlijk, want hij is nog niet helemaal uitgeschakeld. Er is hem nog tijd overgelaten. Daarom klinkt die grote waarschuwing: bewoners van aarde en zee, jullie horen de hemel juichen, en terecht. Jullie mogen meejuichen, maar vergeet je niet te wapenen tegen dit monster. Richt je op het bloed van Christus en houdt zijn getuigenis vast en blijf trouw tot in de dood (vers 11). Al degenen die dat mogen doen, zullen overwinnen. Want de overwinning in Christus is zeker. Maar blijf dan ook in Christus. Laat Hem en zijn Woord niet los.

De eigenschappen van de draak, opgesomd in vers 9, worden nu door hem op aarde ten volle ingezet. Hoeveel mensen heeft hij al niet verleid, afgetrokken van God als de listige verleider van de mensheid door valse leer en verlokkingen van de wereld? Deze verleidingen zullen alleen maar intensiever worden.

De oude slang die de hele wereld verleidt

Verleidingen en verdrukkingen zijn beide werkwijzen van de draak, de slang. Maar hier wordt in vers 9 speciaal de verleidende kracht van de satan genoemd. Die gaat terug naar het begin van de mensheid in het paradijs. Satan zet zijn succesvolle praktijk van verleidingen voort om iedereen te belagen. In hoofdstuk 13:11v lezen we van het beest uit de aarde, handlanger van de draak, die allerlei verleidende tekenen en wonderen doet. Zoals imitatie van vuur uit de hemel op de aarde zoals de profeet Elia dat had afgebeden op de Karmel. Over het beest lezen we dan (hoofdst. 13:14): En het verleidt hen die op de aarde wonen, wegens de tekenen die hem gegeven zijn.

Vrijwel heel de wereld zal dan het merkteken van het beest dragen. Zij die dit teken weigeren, kunnen niet meer meedoen in handel en het economisch verkeer. Niet meer kopen en verkopen. Wie zal daar stand tegen kunnen houden?

Daarbij doet de draak zich ook kennen als duivel, dat is lasteraar, bedrieger, ophitser, twistzoeker. Nu, zón listige en lasterende draak gaat rond als een brullende leeuw, zoekend wie hij kan verslinden (1 Petr. 5:8).

Waarom nu zo uitgebreid bij deze dingen stilstaan, rond het feest van Hemelvaart?

Omdat de Here Jezus in deze grote brief aan de kerk van alle tijden, ons dit ter waarschuwing voorhoudt. Terwijl de feestklanken nog klinken in de hemel, is er voor ons ook die indringende waarschuwing richting de aarde. Niet om de feestvreugde te temperen, maar om er juist voor te zorgen dat het feest blijft! De Here wil niet dat we worden verleid door indrukwekkende en spectaculaire ontwikkelingen van de draak. Hij waarschuwt ons, ons niet te laten verlokken om te zondigen tegen God. Hij wil voorkomen dat we slachtoffer worden van laster en bedrog van de valse profetie.

Als we die waarschuwing van onze Heiland ter harte nemen, dan blijft voor ons juist Hemelvaart een feest van grote vreugde!