ANBI

A. algemene gegevens

Naam ANBI: ZELFSTANDIG ONDERDEEL FAMILIEBLAD DE BAZUIN
RSIN nummer: 818443649
Website : https://www.debazuin.nl
Email : secretaris@debazuin.nl

B. Doelstelling:

Maandelijkse uitgave van het familieblad De Bazuin. Beheer en onderhoud van de website van Zelfstandig Onderdeel De Bazuin. Het gaat om de volgende URL: http://www.debazuin.nl .

De interne regelgeving binnen de rechtspersoon wordt bepaald door het Statuut van het Zelfstandig Onderdeel DE BAZUIN van De Gereformeerde Kerken in Nederland.

C. Actueel meerjarig beleidsplan

De Generale Synode Langsingerland 2017-2018 heeft op 3 maart 2018 besloten tot oprichting van de rechtspersoon “zelfstandig onderdeel De Bazuin”. Daarbij is een Raad van Toezicht en Advies opgericht dat de gereformeerde koers van het zelfstandig onderdeel bewaakt. Hieronder volgt het meerjarig beleidsplan.

Doelstelling

Het doel van ZO De Bazuin is het informeren en toerusten van de abonnees. De meeste abonnees zijn lid van één van De Gereformeerde Kerken, daarnaast zijn er ook abonnees die lid zijn van andere kerken in binnen- en buitenland. Om dit doel te bereiken wordt er maandelijks een papieren versie van De Bazuin uitgegeven aan de abonnees. Het uitgeven van dit magazine valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie. Daarnaast worden er af en toe brochures uitgegeven. Ook dit valt onder de verantwoordelijkheid van de redactie.

Werving van inkomsten

De inkomsten van ZO De Bazuin komen voornamelijk uit het abonnementsgeld dat de abonnees betalen. Verder zijn er inkomsten door (zakelijke) advertenties en nieuwjaarsadvertenties. Daarnaast komt er nog een bedrag aan giften binnen. Als er brochures worden uitgegeven dan komen er inkomsten uit de verkoop hiervan.

Beheer en besteding van vermogen

Het vermogen wordt primair beheerd door de Raad van Toezicht en Advies, in overleg met de redactie. Voor kleine uitgaven hoeft de redactie niet te overleggen met de Raad van Toezicht en Advies. In geval van grote uitgaven en bij het aangaan van contracten is toestemming nodig van het raadscollege.

Er wordt gestreefd naar een kostendekkende begroting. Dat wil zeggen dat kosten en baten zoveel mogelijk met elkaar in balans moeten zijn. Waarschijnlijk wordt er de komende jaren verlies geleden. Dat zal worden aangevuld vanuit het vermogen dat de afgelopen jaren is opgebouwd. De Raad van Toezicht en Advies streeft ernaar om het vermogen te laten dalen naar een niveau dat de jaarlijkse kosten kan dekken.

D. Samenstelling Raad van Toezicht en Advies

De Raad van Toezicht en Advies van het zelfstandig onderdeel De Bazuin bewaakt de gereformeerde koers van het blad. Het raadscollege bestaat uit 5 personen (waaronder 3 predikanten) – zie onder “contact”

E. Beloningsbeleid:

Er is geen sprake van enige vorm van financiële beloning/tegemoetkoming van de leden van het raadscollege. Wel kunnen reis- en vergaderkosten gedeclareerd worden.

F. Verslag activiteiten:

Elke maand verschijnt de papieren versie van het familieblad De Bazuin. Een deel van de artikelen van De Bazuin wordt gepubliceerd op de website. Daarnaast wordt de website onderhouden en voortdurend geactualiseerd.

G. Financiële toelichting:

Onderstaand overzicht geeft inzicht in de daadwerkelijke ontvangsten en uitgaven.

Begroting

Werkelijk

Begroting

2020

2020

2021

saldo begin van het jaar

92,91

92,91

1.795,05

BATEN
Abonnementsgelden

37.500,00

37.502,96

37.000,00

Advertenties

1.100,00

1.450,46

1.300,00

Nieuwjaarsadvertenties

600,00

691,00

600,00

Giften

200,00

150,00

0,00

Brochures

0,00

90,39

0,00

Overig

1.100,00

826,25

1.000,00

TOTAAL BATEN

40.500,00

40.711,06

39.900,00

LASTEN
Mail and More

0,00

0,00

0,00

Bladenmakers

37.600,00

36.023,75

37.000,00

Redactiekosten

1.700,00

1.833,10

500,00

Vergaderkosten

320,00

236,99

250,00

Reiskosten

1.200,00

243,62

500,00

Kosten secretariaat/abonnementenadm.

700,00

464,00

1.000,00

Kosten internet

1.400,00

434,43

450,00

Bankkosten

200,00

158,24

175,00

Brochures

0,00

10,39

0,00

Overig

400,00

104,40

300,00

TOTAAL UITGAVEN

43.520,00

39.508,92

40.175,00

RESULTAAT

-3.020,00

1.202,14

-275,00