Evangelisatie en Christus gemeente (1)


Het is de taak van de kerk om te evangeliseren. Doet jouw kerk dat ook? En doe jij zelf aan evangelisatie? Of vind jij het vreemd om te zeggen dat je evangelisatie belangrijk vindt? Mensen die dat zeggen worden soms met een scheef oog aangekeken. Alsof je te vooruitstrevend zou zijn. Toch is het belangrijk om als kerken niet in onszelf gekeerd te zijn. We hebben de roeping om het evangelie uit te dragen! Welke uitstraling hebben wij, persoonlijk en kerkelijk?In twee artikelen wil ik ingaan op de taak van evangelisatie. Evangelisatie is niet de opdracht tot zending naar andere volken, maar de taak om in de omgeving van de gemeente van de Here Jezus Christus het evangelie uit te dragen. Dit eerste artikel gaat over de vraag waarom wij het evangelie moeten uitdragen, welke voorwaarden aan evangeliseren verbonden zijn en waartoe de Bijbel ons vooral oproept in het kader van evangelisatie.

Waarom? Jezus liefde!

Er is één grote reden om het evangelie uit te dragen. Eén centrale rijkdom, waardoor iedere christen zich gedrongen moet weten om ook anderen te overtuigen. Die ene reden is: de Here Jezus Christus. Hij is de Heiland, de Verlosser. Het Lam, dat de zonden heeft weggedragen. Zijn bloed heeft gevloeid om onze zonden te betalen. De liefde die Hij heeft getoond was zó groot, dat kunnen wij ten diepste niet vatten. Hij heeft Zijn leven gegeven vol liefde, als zoenoffer voor de Zijnen. Dat is de centrale kracht en motivatie voor jou en mij om te evangeliseren. Om anderen te vertellen van het offer van Christus, dat Hij voor de zonde heeft betaald. Ieder die in Hem gelooft, die gaat niet verloren. Ieder die in Hem gelooft heeft het eeuwige leven (Joh. 3:14-21)! Je mag uit grote dankbaarheid voor jouw redding enthousiast vertellen over jouw Heiland. Hij is gestorven voor Zijn volk, voor al Zijn kinderen. Geloof in Jezus, dan Zijn ook jouw zonden betaald.

Waarom? Jezus is Koning!

De Here Jezus Christus is gestorven en is opgestaan. Hij zit nu aan Gods rechterhand. Hij is de Koning, die regeert. Dat is de tweede reden, waarom Gods kinderen het evangelie mogen uitdragen. Jezus is Heer en Koning! Zoals Hij gezegd heeft tegen Zijn discipelen: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Deze Koning wil Zijn Rijk uitbreiden over de aarde, Hij wil onderdanen die Hem aanbidden. Hij wil erkenning van Zijn positie en macht. Daarom zei Hij tegen Zijn discipelen: Gaat dan heen, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen [] en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. (Mat. 28:18-19). Iedereen moet het horen: Jezus regeert, Hij is Koning. Hij heeft alles in Zijn handen. Zijn Koningsmajesteit en heerlijkheid vraagt om erkenning en eer.

Je hebt vast wel eens iets heel moois gezien. Een mooie auto, een mooie zonsondergang, een prachtig schilderij. Als je zoiets prachtigs ziet, dan móet je even stilstaan en ervan genieten. Je moet de pracht en praal ervan erkennen. Hoeveel te meer is dat bij de grote glorie en majesteit van de Here Jezus! Aan deze Koning kan en mag niemand voorbijlopen. Zijn hemelse heerlijkheid en glorie moet ons tot aanbidding brengen. Hij heeft recht op de aanbidding van alle mensen, want Hij regeert. Hem komt alle eer toe!

Waarom? Jezus komt terug!

Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus openbaar worden, opdat ieder vergelding ontvangt voor wat hij door middel van zijn lichaam gedaan heeft, hetzij goed, hetzij kwaad. Nu wij dus deze vrees voor de Heere kennen, bewegen wij de mensen tot het geloof.

Paulus spreekt hier (2 Kor. 5:10-11, HSV) over de reden van het werk en de grote inspanning als apostel. Het oordeel komt, want Christus komt terug. Christus zal komen als Rechter. Deze waarheid leeft in de harten van Gods kinderen. We horen het elke zondagmiddag: Hij zal komen om te oordelen, de levenden en de doden.

Het oordeel van Christus is voor ongelovigen angstaanjagend, omdat zij de eeuwige dood zullen ingaan. Dat is voor de gelovigen een belangrijke reden om te evangeliseren. Mensen voor Christus te winnen, mensen te overtuigen dat ze zich moeten bekeren. Als we de diepte van het oordeel van God zien en geloven, dan zien we de grote ernst van het evangelisatiewerk.

Voorwaarde: liefde

Drie belangrijke redenen om te evangeliseren ben ik bij langs gegaan. Het is dus niet verdacht, als je ernaar verlangt om het evangelie uit te dragen, persoonlijk of als gemeente. Het hele christelijke geloof is doordrenkt met het verlangen om het geloof te delen. Om anderen te redden, door ze tot het geloof te bewegen.

Maar er is wel één belangrijke voorwaarde waar je aan moet voldoen: er moet liefde in je hart zijn. En daarmee bedoel ik allereerst de liefde tot God. Als die liefde niet in jou is, kan je niet evangeliseren. Want als je geen liefde tot God hebt, dan is er geen levend geloof. Dan kun je anderen ook niet aansporen om tot God te gaan.

Liefde tot God en Zijn Woord

Allereerst is hartelijke liefde tot God nodig. Je moet de drie-enige God liefhebben. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Zoals het eerste gebod zegt: Hem alleen aanbidden, Hem alleen dienen. Hij is de enige God die leeft en regeert. Dit heeft alles te maken met wat we hierboven hebben gezegd over de Here Jezus Christus, die we moeten liefhebben, eren en verwachten.

Hoe kennen we deze God? Door Zijn Woord, door de Bijbel. Niet de Koran van de islamieten, niet de Vedas van de hindoes, maar de Bijbel is het Woord van God. God spreekt ons in de Bijbel aan. Ook jou, persoonlijk, in jouw situatie, met jouw karakter en jouw leven. Heb jij Gods Woord lief? Wil jij leven bij het Woord van de Here? Dat is onmisbaar voor je geloof. Want de Heilige Geest werkt door het Woord van God, om in jouw en mijn hart te werken. Om jouw wil en hart radicaal te buigen. Zonder de Heilige Geest is je hart vol zonde en kwaad tegenover God. Maar de Geest wil je hart ombuigen tot een hartelijke en liefdevolle dienst aan God. Zodat je Christus gaat gehoorzamen en blijft gehoorzamen. Heb daarom Gods Woord lief! Luister naar Hem. Als je inderdaad met aandacht, liefde en oprechtheid luistert, dan zal dat ook vruchten afwerpen. Niet alleen voor je eigen leven, maar ook voor anderen. Want als je de Bijbel goed kent, kun je woorden van God spreken tot anderen. Anderen mogen dan van jou horen, wat onze hemelse Vader tot ons allen zegt.

Bij de liefde tot Gods Woord hoort ook liefde tot de leer, liefde tot de gereformeerde belijdenis. Evangelisatie moet erop gericht zijn dat mensen [] door belijdenis van het geloof naar de gereformeerde leer zich voegen bij de gemeente van Christus (KO art. 26). Want in de belijdenis van de kerk wordt Gods Woord samengevat en verdedigd tegen dwaling. Een kerk die Gods Woord niet zuiver bewaart, gooit daarmee dus zijn eigen evangelisatie-glazen in.

Liefde tot de kerk

Ten tweede is hartelijke liefde tot de kerk nodig. Je mag dankbaar zijn, dat je tot de kring van verloste mensen behoort. Deze kring is geheiligd door het bloed van Christus en door de Heilige Geest. Het mag het volk van God zijn, dat God geroepen heeft uit de duisternis tot Zijn licht. Bij dat volk is het Woord van God. Daar klinkt het zuivere en ware evangelie, van redding van de eeuwige dood. Verlossing van de schuld. Vergeving van de zonde om niet. Daar mag je het evangelie van de vrije genade horen, door het bloed van onze Here Jezus Christus. Het evangelie dat de mens weer echt méns wordt, door de Heilige Geest vernieuwd naar het beeld van God.

Jezus Christus vergadert Zijn kerk. Hij wil dat mensen zich bekeren van de zonde en dat ze discipelen van de Here Jezus worden. Dat ze tot het volk van God gaan horen, de kring waar het behoud te vinden is.

Daarom is interkerkelijke evangelisatie in de kern al verkeerd. Want het doel van evangelisatie is om mensen tot de kerk van Christus te brengen. Mensen te trekken tot de zuivere verkondiging van Gods Woord, zodat ze voortdurend gevoed worden met de prediking. Gods kinderen hebben het al zo broodnodig, om telkens weer teruggeroepen te worden tot de ene ware dienst aan God alleen. Des te meer mensen die God willen leren kennen, of die door geloof en bekering net kinderen van God zijn geworden.

Liefde tot mensen

Ten derde is hartelijke liefde voor mensen nodig. Ik bedoel daarmee niet je broeders en zusters, maar de mensen om je heen in de maatschappij. Op school, op je werk, in de winkelstraat. Mensen, allemaal door God geschapen met het doel om de Here te dienen. Maar die dat niet willen, of daar niet van weten. Je liefde zal moeten uitgaan naar die mensen, om hen te redden. Ze moeten gaan geloven, dan zullen ze gered worden van het eeuwige oordeel. Zoals Petrus dat ook duidelijk heeft gezegd in zijn prediking, direct na de uitstorting van de Heilige Geest. Hij wees naar Christus, als de weg van behoud. En de Here zegende die prediking (Hand. 2:21, 40,47). Hij zei, dat al wie de naam van de Here aanroept, behouden zal worden. [] En met nog meer andere woorden getuigde hij, en hij vermaande hen, zeggende: Laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. [] En de Here voegde dagelijks toe aan de kring, die behouden werden.

Evangelisatie: lichtende sterren zijn!

Nu komen we bij de taak van evangelisatie zelf. In de Bijbel staat dat Gods kinderen evangeliseren. Hoe doen ze dat dan? Niet allereerst door grote bijzondere activiteiten of door laagdrempelige erediensten. De Bijbel wijst allereerst op het geloof. Gelovigen evangeliseren door hun wandel in gehoorzaamheid en liefde tot God. Want gelovigen zijn een lichtend licht, zegt God! Als je oprecht gelooft, dan ben je een licht! En een licht wordt gezien in een wereld vol duisternis! Dit staat heel duidelijk in Filippenzen.

Doe alle dingen zonder morren en meningsverschillen, opdat u onberispelijk en oprecht zult zijn, kinderen van God, smetteloos te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, waaronder u schijnt als lichten in de wereld, door vast te houden aan het Woord van het leven (Fil. 2:14-16 HSV).

Dat is een verwijzing naar de Bergrede, waar de Here Jezus zei: U bent het licht van de wereld. [] Laat zo uw licht schijnen voor de mensen, opdat zij uw goede werken zien en uw Vader, die in de hemelen is, verheerlijken (Mat. 5:14-16).

Radicaal geloof

God vraagt dus allereerst een radicaal geloof. Een geloof, dat diep wortelt, tot in alle vezels van ons bestaan. Dat jij echt kind van de Here God bent en een discipel van Christus. Als jij God liefhebt, Hem dient en alles van Hem verwacht, dan ben je heilig, dan ben je een licht. Dan straal jij in de wereld als een lichtende ster, in het midden van een ontaard en verkeerd geslacht. Want het Woord van God krijgt dan gestalte in jouw leven. Dat Woord wordt zichtbaar in jouw geloof. Door het geloof mag je schoon zijn van alle schuld en zonde. Bevrijd van een geweten dat je blijvend aanklaagt om je zonde. Dan mag er vrede zijn in jouw bestaan, hoe de situatie ook is. Omdat er vrede met God is.

Wat wordt bedoeld met een ontaard en verkeerd geslacht? Dat is een maatschappij die God niet erkent, maar doet wat goed is in eigen ogen. Een maatschappij van mensen, die geen vrede met God hebben. Die dwalen op eigen wegen. Op wegen, die doodlopend zijn.

Levend geloof

Christus vraagt van Zijn discipelen een radicaal geloof. En ten tweede ook een levend geloof. Dat is geloof dat zichtbaar wordt in goede werken. Dan komt het radicale geloof tot uiting in onze daden en in ons verlangen. Je gaat dan ernaar verlangen om de Here daadwerkelijk te dienen. Om metterdaad gehoorzaam te zijn. Een licht zijn, dat is trouw en volhardend de gezindheid hebben die in Christus was. Een licht zijn, dat is gehoorzaam zijn aan God en Zijn geboden (Fil. 2:12-13). God wil onze inzet zien, Hij wil dat wij onze verantwoordelijkheid nemen. Hij wil dat we ons geloof bewijzen. Geen lippendienst, geen huichelarij, maar oprechtheid. En die oprechtheid kan jij laten zien, door Gods geboden serieus te nemen in je dagelijks leven. Om Gods wil bepalend te laten zijn voor je gedrag, je woorden, je daden, zowel online als offline.

De gehoorzaamheid die Gods kinderen laten zien, die is niet volkomen, die is niet zonder vlek of smet. Ook Gods kinderen blijven verre van onberispelijk. Maar goede werken zijn de Here wel aangenaam, omdat Hij ze ziet door het bloed van Zijn Zoon. Als wij met een oprecht hart, uit liefde voor God en op grond van Zijn geboden ons handelen bepalen, dan vergeeft Hij op ons gebed alles wat er zondig aan was. Ook de tekortkomingen vergeeft Hij, op grond van Christus gehoorzaamheid. En dat niet alleen. De Here wil onze goede werken, ondanks de gebrekkigheid ervan, toch gebruiken om anderen tot Christus en Zijn volk te leiden! Als er oprechte inzet en geloofsinspanning is, dan maken onze zonden ons niet dof voor de buitenwereld. De Here zegent onze inzet en liefde, want door Hem kunnen wij lichtende sterren zijn.

Slot

De conclusie van dit eerste artikel kan zijn, dat de Here allereerst en vooral van ons vraagt een oprecht en levend geloof. Hij wil dat we de Here Jezus Christus als Heer erkennen, eren en verwachten. Hij wil dat we God de Vader van harte liefhebben. Hij wil dat we ons laten leiden door de Heilige Geest en door Gods Woord.

Dan mogen we in liefde tot God, tot Zijn kerk, lichtende sterren zijn voor de mensen om ons heen. Opdat zij het mogen zien en gered worden van de eeuwige ondergang. Als we door het geloof ons leven heiligen, dan heeft dat gevolgen voor onze uitstraling naar mensen buiten de kerk. Zij zullen zien dat we lichtende sterren zijn. Ze zullen zien, dat God leeft en regeert. En als God het geeft, dan mag het van zien tot aanbidding komen.

In het volgende artikel zullen we verder kijken naar de verantwoordelijkheid en opdracht, die de Here ons geeft in het kader van evangelisatie.