Geloof buiten Israël. Daar wordt Jezus wél erkend!


Uit Lucas 7:1-10:

Een slaaf nu van een hoofdman, die deze op hoge prijs stelde, was ernstig ongesteld en lag op sterven. [] En de hoofdman zond vrienden om tot Hem te zeggen: Here, doe geen moeite, want ik ben niet waard, dat Gij onder mijn dak komt; [] maar spreek slechts een woord en mijn knecht moet herstellen. [] En Jezus sprak: Ik zeg u, zelfs in Israël heb Ik een zó groot geloof niet gevonden!

Een gouden slaaf

De Here Jezus had veel onderwezen aan Zijn discipelen en aan het volk. Nadat Hij het onderwijs afgerond had ging Hij met Zijn discipelen het dorpje Kafarnaüm binnen.

In dit plaatsje woonde een legerfunctionaris, gesteld over honderd soldaten. Zon man had veel eer en aanzien in het dorp, want hij had een hoge functie. Hij had het gezag over honderd soldaten. Als hij iets voor elkaar wilde krijgen, dan was dat voor hem geen moeite. Deze hoofdman was waarschijnlijk rijk, waardoor hij een mooie woning bezat met een aantal slaven in dienst.

Eén slaaf werd echter ziek. Hij was zeer ziek en had veel pijn, hij lag op zijn sterfbed. Deze slaaf was ten dode opgeschreven. Maar juist op deze slaaf was de hoofdman bijzonder gesteld. Het kan zijn, dat deze slaaf een sleutelrol had in het huishouden. Deze slaaf wist hoe alles moest, hij kende de wensen van de hoofdman. Zulke slaven zijn moeilijk te vervangen. Voor de hoofdman was deze slaaf zijn gewicht in goud waard.

Gaan tot Jezus

De hoofdman hoorde dat de Here Jezus in Kafarnaüm was gekomen. En meteen wilde de hoofdman Jezus vragen om hulp. Blijkbaar wist de hoofdman wie de Here Jezus was. Dat was ook niet vreemd. Want de Here Jezus woonde in Kafarnaüm (Mat. 4:13). Ze waren dorpsgenoten van elkaar. Dus deze overste over honderd zal vast en zeker over Hem gehoord hebben van andere dorpsbewoners of van zijn soldaten. Misschien heeft de hoofdman zelf de Here Jezus wel gehoord en gezien. De hoofdman wist in ieder geval dat de Here Jezus gezag had over ziekte, Hij kon mensen genezen. En daarom dacht de hoofdman meteen aan de Here Jezus, Hij kon zijn slaaf genezen!

Gezonden geestelijken

De hoofdman heeft eerst de overste van de Joden gestuurd tot de Here Jezus. Zij moesten Jezus vragen om te komen en zijn slaaf te genezen. De hoofdman dacht waarschijnlijk: Naar Joden zal de Here Jezus sneller luisteren, die zijn immers van Zijn eigen volk? Deze Joden waren niet maar de eersten de besten, het waren hooggeplaatste Joden. Geestelijke leiders van het Joodse volk. De hoofdman had een goede band met hen. Want de hoofdman had het volk lief en had hen veel geld gegeven, zodat ze een synagoge konden bouwen. Zo gaan deze Joodse oversten naar de Here Jezus toe. Ze vertellen uitgebreid aan de Here Jezus wie deze hoofdman is. De oversten dringen zelfs heel erg bij de Here Jezus aan. De Here Jezus kon deze man echt niet laten staan, vonden ze. De Joden wilden niet met lege handen teruggestuurd worden. En tot slot leek de Here Jezus overstag te zijn: Hij gaat met hen mee naar de hoofdman.

Nu de vrienden

Maar dan komt er een tweede groep naar de Here Jezus toe. Daaruit blijkt het grote geloof van de hoofdman. Want deze vrienden hebben een andere boodschap dan de overste van de Joden. Hoe kan het dat zij een andere boodschap hebben? Is de hoofdman van gedachten veranderd? Hebben de Joden zijn boodschap niet goed doorgegeven? Dat is niet helemaal duidelijk. Deze vrienden laten in ieder geval de wens van de hoofdman weten: de Here Jezus hoeft helemaal niet te komen! De hoofdman is het niet waard dat de Here Jezus bij hem komt. Doe geen moeite, zegt de hoofdman. Bij U, Here Jezus, is het mogelijk om slechts een woord te spreken. Dan moet de zieke slaaf genezen. Want U bent bij machte om zulke wonderen te doen.

Gezag erkend

Het grote wonder is hier, dat de hoofdman laat zien dat hij de Here Jezus erkent als Iemand die van God gezonden is. Want de hoofdman vernedert zich diep. De mensen om de hoofdman heen vonden deze hoofdman een grote en rijke heer. Hij had honderd soldaten onder zich en een groot huis. Zou deze hoofdman niet uitgerekend de man zijn om de Here Jezus te verwelkomen? Twee rijen van vijftig soldaten die de Here Jezus kunnen begroeten en salueren? Nee, juist deze hoofdman zegt: U bent te groot en te heerlijk voor mij. Mijn gezag is niets, vergeleken met Uw gezag. De hoofdman maakt zich helemaal ondergeschikt, hij kent zijn plek tegenover de Here Jezus.

Als hoofdman weet hij als geen ander wat het is om gezag te hebben. Hij hoeft maar te wenken of zijn soldaten gehoorzamen. Niemand weigert, allen gaan en doen wat hij zegt. En de hoofdman moet op zijn beurt gehoorzamen aan hen die boven hem gesteld zijn. De hoofdman gelooft: de Here Jezus heeft gezag over ziekte. Jezus hoeft maar te spreken en de ziekte moet weggaan. Daar is geen twijfel over mogelijk. De hoofdman erkent daarmee de goddelijke kracht van de Here Jezus. Blijkbaar heeft de prediking van Jezus hem bereikt. Het Woord van Jezus heeft krachtig gewerkt in zijn hart. Een groot wonder van God!

Jezus verwondering

De Here Jezus ziet het grote geloof van deze hoofdman. De hoofdman maakt zich klein voor de Here Jezus. En hij eert de Here Jezus, door Zijn gezag te erkennen. Toch zorgt het grote geloof van de hoofdman er niet voor dat de hoofdman het waard is om geholpen te worden. Het zorgt er wel voor dat de Here Jezus hier Zich kan openbaren als de Heer van hemel en aarde. Want de Here Jezus wil bovenal dat Zijn Woord wordt aangenomen. Als dat gebeurt, als Hij erkend wordt, dan toont Hij Zijn macht in de wonderen. Dat zien we ook in dit tekstgedeelte.

Opvallend is, dat de hoofdman geen Jood is. Blijkbaar is God bezig mensen buiten Israël te roepen tot dienst aan Hem. Daar wijst de Here Jezus zijn omstanders op en Hij leert hen een belangrijke les. De Here Jezus wijst op het geloof. Landsgrens van Israël of het afstammen van Abraham is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is de verbondenheid met Christus. De Here Jezus laat zien dat het erom draait dat ze Hem erkennen als de Messias. Als ze dat doen, dan is er groot geloof!

Woord op afstand

In Mattheüs staat dat de Here Jezus door het geloof van deze hoofdman de slaaf wil genezen. Hij spreekt slechts: Ga heen, u geschiede naar uw geloof. Zo toont Jezus daadwerkelijk Zijn goddelijk gezag. Niet alleen in Zijn onderwijs, maar ook in Zijn daden. Het onderwijs dat Hij heeft gegeven wordt onderstreept door dit grote wonder op afstand. De slaaf werd genezen, hij kon zijn werk weer oppakken. De Here Jezus toont Zich Heer over de schepping. En Hij laat zien dat Hij vol liefde is voor de mensen om Hem heen. Ook voor hen die buiten Israël zijn. Als ze Hem maar geloven, en aannemen als hun Koning.