Moderne Media (2)


De vorige keer hebben we een omschrijving gegeven van moderne media, mobiele telefonie en internet in het algemeen. Daarbij hebben we ook een aantal gevaren van moderne media gezien. In dit tweede artikel komen we tot een beoordeling. Hoe moeten we als christen over de moderne media denken en spreken? Hoe moeten we met moderne media omgaan?
De inleiding op de Bondsdag over moderne media is de basis voor twee artikelen over dit onderwerp.

De oude mens uittrekken


Paulus spreekt over het afleggen van de oude mens (Col 2:11) en spoort ons in 3:1-17 aan om te vechten tegen verleidingen. Hij zegt: Doodt dan de leden die op de aarde zijn: hoererij, onreinheid, hartstocht, boze begeerte, hebzucht, toorn, laster, vuile taal. Als we naar de oude mens leven kunnen we ons hart ophalen op het internet. Alles is er beschikbaar, van hoererij tot hebzucht en toorn. Maar Paulus zegt: we moeten dat uittrekken, afleggen, ja zelfs doden. Doden, daar bedoelt Paulus niet alleen mee dat we het simpelweg niet meer bekijken of lezen. Maar hij zegt dat deze zondige begeerten nog altijd in ons hart aanwezig zijn. Die begeerten moeten we actief doden. Dat is niet zachtaardig. Dat is hardhandig afmaken, te gronde richten. De strijd aanbinden met deze verkeerde verlangens.

In de virtuele wereld komt het er heel erg op aan dat wij bewust omgaan met de oneindige mogelijkheden die ons geboden worden. Hoe gaan wij daarmee om? Hoe doden wij de leden die op aarde zijn? Hoe dood jij de oude mens die op het internet zo gemakkelijk zijn verlangens denkt te kunnen vervullen? Hoe zorg jij ervoor dat je geen last hebt van alle negatieve aspecten van het internet, die we net hebben gezien?

Nieuwe mens aandoen


Allereerst is het belangrijk dat we ons zeer goed bewust zijn van onze christelijke identiteit. We hebben de roeping om de nieuwe mens aan te doen. Dat we vernieuwd worden in onze omgang met de moderne media. Ook daar leven we, denken we, gedragen we ons als christenen, vernieuwd door het bloed van Christus. Vol van de woorden van Christus. Alles doen en laten in de naam van Christus. Met deze vernieuwing begint en eindigt onze strijd. Als we door de Geest inderdaad onze oude leden willen doden, dan hebben wij de goede houding. Dan kunnen we met elkaar spreken over de wijze waarop we de oude mens moeten doden.

Onderling gesprek


Ten tweede is het onderlinge gesprek noodzakelijk. Binnen het gezin, binnen de kerk. Wat gebeurt er op het internet? Wat zien we, welk nieuws lezen we? Wat vinden we van Wikileaks, wat vinden we van de schaamteloosheid en de schending van het gezag? Dat is een stuk meningsvorming voor onszelf. Maar ook opvoeding van onszelf en onze omgeving is daarin noodzakelijk. Hoe zijn wij als broeders en zusters elkaar daarin tot een hand en een voet?

Ontmoeting


Het derde punt staat hiermee in verband. Dat is ontmoeting. In de virtuele wereld is het lastig om een echte diepgaand gesprek te hebben. Want je kan niet rustig de tijd nemen voor elkaar, vaak doe je ook andere dingen tijdens de email of tijdens het gesprek. Daarnaast zie je elkaar niet of alleen via een camera met ruis of andere nadelen.

De christelijke gemeente is geroepen tot één lichaam, Colossenzen 3:15. Dat betekent niet alleen de roeping om op grond van één geloof en belijdenis samen een kerkverbond aan te gaan. Het betekent ook dat je als gemeente contact houdt met elkaar. Diepgaand doorspreekt en doordenkt over wat je ziet, vindt, gelooft en raakt. Oppervlakkig contact is er en dat heeft zijn functie. Je hebt niet altijd diepgaande gesprekken. Dat kan niet en hoeft niet. Maar we moeten er wel voor zorgen dat die diepgang er is. Het mag niet altijd oppervlakkig en vlot zijn. Hoeveel tijd en energie investeren we in goede contacten en vriendschappen?

Een ander aspect is het zoeken naar een liefdesrelatie via het internet. Via Facebook, of zogenaamde datingssites zijn daar legio mogelijkheden voor. Toch zullen we daarbij grote vraagtekens moeten zetten. Hoe kijken we aan tegen gemengde verkeringen, dat is verkering met iemand die niet lid is van Christus´ kerk? Onze liefde tot Christus en zijn lichaam, hoe verhoudt dat zich tot onze zoektocht naar een eventuele toekomstige man of vrouw? Hoezeer het verlangen naar een relatie er ook mag zijn, toch is deze manier van het zoeken van een relatie een gevaar voor ons.

Openheid


We zagen in het vorige artikel dat er op het internet een verkeerde openheid is. Daar tegenover moeten zeggen dat openheid de wereld niet zal redden en verbeteren. De openheid van de wereld is eigenlijk revolutie. Omdat men de overheid of andere gezagsdragers niet erkent en het recht in eigen handen neemt. De Here heeft juist ieder mens zijn eigen plek gegeven en een eigen verantwoordelijkheid. De overheid hebben wij als dienares van God te eren, ook al denkt Wikileaks daar anders over. En de kerkelijke vergaderingen en afspraken hebben we te respecteren, ook als ons dat niet goed uitkomt. Het is niet goed om alles maar te publiceren en te communiceren. Dat is revolutie, het eigen recht in de handen nemen. Vernieuwing van onze gezamenlijke omgang met moderne media is noodzakelijk, om weerstand te bieden tegen de verleidingen die hierin op ons afkomen.

Schaamteloosheid


In het kader van de schaamteloosheid die er op internet is, moeten wij onszelf de vraag stellen: hoe beschermen wij ons tegen die verkeerde dingen? De oude mens en de verkeerde verlangens leven in ons hart. Daar is de Bijbel heel eerlijk in. En de oude mens met de zondige verlangens kan zijn hart ophalen in de virtuele wereld. Hoe beschermen wij onszelf en onze kinderen?

Een internetfilter op onze computer en mobiele telefoon kan ons hier een goede dienst bewijzen. Het beschermt ons tegen roddel, achterklap, naaktheid, geweld en gevloek.
Ook kan het helpen om de computers met een internetverbinding in de huiskamer te zetten. Dan kan je meeleven en meekijken met elkaar. Niet uit nieuwsgierigheid of bemoeizucht, want we moeten niet ieder moment over elkaars schouder mee willen kijken. Maar je bent wel bij elkaar in de buurt en bij problemen kun je elkaar gemakkelijk te hulp schieten.

Dit zijn twee hulpmiddelen en er zijn er wel meer te verzinnen. Het zijn geen tovermiddelen, die ons overal tegen beschermen. Want niet alleen thuis of op onze eigen mobiele telefoon is internet. Als we kwaad willen, dan kunnen we overal wel terecht. Daarom is de opdracht van Paulus ook de meest belangrijke: doodt de leden die op aarde zijn. Dat komt eerst. Deze twee hulpmiddelen kunnen ons daarbij misschien helpen.

Anonimiteit en vrijblijvendheid


We zagen ook dat het internet heel gemakkelijk anoniem en vrijblijvend kan zijn. De komst van het mobieltje versterkt dit.
De computer in de huiskamer plaatsen is al een middel om het minder anoniem te laten zijn. Maar ik denk dat we hier verder weinig tegen kunnen doen. Belangrijk is het om ons van deze anonimiteit bewust te zijn. Om ons bewust te zijn dat vrijblijvendheid in het dagelijkse leven niet goed is. De Here wil bijvoorbeeld dat wij ons verbinden aan zijn kerk, dat vraagt toewijding, offers, energie en tijd. De Here wil dat wij trouw zijn in ons werk. De Here vraagt van ons trouw in onze relaties, in familie, vrienden, huwelijken, gezinnen. Dat alles is niet vrijblijvend, maar zal moeite en inzet, zelfverloochening en inspanning kosten.

Verder is het noodzaak dat wij persoonlijk weerbaar zijn. De wereld op zak betekent dat we hele mooie dingen op zak hebben, maar het betekent ook dat we gemakkelijk verkeerde dingen kunnen doen. Onze omgang met het internet zal daarom een christelijke omgang zijn. Zodat we, ook als we anoniem en vrijblijvend op het internet surfen we niet toegeven aan de verleidingen die op ons afkomen.

Tijdsbesteding


Als laatste wil ik noemen de tijdsbesteding. Om goed en verantwoord onze tijd te besteden, is het noodzakelijk dat we beoordelen welke waarde de moderne media hebben. Dat we beoordelen wat het waard is om via sociale media actief te zijn.
Het is belangrijk dat jouw beoordeling van het gebruik van de moderne media overeenkomst met je tijdsbesteding. Kijk wat het oplevert. Wij zullen tot een oordeel moeten komen, we moeten sociale media op hun waarde schatten.

Als wij dat niet leren, dan maken Facebook en de sociale media gebruik van ons, in plaats van dat wij van hen gebruik maken. Dan hebben zij het over ons te zeggen. Zij zullen niet tegen jou zeggen: “meneer of mevrouw, u maakt teveel tijd gebruik van mij. Kan het niet wat minder?” Nee, zij moedigen je juist aan: “Zie dit, kijk hier, lees dat. Weet u dit nog niet? Lees dan verder hier...!” Daarom moeten wij tegen onszelf en tegen elkaar zeggen: “kan het ook een uurtje minder zijn?”

Woord van God wone rijkelijk in u


Paulus wijst ons in Colossenzen 3:16 erop dat het woord van Christus rijkelijk in ons moet wonen. Na de zondeval zijn onze eigen woorden en gedachten namelijk zondig en opstandig. We hebben vernieuwing nodig door Gods Geest en Woord. Als het woord van Christus rijkelijk in ons woont, dan spreken we naar zijn wil. Dan heeft het woord zijn woonplaats bij ons. Het Woord van God moet als het ware zijn thuis hebben bij ons. Daar moet het een hartelijk ontvangst vinden en gekoesterd worden, zodat het er ook blijft wonen. Dit kan alleen door het krachtige werk van de Geest. Daardoor kan het woord ingang vinden en bij ons blijven wonen. Als dat gebeurt, dan kunnen we elkaar in wijsheid leren en terechtwijzen. Dan zingen we tot Gods eer en tot opbouw van Christus’ volk.

Paulus noemt in vers 17 het nog expliciet: al wat gij doet met wóórd of werk, doet het alles in de naam van de Here Jezus, terwijl we de hemelse Vader dank brengen door Christus. Wij worden dus geroepen om al ons spreken te laten zijn in de naam van Christus. Met de woorden van Christus. En dat kan alleen als het woord van Christus in ons woont. Dan leven we uit zijn woorden, dan zijn we vol van zijn woorden. En waar het hart vol van is, daar vloeit de mond van over.

Zijn wij in ons gebruik van het internet en de sociale media vernieuwd in ons denken? Woont ook daar het woord van Christus rijkelijk in jou? Laten we nuchter zijn en waakzaam. Want ons hart is arglistig en gevoelig voor verleidingen.

Gebed


Omdat ons hart arglistig is, omdat wij op eigen krachten niet kunnen vertrouwen, is het gebed noodzakelijk. Om Hem te vragen voor hulp en kracht. Dat Hij ons met zijn Geest in ons wil wonen, steeds meer en meer. Zodat wij nuchter kunnen zijn en ons niet laten verleiden door alle dingen die op ons afkomen in de moderne media. Hem bidden of Hij ons wil vernieuwen in ons doen en laten. Vernieuwen is verlossingswerk. Christus vernieuwt ons op ons gebed door zijn woord en Geest. Dat staat in Kolossenzen 3:10. Er staat niet: “vernieuw jezelf”, maar “wórdt vernieuwd”. Dat is Christus werk. Hij wil ons verlossen van de macht van de dood en in ons hart geven het diepe verlangen om Hem te kennen, Hem lief te hebben, Hem te dienen.
We hebben gezien dat dat voor ons niet leuk zal zijn. Want het vraagt bekering in onze gezamenlijke omgang, in ons spreken, in ons eigen handelen. Dagelijkse bekering. We moeten nalaten wat ons kan hinderen in deze liefdesdienst voor de Here.

Maar als we zo leven, dan kunnen we ons wijs gedragen, als kinderen van God. Ten opzichte van elkaar en ten opzichte van hen die buiten staan. Dan kunnen we aangenaam spreken, tot nut en opbouw. Omdat wij Christus dankbaar zijn voor zijn offer. Laten we ons daarom vernieuwen, ook in onze omgang met moderne media.

Besprekingsvragen


Op de bondsdag hebben we in groepjes de volgende vragen besproken. We zetten ze hierbij, zodat ook jij je gedachten er eens over kunt laten gaan. Of je kunt ze gebruiken voor bespreking thuis of op vereniging.

Moeten wij door de moderne media meer dan anders werken aan een christelijke vorming van onszelf? Waarom? En zo ja, hoe?
Een filter (voor internet en mobiel) is mogelijk. Maar is het ook noodzakelijk? Waarom?
Door moderne media komt de wereld veel dichter bij ons. Merk jij daar de gevolgen van in kerk en gezin (hierbij kan je denken aan wereldse verleidingen, algemene omgang, vorming en tijdsbesteding)?
Communicatie is een geschenk van de Here tot opbouw van elkaar (vgl. Kol 4:5-6). Kunnen de moderne media daarvoor ook gebruikt worden? Zo ja, hoe?
Hoe worden de moderne media gebruikt in de wereld? Kan je daar een omschrijving van geven? En wat vind je daarvan? (Denk bijv. aan Wikileaks en dhr. Assange, cybercriminaliteit,)
Moeten we op internet onze christelijke identiteit uitdragen als we een profiel aanmaken? Waarom? En zo ja, hoe?